TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

20 Ýan

Maksat Annanepesow Mary welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Mary, M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga ýerli häkimiýet edaralaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, ýaşlar, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dalaşgäriň ynanylan wekili M.Annanepesowyň terjimehalyny beýan edip, ony başarjaň we tejribeli hünärmen hökmünde häsiýetlendirdi.

M.Annanepesow duşuşyk üçin hoşallyk bildirip, saýlawçylara öz maksatnamasyny beýan edip, dünýäniň ýurtlary bilen deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk geljekde hem ýurdumyzyň halkara abraýynyň ýokarlanmagyna ýardam berer diýip belledi.

Dalaşgär ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylmagynyň hem-de iň täze tehnologiýalar we ýokary netijeli enjamlaryň ornaşdyrylmagy esasynda daşary bazarlara uglewodorod serişdelerini ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmagyň möhümdigini belledi.Dalaşgäriň belleýşi ýaly, obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek işleri dowam etdiriler.

M.Annanepesow saýlawçylaryň obany özgertmek, ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek, welaýatlarda ýöriteleşdirilen kärhanalaryň ulgamyny ösdürmek we täze iş orunlaryny döretmek, şeýle hem bilim, ylym, medeniýet, ilatyň saglygyny goramak barada geçirilýän işler boýunça sowallaryna jogap berdi.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...