TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

22 Maý

Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Adam hakyndaky alada, halkymyzyň döwrebap ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgede öz beýanyny tapýar.

Ýakynda paýtagtymyzyň «Parahat—7» ýaşaýyş toplumynyň çäginde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary üçin gurlan, ähli amatlyklary bolan 9 gatly, 54 öýli ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy boldy.

Ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň belent ruha beslenen aýdym-sazly çykyşlary bu ýerde guralan dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Dabara türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.  

Gahryman Arkadagymyz bu ýere ýygnananlary Mejlisiň deputatlary üçin gurlan ýaşaýyş jaýynyň açylyp, ulanmaga berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gurmaga hem-de döretmäge esaslanýan döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýaşaýyş jaýynda döredilen amatlyklar bilen tanyşlygyň dowamynda Mejlisiň deputaty B.Hajymämmedowyň maşgalasynyň göçüp gelen öýüne bardy.
Gahryman Arkadagymyz täze jaýa göçüp gelmek bagty miýesser eden maşgalany goşa toý bilen gutlady we öýüň otaglarynyň ýerleşdirilişi, olaryň enjamlaşdyrylyş derejesi, aşhanasynyň aýratynlyklary bilen tanyşdy.

Täze jaýlara göçüp gelen bagtyýar maşgalanyň agzalary toý saçaklaryny giňden ýazyp, myhmanlary güler ýüz bilen garşyladylar. Şeýle hem olar özleriniň döwrebap ýaşaýşy babatda döredilýän şertler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

28 Few
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 25-nji fewralynda geçirilen Belarus Respublikasynyň Milli ýygnagynyň wekilçilikli palatasynyň dep...

26 Few
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky hyzmatdaşlyk

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we Birle...

09 Few
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna...

09 Few
Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Azerb...

23 Ýan
Halkymyzyň milli buýsanjy dünýäde dabaralanýar

Mälim bolşy ýaly, 20-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birind...

02 Ýan
2024-nji ýyl «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda döwrüň talaplaryna we m...

27 Dek
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Sankt-Peterbur...

26 Dek
Welaýat saýlaw toparynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Mary welaýatynyň saýlaw toparynyň düzüminden bir agzanyň çykyp gidenligi sebäpli hem-de Türkmenistanyň Demokratik partiý...