TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

18 Iýul

Wagyz möwsüminiň çäklerinde dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim  bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynda Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary  geçiriler. Şu günler bu möhüm syýasy çäre bilen baglanyşykly wagyz işleriniň çäklerinde, bellige alnan dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary guramaçylykly dowam edýär. Şonuň bilen birlikde, badalga alan möhletinden öň ses bermek işleri hem guramaçylykly geçirilýär.

Şu ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Аba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly we milli demokratik ýörelgelere laýyklykda, açyklyk, aýanlyk ýagdaýynda geçirmek maksady bilen, ähli dalaşgärlere öz maksatnamalaryny saýlawçylara wagyz etmekde deň şertleriň döredilýändigini bellemek gerek.

Dalaşgärler saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, wagyz işlerini geçirmek üçin  berlen deň mümkinçiliklerden we hukuklaryndan peýdalanyp, öz saýlaw okruglarynyň çägindäki saýlawçylar bilen duşuşýarlar. Dalaşgärleriň geçirýän duşuşyklarynda saýlawçylar dalaşgärleriň ynanylan adamlarynyň çykyşlary arkaly olaryň terjimehaly bilen giňden tanyşmaga hem mümkinçilik alýarlar. Şeýle-de, duşuşygyň dowamynda dalaşgärler saýlawçylaryň öňünde çykyş edip, olary özleriniň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamalary bilen giňişleýin tanyşdyrýarlar.

Dalaşgärler saýlawçylaryň özlerine bildiren ynamyny ödemek üçin yhlas etjekdiklerini, hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzy durmuş, ykdysady, medeni taýdan ösdürmek barada öňde goýan aýdyň wezipelerini ýerine ýetirmekde gujur-gaýrat bilen zähmet çekjekdiklerini ynandyryp,  saýlawçylaryň sowallaryna jogap berýärler. Bu duşuşyklara milli synçylar we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem gatnaşýarlar.

Şeýle hem saýlaw uçastogynda saýlawçylaryň sanawyna girizilen,  saýlawlar güni öz ýaşaýan ýerinde bolup bilmejek saýlaw hukukly raýatlar saýlaw hukuklaryndan peýdalanyp, saýlawlar gününden öň ses bermekleri üçin hem şertler döredildi.    

Wagyz  möwsümi şu ýylyň 22-nji iýulyna çenli dowam eder.

18 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda geçiriljek  saýlawlar boýunça syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen dalaş...

17 Maý
Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-16-njy maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysta...

16 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA   1-nji saýlaw uçastogy Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen k...

15 Maý
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 2024...

10 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 8-9-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Prezident Wlad...

08 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary öz ýakynda geçiren mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetda...

02 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy  Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şa...

25 Apr
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykaran karary esasynda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýu...