TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

20 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Meretdurdy Gurbanowyň Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy geçirildi

Änew şäheriniň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy geçirildi, oňa welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we guramalaryň zähmet toparlarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen M.Gurbanowyň zähmet terjimehaly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryp, ony päk ýürekli, jogapkär, başarjaň ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

M.Gurbanow öz maksatnamasynyň döwletiň we jemgyýetiň hukuk we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak, döwletimiziň halkara abraýynyň mundan beýläk-de artdyrylmagy, onuň parahatçylyk döredijilik derejesini, demokratik binýatlaryny berkitmek, ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkymyzyň abadançylygyny we durmuş derejesini ýokarlandyrmak, jemgyýetçilik durnuklylygyny hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmak, milli jebisligi saklamak, ylmy, bilimi we türkmen halkynyň özboluşly medeniýetini ösdürmek bolup durýandygyny aýtdy.

Dalaşgär ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi. Saýlawçylar ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli pudaklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri, saglygy goraýyş, bilim, ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek ulgamlarynda döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişiniň barşy bilen gyzyklandylar.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...