TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

16 Maý

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA

 

1-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti.

Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Görogly köçesiniň ugry bilen Nazar Gullaýew köçesine çenli, şol ýerden Nazar Gullaýew köçesiniň ugry bilen Çary Nurymow köçesine çenli, Çary Nurymow köçesiniň ugry bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Görogly köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

2-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.

Araçägi: Görogly köçesiniň Nurmuhammet Andalyp köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugry bilen Çary Nurymow köçesine çenli, şol ýerden Çary Nurymow köçesiniň ugry bilen Nazar Gullaýew köçesine çenli, Nazar Gullaýew köçesiniň ugry bilen Görogly köçesine çenli, Görogly köçesiniň ugry bilen Nurmuhammet Andalyp köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar. 

 

3-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti.

Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Çary Nurymow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Çary Nurymow köçesiniň ugry bilen Nurmuhammet Andalyp köçesine çenli, şol ýerden Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, Galkynyş köçesiniň ugry bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Çary Nurymow köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

5-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 12-nji orta mekdep.

Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Magtymguly şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Nurmuhammet Andalyp köçesine çenli, şol ýerden Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugry bilen Görogly köçesine çenli, Görogly köçesiniň ugry bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

6-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 5-nji şahamçasy.

Araçägi: Magtymguly şaýolunyň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, şol ýerden Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen Zelili köçesine çenli, Zelili köçesiniň ugry bilen Kemine köçesine çenli, Kemine köçesiniň ugry bilen Nurmuhammet Andalyp köçesine çenli, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

7-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 53-nji orta mekdep.

Araçägi: Nurmuhammet Andalyp köçesiniň Görogly köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Görogly köçesiniň ugry bilen Nesimi köçesine çenli, şol ýerden Nesimi köçesiniň ugry bilen Azady köçesine çenli, Azady köçesiniň ugry bilen Nurmuhammet Andalyp köçesine çenli, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugry bilen Görogly köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

8-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 101-nji çagalar bagy.

Araçägi: Nurmuhammet Andalyp köçesiniň Kemine köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Kemine köçesiniň ugry bilen Azady köçesine çenli, şol ýerden Azady köçesiniň ugry bilen Nesiller köçesine çenli, Nesiller köçesiniň ugry bilen Nurmuhammet Andalyp köçesine çenli, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň ugry bilen Kemine köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

9-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 187-nji çagalar bagy.

Araçägi: Kemine köçesiniň Şeýdaýy köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Şeýdaýy köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, şol ýerden Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Nahimow köçesine çenli, Nahimow köçesiniň ugry bilen Azady köçesine çenli, Azady köçesiniň ugry bilen Nesimi köçesine çenli, Nesimi köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen çenli ozalky «Aýna» kombinatynyň geçelgesinden Kemine köçesine çenli, Kemine köçesiniň ugry bilen Şeýdaýy köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

10-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 121-nji çagalar bagy.

Araçägi: Alty Garlyýew köçesiniň 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-nji jaýlaryny, Uşakow köçesiniň 16, 18, 20, 24-nji jaýlaryny, Baýram han köçesiniň 4, 6, 8, 8 a, 10, 12, 16-njy jaýlaryny, Görogly köçesiniň 57, 59-njy jaýlaryny öz içine alýar.

 

11-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: «Türkmengazgeofizika» müdirligi.

Araçägi: Gurbansoltan eje şaýolunyň Nesiller köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Nesiller köçesiniň ugry bilen Azady köçesine çenli, şol ýerden Azady köçesiniň ugry bilen Mylly Täçmyradow köçesine çenli, Mylly Täçmyradow köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen Nesiller köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

12-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi.

Araçägi: Gurbansoltan eje şaýolunyň Nesiller köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Nesiller köçesiniň ugry bilen Azady köçesine çenli, şol ýerden Azady köçesiniň ugry bilen Nesimi köçesine çenli, Nesimi köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen Nesiller köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

13-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy.

Araçägi: Galkynyş köçesiniň Sona Myradowa köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Sona Myradowa köçesiniň ugry bilen Ärtogrul Gazy geçelgesine çenli, şol ýerden Ärtogrul Gazy geçelgesiniň ugry bilen Magrupy köçesine çenli, Magrupy köçesiniň ugry bilen Alty Garlyýew köçesine çenli, Alty Garlyýew köçesiniň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, Galkynyş köçesiniň ugry bilen Sona Myradowa köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

14-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 1-nji orta mekdep.

Araçägi: Sona Myradowa köçesiniň Atamyrat Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Alty Garlyýew köçesine çenli, şol ýerden Alty Garlyýew köçesiniň ugry bilen Ärtogrul Gazy köçesine çenli, Ärtogrul Gazy köçesiniň ugry bilen Sona Myradowa köçesine çenli, Sona Myradowa köçesiniň ugry bilen Atamyrat Nyýazow şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

15-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi.

Araçägi: Magtymguly şaýolunyň Sona Myradowa köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Sona Myradowa köçesiniň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, şol ýerden Galkynyş köçesiniň ugry bilen Magrupy köçesine çenli, Magrupy köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Sona Myradowa köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

16-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 95-nji çagalar bagy.

Araçägi: Magtymguly şaýolunyň Magrupy köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Magrupy köçesiniň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, şol ýerden Galkynyş köçesiniň ugry bilen Şeýdaýy köçesine çenli, Şeýdaýy köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Magrupy köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

17-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 71-nji çagalar bagy.

Araçägi: Sona Myradowa köçesiniň Ärtogrul Gazy köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Ärtogrul Gazy köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, şol ýerden Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Sona Myradowa geçelgesine çenli, Sona Myradowa geçelgesiniň ugry bilen Sona Myradowa köçesine çenli, Sona Myradowa köçesiniň ugry bilen Ärtogrul Gazy köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

27-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty.

Araçägi: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň umumy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.

 

32-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 34-nji orta mekdep.

Araçägi: Magtymguly şaýolunyň Magtymguly geçelgesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Magtymguly geçelgesiniň ugry bilen Ärtogrul Gazy köçesine çenli, şol ýerden Ärtogrul Gazy köçesiniň ugry bilen Sona Myradowa köçesine çenli, Sona Myradowa köçesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Magtymguly geçelgesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

33-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 36-njy orta mekdep.

Araçägi: Sona Myradowa köçesiniň Ärtogrul Gazy köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Ärtogrul Gazy köçesiniň ugry bilen Baba Annanow köçesine çenli, şol ýerden Baba Annanow köçesiniň ugry bilen Atamyrat Nyýazow şaýoluna çenli, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Sona Myradowa köçesine çenli, Sona Myradowa köçesiniň ugry bilen Ärtogrul Gazy köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

34-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 57-nji çagalar bagy.

Araçägi: Magtymguly şaýolunyň Baba Annanow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Baba Annanow köçesiniň ugry bilen Ärtogrul Gazy köçesine çenli, şol ýerden Ärtogrul Gazy köçesiniň ugry bilen Magtymguly geçelgesine çenli, Magtymguly geçelgesiniň ugry bilen Magtymguly şaýoluna çenli, Magtymguly şaýolunyň ugry bilen Baba Annanow köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

2-NJI «BITARAPLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA

 

18-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 39-njy çagalar bagy.

Araçägi: Baba Annanow köçesiniň 19-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 21, 23, 25, 25a, 27-nji jaýlaryny, 29-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 35, 35a,35b jaýlaryny öz içine alýar.

 

19-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 6-njy çagalar bagy.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 96-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 98, 100, 102-nji jaýlaryny, Baba Annanow köçesiniň 3, 5-nji jaýlaryny, 7-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 9, 11, 13, 15, 15a, 17-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

20-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 88-nji çagalar bagy.

Araçägi: Gündogar köçesiniň 32, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-nji jaýlaryny, Oguzhan köçesiniň 161-nji jaýyny, 161-nji a jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 163, 165-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

22-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 45-nji orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 92/3, 92/5-nji jaýlaryny, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 1-nji geçelgesiniň 1, 2-nji a jaýlaryny, 12-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 10-njy ýaşaýyş kiçi etrapçasynyň 3-nji Gündogar geçelgesiniň 1-nji a jaýyny, 5-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 7, 13, 15-nji jaýlaryny, 4-nji Gündogar geçelgesiniň 1, 3, 4-nji jaýlaryny, 6-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 8-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 10, 11-nji jaýlaryny, 12-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 44-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini öz içine alýar.

 

23-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 44-nji orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 78-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 82, 84-nji jaýlaryny, 3-nji Atamyrat Nyýazow geçelgesiniň 1-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 2-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 3-nji jaýyny, 4-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 5-nji jaýyny, 8-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 10-njy jaýyny, 12-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 4-nji Atamyrat Nyýazow geçelgesiniň 1-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 3, 5, 9, 11, 13, 15-nji jaýlaryny, 5-nji Atamyrat Nyýazow geçelgesiniň 6-njy jaýyny öz içine alýar.

 

24-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 27-nji orta mekdep.

Araçägi: Oguzhan köçesinden başlap 5-nji Oguzhan geçelgesine çenli, 5-nji Oguzhan geçelgesiniň ugry bilen Kärdeşler arkalaşygynyň seýilgähine çenli araçäkleri we 4-nji Oguzhan geçelgesiniň 1-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 3, 5, 7-nji jaýlaryny, 9-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 10-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini öz içine alýar.

 

25-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 65-nji çagalar bagy.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 86-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 88, 90-njy jaýlaryny, 92-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 94-nji jaýyny, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 2-nji geçelgesiniň 1-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 2-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 4-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 5, 7, 9-njy jaýlaryny, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 5-nji geçelgesiniň 1-nji jaýyny, 2-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 2w, 4, 6, 6a, 8, 10-njy jaýlaryny öz içine alýar.

 

26-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 73-nji çagalar bagy.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 60, 62-nji jaýlaryny, 64-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 68, 70-nji jaýlaryny, 72-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 74, 76-njy jaýlaryny, 1-nji Atamyrat Nyýazow geçelgesiniň 1-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 2-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 3-nji jaýyny, 4-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 5-nji jaýyny, 4-nji Atamyrat Nyýazow geçelgesiniň 2-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 4-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini öz içine alýar.

 

29-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty.

Araçägi: Baba Annanow köçesiniň 125-nji jaýyny, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň umumy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.

 

30-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: Aşgabat şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebi.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 85, 85/1, 85/2, 85/3, 87-nji jaýlaryny, Binagärlik köçesiniň 31, 35, 38-nji jaýlaryny, Gündogar köçesiniň 7a, 7b, 7w, 7ç jaýlaryny, Erkinlik köçesiniň 83/1, 83/2, 87-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

35-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebi.

Araçägi: Baba Annanow köçesiniň Atamyrat Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Erkinlik köçesine çenli, şol ýerden Erkinlik köçesiniň ugry bilen Binagärlik köçesine çenli, Binagärlik köçesiniň ugry bilen Baba Annanow köçesine çenli, Baba Annanow köçesiniň ugry bilen Atamyrat Nyýazow şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

37-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 19-njy çagalar bagy.

Araçägi: Baba Annanow köçesiniň Oguzhan köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Oguzhan köçesiniň ugry bilen 5-nji Gündogar geçelgesine çenli, şol ýerden         5-nji Gündogar geçelgesiniň ugry bilen Baba Annanow köçesine çenli araçäklerini, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 2-nji geçelgesiniň 4-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 5, 7, 9, 11-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

41-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 46-njy orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 102, 104, 106, 108-nji jaýlaryny, 110-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 1-nji Nury Halmämmedow geçelgesiniň 10-njy jaýyny,    22-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 24, 24a, 24b jaýlaryny öz içine alýar.

 

42-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 50-nji orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 122 a, 124 a, 126, 130, 132, 134, 136,        144-nji jaýlaryny, Gündogar köçesiniň 10, 14, 16/1, 18-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

43-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 33-nji orta mekdep.

Araçägi: 2-nji Nury Halmämmedow geçelgesiniň 1, 2, 14, 16, 18, 18a, 20, 21-nji jaýlaryny, 23-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 24-nji jaýyny, Gündogar köçesiniň 46-njy jaýyny öz içine alýar.

 

45-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 80-nji çagalar bagy.

Araçägi: 5-nji Gündogar geçelgesiniň 5-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 9-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 11-nji jaýyny, 12-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 5-nji Oguzhan geçelgesiniň 8-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 9-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 22-nji jaýyny öz içine alýar.

 

46-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 74-nji çagalar bagy.

Araçägi: 4-nji Oguzhan geçelgesiniň 4a, 4/1-nji jaýlaryny, Oguzhan köçesiniň 38, 40, 42, 44, 46-njy jaýlaryny, 5-nji Gündogar geçelgesiniň 1, 4, 4/2, 6, 8-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

47-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 40-njy çagalar bagy.

Araçägi:  Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 138 d, 138w jaýlaryny, Gündogar köçesiniň 2, 2a, 2b, 28-nji jaýlaryny, Nury Halmämmedow köçesiniň 1-nji geçelgesiniň 12, 14, 16, 18, 21/2, 23/1, 23/2-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

48-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 11-nji çagalar bagy.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 100, 102, 112, 112 a, 114, 116, 118, 120, 124-nji jaýlaryny, Gündogar köçesiniň 48-nji jaýyny öz içine alýar.

 

49-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 105-nji çagalar bagy.

Araçägi: Baba Annanow köçesiniň 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 37, 39, 39a jaýlaryny,        47-nji jaýynyň 1, 2-nji bölegini öz içine alýar.

 

50-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 94-nji çagalar bagy.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 140-njy jaýyny, Gündogar köçesiniň 12, 20, 22, 24-nji jaýlaryny, 26-njy jaýynyň 1, 2-nji bölegini, 30-njy jaýyny, Nury Halmämmedow köçesiniň 13, 17, 17-nji a jaýlaryny öz içine alýar.

 

6-NJY «KÖPETDAG» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA

 

17-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 50-nji çagalar bagy.

Araçägi: Täjir köçesiniň 6, 8, 10, 12-nji jaýlaryny, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 54-nji jaýynyň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nji bölegini öz içine alýar.

 

19-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 49-njy çagalar bagy.

Araçägi: Howdan «B» ýaşaýyş toplumynyň 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 70/1, 70/2, 72/1, 74/1-nji jaýlaryny, Parahat 5 ýaşaýyş toplumynyň 72, 72/1, 72/2-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

20-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Türkmen döwlet maliýe instituty.

Araçägi: Howdan «W» ýaşaýyş toplumynyň 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 33a, 34, 34/1, 34/2, 38-nji a jaýlaryny öz içine alýar.

 

21-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Aşgabat şäheriniň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi.

Araçägi: Ankara köçesiniň 2-nji jaýyny, Juma Halmyradow köçesiniň 2, 3, 4, 5-nji jaýlaryny, Howdan «A» ýaşaýyş toplumynyň 1, 2, 3-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

22-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: «Ahal» tikinçilik birleşigi.

Araçägi: Howdan «W» ýaşaýyş toplumynyň 15, 22, 23, 24, 25, 26-njy jaýlaryny, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 38/9, 42/9-njy jaýlaryny, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 120-nji jaýynyň 1, 2 bölegini, Andalyp geçelgesiniň 1, 2, 3, 4-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

23-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: «Ahal» tikinçilik birleşigi.

Araçägi: Howdan «W» ýaşaýyş toplumynyň 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7a, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 13, 14-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

24-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 56-njy orta mekdep.

Araçägi: Howdan «W» ýaşaýyş toplumynyň 10, 11, 12, 12a, 33a, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 82-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

25-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 87-nji çagalar bagy.

Araçägi: Oguzhan köçesiniň 95/1, 95/2-nji jaýlaryny, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 47/1, 47/b, 69-njy jaýlaryny, Howdan «W» ýaşaýyş toplumynyň 42, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 84, 86-njy jaýlaryny öz içine alýar.

 

26-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 18-nji orta mekdep.

Araçägi: Oguzhan köçesiniň 78, 80/1, 80/2, 80/3-nji jaýlaryny, Howdan «W»  ýaşaýyş toplumynyň 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 78, 80, 82-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

27-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 18-nji orta mekdep.

Araçägi: Howdan «W» ýaşaýyş toplumynyň 31a, 40/1, 60, 63, 64, 64a, 65, 66, 83, 86, 91, 92, 93-nji jaýlaryny, Ankara köçesiniň 19-njy jaýyny öz içine alýar.

 

28-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 17-nji orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolundan başlap, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 50, 52, 62, 64, 64/1-nji jaýlaryny, Täjir geçelgesiniň 5, 7-nji jaýlaryny, Mary köçesiniň 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 10, 11-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

29-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: 17-nji orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 28, 28a, 28b, 28/3, 28/4 jaýlaryny, Mary köçesiniň 8-nji jaýyny, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 61, 63, 67, 69, 69a, 71, 73a, 77-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

30-njy saýlaw uçastogy

Merkezi: Harby bölüm.

Araçägi: Harby bölüm.

 

31-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: Harby bölüm.

Araçägi: Harby bölüm.

 

32-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 31-nji orta mekdep.

Araçägi: Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 48, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4-nji jaýlaryny, Howdan «A» ýaşaýyş toplumynyň 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

33-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 31-nji orta mekdep.

Araçägi: Bomako köçesiniň 40-njy jaýyny, Howdan «A» ýaşaýyş toplumynyň 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30-njy jaýlaryny öz içine alýar.

 

34-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 42-nji orta mekdep.

Araçägi: Howdan «A» ýaşaýyş toplumynyň 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14-nji jaýlaryny, Howdan «B» ýaşaýyş toplumynyň 7, 8, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 38, 39-njy jaýlaryny öz içine alýar.

 

35-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 42-nji orta mekdep.

Araçägi: Bomako köçesiniň 42-nji jaýyny, Howdan «B» ýaşaýyş toplumynyň 9, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30a, 30b, 31, 35, 36, 37-nji jaýlaryny öz içine alýar.

 

74-nji saýlaw uçastogy

Merkezi: 26-njy çagalar bagy.

Araçägi: Oguzhan köçesiniň 96-njy jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini, 98-nji jaýynyň 1, 2, 3, 4-nji bölegini, 100-nji jaýynyň 1, 2, 3-nji bölegini öz içine alýar.

20 Iýun
Parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde häz...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...