TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Jumanazar Annaýew Mary welaýatynyň saýlawçylaryna saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy barada gürrüň berdi

M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Bu ýere ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň kärhanalarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Duşuşyga gatnaşanlar dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. J.Annaýewiň ynanylan wekili ony halk içinde uly abraýdan peýdalanýan, jogapkärçilikli we ak ýürekli adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi söz aldy. J.Annaýew ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy bölümleri barada gürrüň berdi. Bu maksatnama laýyklykda ol halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, döwletimiziň ykdysady, syýasy we durmuş esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen ugry dowam eder.

Dalaşgäriň aýtmagyna görä, ol döwlet Baştutanlygyna saýlanan halatynda, döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ösüşine we ýurdumyzyň halkara giňişliginde abraýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň geçirilmegine birinji nobatda üns berler. Dalaşgäriň çykyşynda milli ykdysadyýetiň mundan beýläk hem batly depginlerde ösüşini, ilkinji nobatda bolsa, nebitgaz we energetika pudaklaryny, obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň, eksport kuwwatyny pugtalandyrmagyň, ähli ulgamlara täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen çärelere aýratyn üns berildi.

Obasenagat toplumyndaky özgertmeler barada aýdyp, oba hojalyk pudagyny mundan beýläk hem ösdürmek üçin amala aşyrmagy göz öňünde tutýan çäreleri barada giňişleýin gürrüň berdi. Dalaşgär azyk garaşsyzlygyny ýerli önümçiligi giňeltmegiň hasabyna üpjün edilmegini hasaplaýar. Şunuň bilen baglylykda, obasenagat toplumyny ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň önümçilik kuwwatlylygyny toplumlaýyn özgertmek we döwrebaplaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleriň dörediljekdigi nygtaldy. Dalaşgäriň pikirine görä, pagtaçylyk bilen meşgullanýan etraplaryň ilaty üçin goşmaça iş orunlaryny döretmek maksady bilen, kuwwatlylygy ýerlerde öndürilýän pagta süýüminiň mukdaryna laýyk gelýän pagta egriji fabrikleri gurmak maksada laýyk boljak. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagatyny ösdürmegiň, içerki we daşarky bazarlarda satmak üçin taýýar dokma önümleriniň mukdaryny artdyrmagyň ähmiýeti nygtaldy.

J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň ýangyç-energetika toplumynyň, ulag, durmuş ulgamynyň ösüşi boýunça meýilnamalarynyň käbir düzgünlerini düşündirdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär ýygnananlara hoşallyk sözlerini aýdyp, saýlawçylary ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy we Watanymyzyň abraýynyň has-da artmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...