TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Jumanazar Annaýew Mary welaýatynyň saýlawçylaryna saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy barada gürrüň berdi

M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Bu ýere ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň kärhanalarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Duşuşyga gatnaşanlar dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. J.Annaýewiň ynanylan wekili ony halk içinde uly abraýdan peýdalanýan, jogapkärçilikli we ak ýürekli adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi söz aldy. J.Annaýew ýygnananlar bilen mähirli salamlaşyp, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy bölümleri barada gürrüň berdi. Bu maksatnama laýyklykda ol halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, döwletimiziň ykdysady, syýasy we durmuş esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen ugry dowam eder.

Dalaşgäriň aýtmagyna görä, ol döwlet Baştutanlygyna saýlanan halatynda, döwletimiziň parahatçylykly ýol bilen ösüşine we ýurdumyzyň halkara giňişliginde abraýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň geçirilmegine birinji nobatda üns berler. Dalaşgäriň çykyşynda milli ykdysadyýetiň mundan beýläk hem batly depginlerde ösüşini, ilkinji nobatda bolsa, nebitgaz we energetika pudaklaryny, obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň, eksport kuwwatyny pugtalandyrmagyň, ähli ulgamlara täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen çärelere aýratyn üns berildi.

Obasenagat toplumyndaky özgertmeler barada aýdyp, oba hojalyk pudagyny mundan beýläk hem ösdürmek üçin amala aşyrmagy göz öňünde tutýan çäreleri barada giňişleýin gürrüň berdi. Dalaşgär azyk garaşsyzlygyny ýerli önümçiligi giňeltmegiň hasabyna üpjün edilmegini hasaplaýar. Şunuň bilen baglylykda, obasenagat toplumyny ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň önümçilik kuwwatlylygyny toplumlaýyn özgertmek we döwrebaplaşdyrmak üçin giň mümkinçilikleriň dörediljekdigi nygtaldy. Dalaşgäriň pikirine görä, pagtaçylyk bilen meşgullanýan etraplaryň ilaty üçin goşmaça iş orunlaryny döretmek maksady bilen, kuwwatlylygy ýerlerde öndürilýän pagta süýüminiň mukdaryna laýyk gelýän pagta egriji fabrikleri gurmak maksada laýyk boljak. Şunuň bilen baglylykda, dokma senagatyny ösdürmegiň, içerki we daşarky bazarlarda satmak üçin taýýar dokma önümleriniň mukdaryny artdyrmagyň ähmiýeti nygtaldy.

J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, maksatnamasynyň ýangyç-energetika toplumynyň, ulag, durmuş ulgamynyň ösüşi boýunça meýilnamalarynyň käbir düzgünlerini düşündirdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär ýygnananlara hoşallyk sözlerini aýdyp, saýlawçylary ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi, türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagy we Watanymyzyň abraýynyň has-da artmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...