TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

31 Maý

Dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Bu jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmegiň çäklerinde häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan, Agrar partiýadan, şeýle hem raýatlar toparlaryndan wekilleri hödürlemek boýunça mejlislerdir ýygnaklar geçirilýär.

Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgärleri hödürlemek boýunça geçirilýän mejlislerde we ýygnaklarda dalaşgärlige hödürlenilýänleriň çäklendirilmedik sany ara alnyp maslahatlaşylyp, ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň deputatlygyna halkyň has mynasyp wekilleri dalaşgärlige hödürlenilýär. Ähli saýlaw okruglarynda bir deputatyň ýerine birnäçe dalaşgär hödürlenilýär. Munuň özi saýlawlaryň giň bäsdeşlik esasynda geçirilýändigini görkezýär.

Çykyş edýänler her bir dalaşgärlige hödürlenilýäniň terjimehaly, il içindäki, işdeşleriniň arasyndaky abraýy, guramaçylyk ukyplary bilen ýakyndan tanyşdyrýarlar. Dalaşgärleriň uly abraýdan peýdalanýan zähmetsöýer adamlardygyny, olaryň hatarynda milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda işleýän tejribeli hünärmenleriň bardygyny bellemek gerek.

Jemgyýetçilik-syýasy çärä milli synçylaryň gatnaşmagy saýlawlaryň açyklyk esasynda, kadalara laýyklykda geçirilmegine ýardam berer. Şunuň bilen baglylykda, bu saýlawlarda syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary we raýatlar toparlary tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 76-sy bellige alyndy hem-de olara şahsyýetnamalar gowşuryldy.

Merkezi saýlaw topary tarapyndan okrug, uçastok saýlaw toparlary, dalaşgärler, olaryň ynanylan adamlary, synçylar üçin olaryň ygtyýarlyklary, bu syýasy çäräni geçirmegiň düzgünleri bilen tanyşdyrýan ýörite gollanmalar taýýarlanyldy. Häzirki wagtda üç okrugyň çäklerinde 60 saýlaw uçastogy hereket edýär.

Şeýlelikde, saýlaw möwsüminiň möhüm tapgyrlarynyň biri bolan dalaşgärleri hödürlemek çäresi, 6-njy iýuna çenli, olary bellige almak bolsa 11-nji iýuna çenli dowam eder. 

10 Iýul
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçirilen saýlawlarda saýlanylan deputatlar barada maglumat

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysy, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek bo...

09 Iýul
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Aşgabat şäheriniň saýlaw toparynyň ýolbaşçysynyň w...

07 Iýul
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,32% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 85,55% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 76,11% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 62,91% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 41,29% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw ok...

07 Iýul
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 20,22% ses berdi. Has takygy, Aşgabat   şäheriniň 1-nji “Garaşsyzlyk” saýlaw okr...