TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Meretdurdy Gurbanow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Serdar etrabynyň merkezinde Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgär—Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Medeniýet öýünde geçen duşuşyga ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň edaralarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlara M.Gurbanowyň terjimehalyndaky esasy döwürler barada gürrüň berip, onuň oba hojalyk ulgamynda uly iş tejribesini, ýokary hünär ussatlygyny we jogapkärçiligini, Watanymyzyň bähbitlerine gulluk etmäge bolan islegini belledi.

Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. M.Gurbanow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Watanymyzyň çalt ösýän döwletleriň biridigini hem-de häzirki döwürde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň täzeçillik esasynda mundan beýläk hem sazlaşykly ösüşini gazanmagyň, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny nygtady. Häzirki we geljekki giň göwrümli özgertmeleriň hukuk esasyny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi üpjün edýär.

Dalaşgär ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik esaslaryny pugtalandyrmagy, daşary syýasatda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlugy hem-de netijeli özara gatnaşyklary pugtalandyrmagy, parahatçylygyň, ählumumy abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek wezipelerini belledi.

Oba hojalyk ulgamynda döwlet syýasaty ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, daýhan birleşiklerini hemmetaraplaýyn goldamagyň hasabyna oba hojalyk önümleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmaga, daýhan birleşiklerini tehniki taýdan doly enjamlaşdyrmaga hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, taýýar azyk harytlarynyň önümçiligi üçin oba firmalaryny we kombinatlaryny döretmäge gönükdiriler.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, bilim ulgamy ýurdumyzyň geljegini jemgyýetiň ruhy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösüşini kesgitleýän iň esasy şertleriň biridir. Hut şonuň üçin hem bu ulgamy dünýä derejesine çykarmak, ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi hem-de gözýetiminiň giňelmegi üçin şertleri döretmek möhümdir.

Gyzykly söhbetdeşligiň barşynda M.Gurbanow duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň saglygy goraýyş ulgamyny, köpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, medeniýeti, şypahana-dynç alyş düzümini, ulag ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmek, welaýatlarda, şäherlerde hem-de etraplarda ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygy boýunça meýilnamalara degişli bölümlerini düşündirdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...