TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Meretdurdy Gurbanow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Serdar etrabynyň merkezinde Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgär—Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Medeniýet öýünde geçen duşuşyga ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň edaralarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlara M.Gurbanowyň terjimehalyndaky esasy döwürler barada gürrüň berip, onuň oba hojalyk ulgamynda uly iş tejribesini, ýokary hünär ussatlygyny we jogapkärçiligini, Watanymyzyň bähbitlerine gulluk etmäge bolan islegini belledi.

Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. M.Gurbanow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Watanymyzyň çalt ösýän döwletleriň biridigini hem-de häzirki döwürde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň täzeçillik esasynda mundan beýläk hem sazlaşykly ösüşini gazanmagyň, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny nygtady. Häzirki we geljekki giň göwrümli özgertmeleriň hukuk esasyny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi üpjün edýär.

Dalaşgär ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik esaslaryny pugtalandyrmagy, daşary syýasatda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlugy hem-de netijeli özara gatnaşyklary pugtalandyrmagy, parahatçylygyň, ählumumy abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek wezipelerini belledi.

Oba hojalyk ulgamynda döwlet syýasaty ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, daýhan birleşiklerini hemmetaraplaýyn goldamagyň hasabyna oba hojalyk önümleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmaga, daýhan birleşiklerini tehniki taýdan doly enjamlaşdyrmaga hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, taýýar azyk harytlarynyň önümçiligi üçin oba firmalaryny we kombinatlaryny döretmäge gönükdiriler.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, bilim ulgamy ýurdumyzyň geljegini jemgyýetiň ruhy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösüşini kesgitleýän iň esasy şertleriň biridir. Hut şonuň üçin hem bu ulgamy dünýä derejesine çykarmak, ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi hem-de gözýetiminiň giňelmegi üçin şertleri döretmek möhümdir.

Gyzykly söhbetdeşligiň barşynda M.Gurbanow duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň saglygy goraýyş ulgamyny, köpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, medeniýeti, şypahana-dynç alyş düzümini, ulag ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmek, welaýatlarda, şäherlerde hem-de etraplarda ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygy boýunça meýilnamalara degişli bölümlerini düşündirdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...