TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär—Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň ýolbaşçysy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyga zähmetkeş toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşanlar teklipçi raýatlar topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. S.Jelilowyň ynanylan wekili dalaşgäre abraýly, ak ýürekli hem-de bilimli, oňat guramaçylyk ukyby bolan adam hökmünde häsiýetnama berdi.

Soňra Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň öňünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. S.Jelilow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölümlerini beýan edip, döwlet Baştutany wezipesine saýlanylan halatynda durmuş maksatly syýasaty yzygiderli dowam etdirjekdigini, Watana hem-de türkmen halkyna janyny gaýgyrman gulluk etjekdigini belledi. Dalaşgäriň aýdyşy ýaly, ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmak, çig mal serişdelerini rejeli peýdalanmak, hususy telekeçilige we işewürlige goldaw bermek, daşary söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, raýatlaryň durmuş taýdan goragy ýaly meseleler üns merkezinde bolar.

Dalaşgär ýurdumyzda abadançylygy we durnuklylygy saklamaga, obalaryň hem-de şäherleriň abadanlaşdyrylmagyna aýratyn üns bermegi göz öňünde tutýar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär daşary syýasatda Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen hereket etjekdigini nygtady.

S.Jelilow saýlawçylaryň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ugurlaryna degişli sowallaryna jogap berip, ýaşlaryň watançylyk terbiýesi, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bilen baglylykda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hem-de ýaş nesli döwlet gurluşy ulgamyna has giňden çekmek meseleleriniň üstünde durup geçdi.

Ulag we aragatnaşyk ulgamynda, milli medeniýeti we halk döredijiligini ösdürmekde işleriň ýagdaýy barada aýratyn gürrüň edildi.

S.Jelilow duşuşygyň ahyrynda ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirdi hem-de Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi, türkmen halkynyň abadançylygy we bagtyýarlygy üçin öz gujur-gaýratyny, tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...