TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär—Ahal welaýatynyň ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň ýolbaşçysy Serdar Jelilow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyga zähmetkeş toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşanlar teklipçi raýatlar topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet ýoly, şahsy we işewür häsiýetleri bilen tanyşdyryldy. S.Jelilowyň ynanylan wekili dalaşgäre abraýly, ak ýürekli hem-de bilimli, oňat guramaçylyk ukyby bolan adam hökmünde häsiýetnama berdi.

Soňra Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň öňünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. S.Jelilow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy bölümlerini beýan edip, döwlet Baştutany wezipesine saýlanylan halatynda durmuş maksatly syýasaty yzygiderli dowam etdirjekdigini, Watana hem-de türkmen halkyna janyny gaýgyrman gulluk etjekdigini belledi. Dalaşgäriň aýdyşy ýaly, ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmak, çig mal serişdelerini rejeli peýdalanmak, hususy telekeçilige we işewürlige goldaw bermek, daşary söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, raýatlaryň durmuş taýdan goragy ýaly meseleler üns merkezinde bolar.

Dalaşgär ýurdumyzda abadançylygy we durnuklylygy saklamaga, obalaryň hem-de şäherleriň abadanlaşdyrylmagyna aýratyn üns bermegi göz öňünde tutýar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär daşary syýasatda Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýoly bilen hereket etjekdigini nygtady.

S.Jelilow saýlawçylaryň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ugurlaryna degişli sowallaryna jogap berip, ýaşlaryň watançylyk terbiýesi, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak bilen baglylykda bilim ulgamyny kämilleşdirmek hem-de ýaş nesli döwlet gurluşy ulgamyna has giňden çekmek meseleleriniň üstünde durup geçdi.

Ulag we aragatnaşyk ulgamynda, milli medeniýeti we halk döredijiligini ösdürmekde işleriň ýagdaýy barada aýratyn gürrüň edildi.

S.Jelilow duşuşygyň ahyrynda ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirdi hem-de Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi, türkmen halkynyň abadançylygy we bagtyýarlygy üçin öz gujur-gaýratyny, tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...