TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

24 Ýan

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Jumanazar Annaýew saýlawçylar bilen duşuşyk gecirdi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili J.Annaýewiň zähmet terjimehaly bilen tanyşdyryp, ony jogapkär, tejribeli ýolbaşçy, eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, türkmen halkynyň abadançylygyny we rowaçlygyny berkitmek barada tagalla edýän adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýokary döwlet wezipeli dalaşgäre söz berildi. J.Annaýew üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasyny beýan etdi. Dalaşgär maksatnamanyň esasy ugurlary barada aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan halatynda türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeler strategiýasyna eýerjekdigini nygtady. Döwletimiziň demokratik hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, milletiň ruhy-ahlyk gymmatlyklaryny artdyrmak ugry yzygiderli dowam etdiriler.

Özara gyzyklanma bildirilen söhbetdeşligiň barşynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Şol sowallaryň köpüsi oba hojalygyny özgertmek meselesi bilen bagly boldy. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň belleýşi ýaly, milli ykdysadyýetimiziň strategiki pudaklarynyň biri bolan obasenagat toplumyny düýpli özgertmäge aýratyn üns berler. Hususan-da, ýerleri öz wagtynda hem-de ýokary hilli sürmek, suwaryş akabalaryny arassalamak, ekerançylary ýeterlik möçberde mineral dökünler hem-de tohumlar bilen üpjün etmek meselelerine üns berler. Şeýle hem ýerden netijeli peýdalanmaga hem-de döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmaga, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmaga, daýhanlaryň öz zähmetine gyzyklanmasyny höweslendirmäge gönükdirilden çäreler möhüm hasaplanylýar. Şunuň bilen birlikde, dalaşgär agrar ylmy ösdürmegiň we bu möhüm ulgamda işleýän alymlara hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň wajypdygyny aýtdy.

J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, özüniň saýlawlarynyň öňýanyndaky maksatnamasynyň aýry-aýry ugurlaryny, hususan-da, ýangyç-energetika toplumyny hem-de ulag ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bilim, saglygy goraýyş, pensiýa üpjünçiligi ulgamlarynda özgeprtmeleri amala aşyrmak hem-de hususy telekeçiligi ösdürmek babatdaky ugurlaryny anyklaşdyrdy.

Duşuşygyň barşynda saýlawçylary ýurdumyzyň dokma senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, önümçilige iň täze ylmy-tehniki gazananlary ornaşdyrmak ýaly meseleler hem gyzyklandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hoşniýetli duşuşugy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, saýlawçylary eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösdürmek üçin güýç –gaýratyny gaýgrymajakdygyna ynandyrdy.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...