TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

24 Ýan

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Jumanazar Annaýew saýlawçylar bilen duşuşyk gecirdi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy.

Dalaşgäriň ynanylan wekili J.Annaýewiň zähmet terjimehaly bilen tanyşdyryp, ony jogapkär, tejribeli ýolbaşçy, eziz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, türkmen halkynyň abadançylygyny we rowaçlygyny berkitmek barada tagalla edýän adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýokary döwlet wezipeli dalaşgäre söz berildi. J.Annaýew üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasyny beýan etdi. Dalaşgär maksatnamanyň esasy ugurlary barada aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan halatynda türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmeler strategiýasyna eýerjekdigini nygtady. Döwletimiziň demokratik hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, milletiň ruhy-ahlyk gymmatlyklaryny artdyrmak ugry yzygiderli dowam etdiriler.

Özara gyzyklanma bildirilen söhbetdeşligiň barşynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Şol sowallaryň köpüsi oba hojalygyny özgertmek meselesi bilen bagly boldy. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň belleýşi ýaly, milli ykdysadyýetimiziň strategiki pudaklarynyň biri bolan obasenagat toplumyny düýpli özgertmäge aýratyn üns berler. Hususan-da, ýerleri öz wagtynda hem-de ýokary hilli sürmek, suwaryş akabalaryny arassalamak, ekerançylary ýeterlik möçberde mineral dökünler hem-de tohumlar bilen üpjün etmek meselelerine üns berler. Şeýle hem ýerden netijeli peýdalanmaga hem-de döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmaga, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmaga, daýhanlaryň öz zähmetine gyzyklanmasyny höweslendirmäge gönükdirilden çäreler möhüm hasaplanylýar. Şunuň bilen birlikde, dalaşgär agrar ylmy ösdürmegiň we bu möhüm ulgamda işleýän alymlara hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň wajypdygyny aýtdy.

J.Annaýew saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, özüniň saýlawlarynyň öňýanyndaky maksatnamasynyň aýry-aýry ugurlaryny, hususan-da, ýangyç-energetika toplumyny hem-de ulag ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, bilim, saglygy goraýyş, pensiýa üpjünçiligi ulgamlarynda özgeprtmeleri amala aşyrmak hem-de hususy telekeçiligi ösdürmek babatdaky ugurlaryny anyklaşdyrdy.

Duşuşygyň barşynda saýlawçylary ýurdumyzyň dokma senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, önümçilige iň täze ylmy-tehniki gazananlary ornaşdyrmak ýaly meseleler hem gyzyklandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hoşniýetli duşuşugy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, saýlawçylary eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösdürmek üçin güýç –gaýratyny gaýgrymajakdygyna ynandyrdy.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...