TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

25 Ýan

Süleýmannepes Nurnepesow Ahal welaýatynyň saýlawçylaryna saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy bilen tanyşdyrdy

Köpetdag eteginiň saýlawçylarynyň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Änew şäheriniň Medeniýet öýünde geçirildi. Bu ýere Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary, zähmetkeşler toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.

Ynanylan wekil ýygnananlary dalaşgäriň zähmet ýoly bilen tanyşdyryp, S.Nurnepesowy täzeçillik başlangyçlaryny öňe sürýän tejribeli ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirip, işlän ýerlerinde özüni iş başarýan we jogapkärli hünärmen hökmünde görkezendigini aýtdy.

Soňra döwlet Baştutany wezipesine dalaşgäre söz berildi. Ahal welaýatynyň saýlawçylaryna hormat bilen garşylandyklary üçin hoşallyk bildirip, S.Nurnepesow saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy wezipelerini we ugurlaryny beýan etdi.

Ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek, hususan-da, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, pudagy mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmak, nebit we gaz çykarmagy yzygiderli artdyrmak arkaly ýurdumyzyň baý nebitgaz serişdelerini netijeli özleşdirmek agzaldy.

Türkmenistanyň azyk garaşsyzlygyny pugtalandyrmak maksady bilen oba hojalygyny özgertmäge, ýurdumyzyň ýeňil senagatyny ýokary hilli ýerli çig mal bilen doly üpjün etmäge, daýhanlaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga uly ähmiýet berilýär.

Ulag we aragatnaşyk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, şäherleri we obalary abadanlaşdyrmak boýunça giň göwrümli maksatnamany durmuşa geçirmäge hem wajyp orun berilýär.

Dünýäde natriý sulfatynyň we beýleki peýdaly minerallaryň iň iri ýatagy bolan Garabogazköl aýlagynda senagat önümçiligini ösdürmek hem üns merkezinde durýar. Mundan başga-da, aýlagyň mineral ätiýaçlyklary üsti doldurylýan çig-mal baýlygy bolmak bilen, magniý we natriý duzlarynyň çeşmesidir.

Şeýle hem dalaşgär Türkmenistanda hususy telekeçiligi ösdürmäge-de uly üns bermegi göz öňünde tutýar.

S. Nurnepesowyň mälim etmegine görä, ol türkmen halkynyň ähli babatda ajaýyp durmuşyny, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň bagtyýarlygyny we gülläp ösüşini üpjün etmekde özüniň beýik borjuny we jogapkärli wezipesini görýär.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...