TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Ýan

GDA-dan bolan synçylar toparynyň ştaby nobatdaky habaryny beýan etdi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan Synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsümine syn etmek işlerini dowam edýär.

GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň—Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary B.Guminskiý Aşgabat şäher saýlaw toparynyň başlygy J.Adakowa bilen duşuşdy.

Şäher saýlaw komitetiniň ýolbaşçysy B.Guminskä saýlawlara taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň görkezilmegi we bellige alynmagy, saýlawçylaryň sanawlary boýunça geçirilen işler, dowam edýän wagyz nesihat işleri barada jikme-jik durup geçdi.

GDA-dan bolan halkara synçylar Aşgabat şäherindäki we Ahal welaýatyndaky uçastok saýlaw toparlaryna baryp gördüler, şonda olar saýlaw uçastoklarynyň zerur bolan maddy-enjamlaýyn serişdeler, maglumat hem-de usulyýet edebiýatlary bilen üpjün edilişi, saýlawçylaryň sanawlary boýunça geçirilen işler bilen tanyşdylar.

GDA-dan gelen saýlawçylaryň toparyny düzmek işleri dowam edýär. 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwaryndaky ýagdaýyna görä Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi topara Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan synçylaryň 53-siniň işlemegi üçin resminamalar berildi. Olar Azerbaýjan Respublikasyna, Belarus Respublikasyna, Gazagystan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna, Täjigistan Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, GDA gatnaşýan döwletleriň Parlamentara Assambleýasyna, Belarus we Russiýa Bileleşiginiň Parlament Ýygnagyna hem-de GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetine wekilçilik edýärler.

Topar öz işi barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerine habar berip durar.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...