TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Lebap welaýatynda dalaşgär Meretdurdy Gurbanow saýlawçylar bilen duşuşdy

Lebap welaýatynyň merkezindäki S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—Daşoguz welaýatynyň häkiminiň oba hojalygy boýunça orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

Döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgäriň maksatnamalaýyn çykyşyny diňlemäge, ýurdumyzy, hususan-da, welaýaty mundan beýläk-de ösdürmek babatdaky garaýşyny bilmäge gündogar sebitiniň dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleri, ýaşulular, ýaşlar geldiler.

Ynanylan wekil bu ýere ýygnananlary özüni jogapkär ýolbaşçy hem-de ak ýürekli raýat hökmünde görkezen dalaşgäriň zähmet terjimehalynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy.

M.Gurbanow özüni dalaşgärlige hödürländigi üçin raýatlaryň teklipçi toparyna ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ýagdaýynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik esaslaryny pugtalandyrmagy ileri tutjakdygyna ynandyrdy. Kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegi, ýurdumyzy has-da gülledip ösdürmäge gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryň we taslamalaryň ýerine ýetirilmegine ýardam berýän täze kanunçylyk namalarynyň işlenip taýýarlanylmagy dowam eder.

Dalaşgär içeri we daşary syýasatyň möhüm ugurlaryna degip geçip, parahatçylyk hem-de özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny giňeltmegi, hemme wajyp ulgamlarda, ilkinji nobatda, oba hojalygynda özgertmeleri amala aşyrmagy maksat edinýändigini nygtady.

Obasenagat syýasaty azyk bolçulygyny döretmäge, daýhan birleşiklerini köpeltmegiň we goldamagyň, olary tehniki taýdan doly gaýtadan enjamlaşdyrmagyň hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna oba hojalyk önümçiliginiň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdiriler.

Çykyşynyň ahyrynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň, hususan-da, saglygy goraýyş, bilim we ylym ulgamlaryny özgertmäge degişli käbir bölümleriniň üstünde has giňişleýin durup geçdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylara üns berendikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, olary Watana wepaly hyzmat etjekdigine, türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy üçin özüne bagly ähli işleri ýerine ýetirjekdigine ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...