TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Lebap welaýatynda dalaşgär Meretdurdy Gurbanow saýlawçylar bilen duşuşdy

Lebap welaýatynyň merkezindäki S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär—Daşoguz welaýatynyň häkiminiň oba hojalygy boýunça orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen saýlawçylaryň duşuşygy geçirildi.

Döwlet Baştutanynyň wezipesine dalaşgäriň maksatnamalaýyn çykyşyny diňlemäge, ýurdumyzy, hususan-da, welaýaty mundan beýläk-de ösdürmek babatdaky garaýşyny bilmäge gündogar sebitiniň dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, daýhan birleşikleriniň zähmetkeşleri, ýaşulular, ýaşlar geldiler.

Ynanylan wekil bu ýere ýygnananlary özüni jogapkär ýolbaşçy hem-de ak ýürekli raýat hökmünde görkezen dalaşgäriň zähmet terjimehalynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy.

M.Gurbanow özüni dalaşgärlige hödürländigi üçin raýatlaryň teklipçi toparyna ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, saýlawçylary Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ýagdaýynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik esaslaryny pugtalandyrmagy ileri tutjakdygyna ynandyrdy. Kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegi, ýurdumyzy has-da gülledip ösdürmäge gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryň we taslamalaryň ýerine ýetirilmegine ýardam berýän täze kanunçylyk namalarynyň işlenip taýýarlanylmagy dowam eder.

Dalaşgär içeri we daşary syýasatyň möhüm ugurlaryna degip geçip, parahatçylyk hem-de özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny giňeltmegi, hemme wajyp ulgamlarda, ilkinji nobatda, oba hojalygynda özgertmeleri amala aşyrmagy maksat edinýändigini nygtady.

Obasenagat syýasaty azyk bolçulygyny döretmäge, daýhan birleşiklerini köpeltmegiň we goldamagyň, olary tehniki taýdan doly gaýtadan enjamlaşdyrmagyň hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna oba hojalyk önümçiliginiň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdiriler.

Çykyşynyň ahyrynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň, hususan-da, saglygy goraýyş, bilim we ylym ulgamlaryny özgertmäge degişli käbir bölümleriniň üstünde has giňişleýin durup geçdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylara üns berendikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, olary Watana wepaly hyzmat etjekdigine, türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy üçin özüne bagly ähli işleri ýerine ýetirjekdigine ynandyrdy.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...