TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Daşoguzda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-Ahal welaýatynyň Ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi. N.Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda bolan bu çärä ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet terjimehaly, şahsy hem-de işewür taraplary bilen tanyşdyryldy. S.Jelilowyň ynanylan wekili dalaşgäri mynasyp adam, iş başarjaň hem-de sowatly hünärmen, guramaçylyk başarnyklaryna eýe bolan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýygnananlaryň öňünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär çykyş etdi. S.Jelilow saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan daşary syýasatda ýurdumyzyň parahatçylyk dörediji ugrunyň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine, dürli döwletler we halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn üns beriljekdigini belledi.

Dalaşgär halkymyzyň durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyny we abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyny, durmuş-ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegini, oba hojalyk pudagynyň özgerdilmegini, çig mal serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny, ýangyç-energetika, ulag, himiýa, dokma, oba hojalyk pudaklarynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyny, milli ykdysadyýetimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň giňden goşulyşmagyny üpjün etmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy, şäherleri hem-de obalary abadanlaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, hususy telekeçiligi we işewürligi goldamak çäreleri dowam etdiriler. Dalaşgär Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksporta iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde nebitden, tebigy gazdan, elektrik energiýasyndan başga-da, himiýa, dokma senagatynyň, oba hojalyk pudagynyň taýýar önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak meseleleriniň üns merkezinde saklanyljakdygyna ynandyrdy.

Sporty ösdürmek we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini goldamak, halkymyzyň ruhy durmuşyny baýlaşdyrmak boýunça çäreler möhüm wezipeleriň hatarynda agzaldy. Medeniýeti ösdürmek, milli mirasa aýawly çemeleşmek, ýaşlary ýokary ahlakly şahsyýetler edip terbiýelemek meseleleri üns merkezinde bolar.

Dalaşgär duşuşygyň barşynda saýlawçylaryň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny, şol sanda Daşoguz welaýatyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly anyk meýilnamalara, oba ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, iş üpjünçiligine degişli sowallaryna berdi.

S.Jelilow ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda ýurdumyzyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmegi, halkara abraýynyň artdyrylmagy, iri möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň amala aşyrylmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

05 Dek
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 1-2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy.   Hormatly Prezidentimiz Dubaý...

29 Noý
Aşgabatda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda, paýtagtymyzda halkara derejesinde iri sport ýaryşlary yzyg...

10 Noý
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň baştutanlarynyň nobatdaky sammiti

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 9-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz P...

06 Noý
Türki döwletleriň guramasynyň ýubileý sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 3-nji noýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Gazagystan Respublikasyna...

30 Okt
Türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Türkiýe Resp...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

20 Okt
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 17-19-njy oktýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahr...

16 Okt
Geljegi nazarlap geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşy...