TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Daşoguzda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-Ahal welaýatynyň Ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi. N.Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda bolan bu çärä ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet terjimehaly, şahsy hem-de işewür taraplary bilen tanyşdyryldy. S.Jelilowyň ynanylan wekili dalaşgäri mynasyp adam, iş başarjaň hem-de sowatly hünärmen, guramaçylyk başarnyklaryna eýe bolan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýygnananlaryň öňünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär çykyş etdi. S.Jelilow saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan daşary syýasatda ýurdumyzyň parahatçylyk dörediji ugrunyň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine, dürli döwletler we halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn üns beriljekdigini belledi.

Dalaşgär halkymyzyň durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyny we abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyny, durmuş-ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegini, oba hojalyk pudagynyň özgerdilmegini, çig mal serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny, ýangyç-energetika, ulag, himiýa, dokma, oba hojalyk pudaklarynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyny, milli ykdysadyýetimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň giňden goşulyşmagyny üpjün etmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy, şäherleri hem-de obalary abadanlaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, hususy telekeçiligi we işewürligi goldamak çäreleri dowam etdiriler. Dalaşgär Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksporta iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde nebitden, tebigy gazdan, elektrik energiýasyndan başga-da, himiýa, dokma senagatynyň, oba hojalyk pudagynyň taýýar önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak meseleleriniň üns merkezinde saklanyljakdygyna ynandyrdy.

Sporty ösdürmek we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini goldamak, halkymyzyň ruhy durmuşyny baýlaşdyrmak boýunça çäreler möhüm wezipeleriň hatarynda agzaldy. Medeniýeti ösdürmek, milli mirasa aýawly çemeleşmek, ýaşlary ýokary ahlakly şahsyýetler edip terbiýelemek meseleleri üns merkezinde bolar.

Dalaşgär duşuşygyň barşynda saýlawçylaryň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny, şol sanda Daşoguz welaýatyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly anyk meýilnamalara, oba ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, iş üpjünçiligine degişli sowallaryna berdi.

S.Jelilow ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda ýurdumyzyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmegi, halkara abraýynyň artdyrylmagy, iri möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň amala aşyrylmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...