TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Daşoguzda saýlawçylaryň Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi

Daşoguz welaýatynyň merkezinde saýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär-Ahal welaýatynyň Ykdysadyýet we ösüş müdiriýetiniň başlygy Serdar Jelilow bilen duşuşygy geçirildi. N.Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda bolan bu çärä ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, kärhanalaryň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet terjimehaly, şahsy hem-de işewür taraplary bilen tanyşdyryldy. S.Jelilowyň ynanylan wekili dalaşgäri mynasyp adam, iş başarjaň hem-de sowatly hünärmen, guramaçylyk başarnyklaryna eýe bolan ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra ýygnananlaryň öňünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär çykyş etdi. S.Jelilow saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasyny beýan edip, hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan daşary syýasatda ýurdumyzyň parahatçylyk dörediji ugrunyň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine, dürli döwletler we halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn üns beriljekdigini belledi.

Dalaşgär halkymyzyň durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyny we abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyny, durmuş-ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegini, oba hojalyk pudagynyň özgerdilmegini, çig mal serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny, ýangyç-energetika, ulag, himiýa, dokma, oba hojalyk pudaklarynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyny, milli ykdysadyýetimiziň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň giňden goşulyşmagyny üpjün etmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy, şäherleri hem-de obalary abadanlaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek, hususy telekeçiligi we işewürligi goldamak çäreleri dowam etdiriler. Dalaşgär Türkmenistanda öndürilýän önümleriň eksporta iberilýän möçberini artdyrmak boýunça Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde nebitden, tebigy gazdan, elektrik energiýasyndan başga-da, himiýa, dokma senagatynyň, oba hojalyk pudagynyň taýýar önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak meseleleriniň üns merkezinde saklanyljakdygyna ynandyrdy.

Sporty ösdürmek we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini goldamak, halkymyzyň ruhy durmuşyny baýlaşdyrmak boýunça çäreler möhüm wezipeleriň hatarynda agzaldy. Medeniýeti ösdürmek, milli mirasa aýawly çemeleşmek, ýaşlary ýokary ahlakly şahsyýetler edip terbiýelemek meseleleri üns merkezinde bolar.

Dalaşgär duşuşygyň barşynda saýlawçylaryň milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny, şol sanda Daşoguz welaýatyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly anyk meýilnamalara, oba ilatynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, iş üpjünçiligine degişli sowallaryna berdi.

S.Jelilow ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda ýurdumyzyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmegi, halkara abraýynyň artdyrylmagy, iri möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň amala aşyrylmagy üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...

31 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw ok...