TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Süleýmannepes Nurnepesow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda geçirildi, oňa ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, 
kärhanalaryň we guramalaryň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili S.Nurnepesowyň terjimehaly bilen ýygnananlary tanyşdyryp, ony päk ýürekli we ýokary derejeli hünärmen, iri pudak edaralarynyň ýolbaşçysy hökmünde uly tejribe eýe bolan şahsyýet hökmünde häsiýetlendirdi.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz çykyşynda saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň birnäçesi barada gürrüň berdi, olaryň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň ýokary depginlerde senagatlaşdyrylmagyna, ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine, dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan önümleriň önümçilikleriniň artdyrylmagyna ýardam berer. Olaryň hatarynda nebitgaz senagatyny işjeň ösdürmek, elektroenergetika hem-de beýleki esasy pudaklary döwrebaplaşdyrmak, häzirki zaman zawodlaryny hem-de fabrikleri gurmak, döwlet tarapyndan daýhan birleşiklerini we kärendeçleri goldamak, hususy telekeçileriň başlangyçlaryny höweslendirmek ýaly wezipeler bar.

S.Nurnepesow himiýa senagatynyň ösdürilmegine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýurdumyzda tebigy gazyň hem-de beýleki gazylyp alynýan baýlyklaryň ägirt uly gorlarynyň ýerleşmegi azot we kaliý dökünleriniň, beýleki himiýa önümleriniň kuwwatlyklaryny artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar. Esasy meseleleriň gün tertibinde Garabogazköl aýlagynyň suw-mineral baýlyklaryny, Balkan ýodbrom ýataklaryny, Garlykdaky, Garabildäki, Týubegetandaky we türkmen topragynyň beýleki künjeklerinde ýerleşýän ýataklary özleşdirmek meseleleri bellenilýär.

S.Nurnepesow duşuşyga gatnaşyjylaryň sowallaryna jogap bermek bilen, saglygy goraýyş hem-de bilim, ulag we durmuş ulgamlaryny ösdürmek, ýaşlary işe ýerleşdirmek, günbatar sebitiň şäherlerinde hem-de obalarynda ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meselelerine degişli meýilnamalaryny has içgin beýan etdi.

Dalaşgäriň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň özeni her bir raýat baradaky aladadan ybaratdyr, munuň özi “Döwle adam üçindir!” diýen şygarda beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň her bir raýaty bu alada jogap edip, Watanymyzyň abadançylygyna öz goşandyny goşmalydyr.

S.Nurnepesow ýygnananlara gyzyklanma bildirip, ünsli diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ähli güýjüni, bilimini we tejribesini ýurdumyzyň mundan beýläk-de ösmegine, halkymyzyň abadançylygynyň gowulandyrylmagyna, Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýokarlanmagyna gönükdirjekdigine ynandyrdy.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...