TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Süleýmannepes Nurnepesow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynda geçirildi, oňa ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, 
kärhanalaryň we guramalaryň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili S.Nurnepesowyň terjimehaly bilen ýygnananlary tanyşdyryp, ony päk ýürekli we ýokary derejeli hünärmen, iri pudak edaralarynyň ýolbaşçysy hökmünde uly tejribe eýe bolan şahsyýet hökmünde häsiýetlendirdi.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär öz çykyşynda saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň birnäçesi barada gürrüň berdi, olaryň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň ýokary depginlerde senagatlaşdyrylmagyna, ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine, dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan önümleriň önümçilikleriniň artdyrylmagyna ýardam berer. Olaryň hatarynda nebitgaz senagatyny işjeň ösdürmek, elektroenergetika hem-de beýleki esasy pudaklary döwrebaplaşdyrmak, häzirki zaman zawodlaryny hem-de fabrikleri gurmak, döwlet tarapyndan daýhan birleşiklerini we kärendeçleri goldamak, hususy telekeçileriň başlangyçlaryny höweslendirmek ýaly wezipeler bar.

S.Nurnepesow himiýa senagatynyň ösdürilmegine aýratyn üns berdi. Hususan-da, ýurdumyzda tebigy gazyň hem-de beýleki gazylyp alynýan baýlyklaryň ägirt uly gorlarynyň ýerleşmegi azot we kaliý dökünleriniň, beýleki himiýa önümleriniň kuwwatlyklaryny artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar. Esasy meseleleriň gün tertibinde Garabogazköl aýlagynyň suw-mineral baýlyklaryny, Balkan ýodbrom ýataklaryny, Garlykdaky, Garabildäki, Týubegetandaky we türkmen topragynyň beýleki künjeklerinde ýerleşýän ýataklary özleşdirmek meseleleri bellenilýär.

S.Nurnepesow duşuşyga gatnaşyjylaryň sowallaryna jogap bermek bilen, saglygy goraýyş hem-de bilim, ulag we durmuş ulgamlaryny ösdürmek, ýaşlary işe ýerleşdirmek, günbatar sebitiň şäherlerinde hem-de obalarynda ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meselelerine degişli meýilnamalaryny has içgin beýan etdi.

Dalaşgäriň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň özeni her bir raýat baradaky aladadan ybaratdyr, munuň özi “Döwle adam üçindir!” diýen şygarda beýanyny tapýar. Ýurdumyzyň her bir raýaty bu alada jogap edip, Watanymyzyň abadançylygyna öz goşandyny goşmalydyr.

S.Nurnepesow ýygnananlara gyzyklanma bildirip, ünsli diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ähli güýjüni, bilimini we tejribesini ýurdumyzyň mundan beýläk-de ösmegine, halkymyzyň abadançylygynyň gowulandyrylmagyna, Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýokarlanmagyna gönükdirjekdigine ynandyrdy.

22 Sent
Türkmenistan—BMG: netijeli gatnaşyklar ösdürilýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 17-20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Birleşen Milletl...

21 Sent
Dünýä türkmenleriniň nobatdaky maslahaty

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen ýylyň her bir güni toýlara, möhüm ähmiýeti b...

19 Sent
Umumy geljegiň bähbidine gatnaşyklaryň täze sahypas

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 14-15-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça, Duşenbe...

23 Awg
Paýhas kerweniniň dowamaty – beýik şahyryň sarpasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pähim-paýhas eleginden süzüp ýazýan çuňňur many-mazmuna eýe bolan kitaplarydyr...

22 Awg
Ýaşlar syýasatynyň üstünligi

Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň  saýasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy d...

31 Iýul
Saýlanylan geňeş agzalaryna şahsyýetnama gowşuryldy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary köppartiýalylyk, bäsleşik, açyklyk, aýanlyk, demokratik ýörelgeler es...

27 Iýul
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen saýlawlarda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalygyna saýlanylanlaryň sanawy

1-nji saýlaw okrugy Muhammetseýidow Gurbangeldi – «Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky şahamçasynyň gorag bölüminiň goragçysy, Arkadag şäheriniň Kärizek etraby...

25 Iýul
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Arkadag şäheriniň saýlaw toparynyň ýolbaşçysynyň...