TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Durdygylyç Orazowyň Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy boldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär--Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyga welaýat häkimliginiň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Ýygnananlara Agrar partiýasy tarapyndan ýokary döwlet wezipesine hödürlenen dalaşgäriň terjimehaly beýan edildi. Dalaşgäriň ynanylan wekili D.Orazowyň guramaçylyk başarjaňlygyny hem-de hünär ussatlygyny belläp, oňa mahsus bolan täzeçil pkirlenmeleri we ýokary raýat jogapkärçilik duýgularyny, şeýle hem welaýatyň partiýa komitetiniň ýolbaşçysy hökmünde hormata mynasyp şahsy taraplaryny aýratyn belläp, onuň zähmet toparynda uly abraýdan peýdalanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäre söz berdi.

D.Orazow ýygnananlara şu duşuşyga gatnaşýandyklary üçin hoşallyk bildirip, özüniň halkymyzyň we ýurdumyzyň öňündäki ägirt uly jogapkärçiligine doly göz ýetirýändigini aýtdy, Watanymyz taryh üçin uzak bolmadyk özygtyýarly ösüş ýolunda dünýä bileleşiginde mynasyp orun aldy. Nygtalyşy ýaly, döwletimiziň, jemgyýetimiziň we her bir şahsyýetiň bähbitleriniň sazlaşykly utgaşdyrylmagy, hukuk binýatlarynyň üpjün edilmegi ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň ygtybarly kepili bolup durýar.

Dalaşgär ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, dünýäniň ähli ýurtlary bilen deňhukukly halkara gatnaşyklarynyň giňeldilmegine gönükdirilen saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy taraplaryny jikme-jik beýan edip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda halkymyzyň jebisligine hem-de ruhy gymmatlyklaryna daýanyp, ýurdumyzyň raýatlarynyň bagtyýar we abadan durmuşynyň berkarar bolmagyna gönükdirilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin ähli güýjüni gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. Göz öňünde tutulýan çäreleriň hatarynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, halk hojalyk toplumyny ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek wezipeleri bar. Döwletimiz geljekde hem oba ilatyny hemmetaraplaýyn goldamak, bilim, ylym we medeniýet ulgamlaryny, gurluşyk pudagyny ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn çäreleri durmuşa geçirer.

Duşuşygyň barşynda D.Orazow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Olar obada ylmy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulýan maksatnamalar, ilatyň iş bilen üpjünçiligi we täze iş orunlaryny döretmek meseleleri bilen gyzyklandylar. Ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmk hem-de köp şahaly ulag düzümini döretmek meselelerine aýratyn üns berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär saýlawçylara üns berip diňländikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli güýjüni hem-de tejribesini Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösdürilmegine, halkymyzyň bagtyýarlygyna we abadançylygyna gönükdirjekdigini ýene bir gezek ynandyrdy.

05 Dek
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 1-2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy.   Hormatly Prezidentimiz Dubaý...

29 Noý
Aşgabatda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda, paýtagtymyzda halkara derejesinde iri sport ýaryşlary yzyg...

10 Noý
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň baştutanlarynyň nobatdaky sammiti

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 9-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz P...

06 Noý
Türki döwletleriň guramasynyň ýubileý sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 3-nji noýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Gazagystan Respublikasyna...

30 Okt
Türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Türkiýe Resp...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

20 Okt
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 17-19-njy oktýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahr...

16 Okt
Geljegi nazarlap geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşy...