TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

27 Ýan

Durdygylyç Orazowyň Ahal welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşygy boldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär--Agrar partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyga welaýat häkimliginiň ýolbaşçylary, kärhanalaryň we daýhan birleşikleriniň işgärleri, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Ýygnananlara Agrar partiýasy tarapyndan ýokary döwlet wezipesine hödürlenen dalaşgäriň terjimehaly beýan edildi. Dalaşgäriň ynanylan wekili D.Orazowyň guramaçylyk başarjaňlygyny hem-de hünär ussatlygyny belläp, oňa mahsus bolan täzeçil pkirlenmeleri we ýokary raýat jogapkärçilik duýgularyny, şeýle hem welaýatyň partiýa komitetiniň ýolbaşçysy hökmünde hormata mynasyp şahsy taraplaryny aýratyn belläp, onuň zähmet toparynda uly abraýdan peýdalanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäre söz berdi.

D.Orazow ýygnananlara şu duşuşyga gatnaşýandyklary üçin hoşallyk bildirip, özüniň halkymyzyň we ýurdumyzyň öňündäki ägirt uly jogapkärçiligine doly göz ýetirýändigini aýtdy, Watanymyz taryh üçin uzak bolmadyk özygtyýarly ösüş ýolunda dünýä bileleşiginde mynasyp orun aldy. Nygtalyşy ýaly, döwletimiziň, jemgyýetimiziň we her bir şahsyýetiň bähbitleriniň sazlaşykly utgaşdyrylmagy, hukuk binýatlarynyň üpjün edilmegi ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň ygtybarly kepili bolup durýar.

Dalaşgär ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, dünýäniň ähli ýurtlary bilen deňhukukly halkara gatnaşyklarynyň giňeldilmegine gönükdirilen saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň esasy taraplaryny jikme-jik beýan edip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda halkymyzyň jebisligine hem-de ruhy gymmatlyklaryna daýanyp, ýurdumyzyň raýatlarynyň bagtyýar we abadan durmuşynyň berkarar bolmagyna gönükdirilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin ähli güýjüni gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. Göz öňünde tutulýan çäreleriň hatarynda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, halk hojalyk toplumyny ösdürmek, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak, demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek wezipeleri bar. Döwletimiz geljekde hem oba ilatyny hemmetaraplaýyn goldamak, bilim, ylym we medeniýet ulgamlaryny, gurluşyk pudagyny ösdürmek boýunça maksatnamalaýyn çäreleri durmuşa geçirer.

Duşuşygyň barşynda D.Orazow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Olar obada ylmy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulýan maksatnamalar, ilatyň iş bilen üpjünçiligi we täze iş orunlaryny döretmek meseleleri bilen gyzyklandylar. Ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmk hem-de köp şahaly ulag düzümini döretmek meselelerine aýratyn üns berildi.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär saýlawçylara üns berip diňländikleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli güýjüni hem-de tejribesini Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösdürilmegine, halkymyzyň bagtyýarlygyna we abadançylygyna gönükdirjekdigini ýene bir gezek ynandyrdy.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...