TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Ýan

Meretdurdy Gurbanow Mary welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Mary welaýatynyň merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşyk boldy. Duşuşyk M.Kemine adyndaky döwlet teatrynda geçdi. Oňa ýerli häkimiýet düzümleriniň, edaralaryň we guramalaryň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary M.Gurbanowyň zähmet ýoly bilen tanyşdyrdy hem-de ony ak ýürekli salyhatly hem-de mynasyp raýat hökmünde häsiýetlendirdi.

Ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgär özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasyny beýan edip, ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegine gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalary we taslamalary amala aşyrmaga ýardam berýän täze kanunçylyk namalarynyň işläp düzülmegine aýratyn üns berdi.

Halkara gatnaşyklary babatda aýdyp, dalaşgär Bitaraplyk derejesine esaslanýan parahatçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk syýasatyny geçirmegi dowam etmek arkaly Garaşsyz Türkmenistanyň abraýyny pugtalandyryp, parahatçylyk dörediji hereketlere işjeň ýardam beriljekdigini äşgär etdi.

Dalaşgäriň çykyşynda milli ykdysadyýetiň mundan beýläk hem batly depginler bilen ösüşini üpjün etmäge, birinji nobatda bolsa nebitgaz we energetika pudaklarynyň, obasenagat toplumynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmagyň, döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etmegiň, ähli ulgamlara täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna milli ykdysadyýeti ösdürmäge gönükdirilen çärelere aýratyn üns berildi.

Azyk bolçulygyny döretmek, daýhan birleşikleriniň sanyny artdyrmagyň we olara goldaw bermegiň, olary tehniki taýdan doly enjamlaşdyrmagyň hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna oba hojalyk önümleriniň durnukly ösüşini üpjün etmek birinji derejeli wezipeleriň biri bolup durýar diýip, dalaşgär aýtdy.

Onuň pikirine görä, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegi gönüden-göni ylym bilen, hususan-da, pagta we bugdaý, beýleki oba hojalyk ekinleriniň tohumçylygy bilen dünýä ölçeglerine laýyklykda meşgullanýan ylmy-barlag institutlarynyň işleri bilen baglanyşyklydyr. M.Gurbanow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, oba zähmetkeşleriniň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak, şol sanda ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek, şeýle hem sebitlerde ýöriteleşdirilen kärhanalaryň ulgamyny ösdürmegiň mümkinçilikleri we täze iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleriň üstünde durup geçdi.

Üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär ýene bir gezek özüniň başarnygyny we gujur-gaýratyny mähriban halkymyza gulluk etmäge bagyşlajakdygyna ynandyrdy.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...