TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

31 Ýan

Dalaşgär Meretdurdy Gurbanow Aşgabatda saýlawçylar bilen duşuşdy

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärleriň biri – Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Bu ýere ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň zähmekeşler toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar ýygnandylar.

Ýokary döwlet wezipesine raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlara M.Gurbanowyň terjimehalynyň esasy döwürleri barada gürrüň berip, onuň oba hojalyk ulgamynda uly tejribesiniň bardygyny, iş başarjaňlygyny hem-de her bir işe jogapkärli çemeleşýändigini, eziz Watanymyzyň bähbitlerine hyzmat etmäge çalyşýandygyny belledi.

Soňra ýurdumyzyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär çykyş edip, saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny beýan etdi. Ol ýurdumyzda başy başlanan hem-de ilatymyzyň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge gönükdirilen özgertmeleriň dowam etdirilmegini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdi.

Geljekde amala aşyryljak özgertmelere laýyklykda, energetika pudagy mundan beýläk-de ösdüriler we döwrebaplaşdyrylar. Türkmen energiýa serişdelerini ýerlemegiň bazarlaryny giňeltmäge geljekde hem uly ähmiýet berler.

Şunuň bilen baglylykda, täze döwrebap senagat kärhanalarynyň, zawodlaryň we fabrikleriň, ulag kommunikasiýalarynyň gurluşygy uly ähmiýete eýe bolýar.

Döwlet mundan beýläk hem bilim, ylym we medeniýet, ulag hem-de gurluşyk pudaklaryny ösdürmäge, bank işini kämilleşdirmäge uly üns berer.

Dalaşgär obasenagat syýasatynyň esasy wezipesiniň azyk bolçulygyny döretmekden, daýhan birleşiklerini artdyrmagyň we goldamagyň hasabyna oba hojalyk önümleriniň öndürilişini durnukly artdyrmakdan, olary täze tehnikalar bilen üpjün etmekden hem-de tutuş obasenagat toplumynyň düzümini döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdygyny nygtaýar.

Daşary syýasat işi barada aýdylanda bolsa, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn ösdürmek, döwletimiziň dünýä bileleşigindäki abraýyny has-da belende galdyrmak ýoluny dowam etmegi göz öňünde tutýar.

Özara gyzyklan bildirilen söhbetdeşligiň barşynda dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylaryň sowallaryna jogap berip, özüniň saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasynyň saglygy goraýyş ulgamyny, köpçülikleýin sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, medeniýeti, şypahana-sagaldyş düzümini ösdürmäge degişli käbir ugurlaryny düşündirdi.

M.Gurbanow ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda ähli güýç-gaýratyny hem-de ukyp-başarnygyny gaýgyrmajakdygyna, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy.

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...

14 Mart
Ýurdumyzda senagat kärhanasy ulanmaga berildi

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 13-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow eziz Diýarymyzyň Gündogar sebti bolan lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýur...