TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Ýan

Meretdurdy Gurbanow Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Serdar etrabynyň merkezinde Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgär—Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşygy boldy. Medeniýet öýünde geçen duşuşyga ýerli häkimiýet düzüminiň ýolbaşçylary, sebitiň edaralarynyň we guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlara M.Gurbanowyň terjimehalyndaky esasy döwürler barada gürrüň berip, onuň oba hojalyk ulgamynda uly iş tejribesini, ýokary hünär ussatlygyny we jogapkärçiligini, Watanymyzyň bähbitlerine gulluk etmäge bolan islegini belledi.

Soňra ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. M.Gurbanow saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, Watanymyzyň çalt ösýän döwletleriň biridigini hem-de häzirki döwürde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň täzeçillik esasynda mundan beýläk hem sazlaşykly ösüşini gazanmagyň, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny nygtady. Häzirki we geljekki giň göwrümli özgertmeleriň hukuk esasyny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi üpjün edýär.

Dalaşgär ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda döwletimiziň we jemgyýetimiziň hukuk hem-de demokratik esaslaryny pugtalandyrmagy, daşary syýasatda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny, döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlugy hem-de netijeli özara gatnaşyklary pugtalandyrmagy, parahatçylygyň, ählumumy abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek wezipelerini belledi.

Oba hojalyk ulgamynda döwlet syýasaty ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge, daýhan birleşiklerini hemmetaraplaýyn goldamagyň hasabyna oba hojalyk önümleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmaga, daýhan birleşiklerini tehniki taýdan doly enjamlaşdyrmaga hem-de obasenagat toplumynyň ähli düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, taýýar azyk harytlarynyň önümçiligi üçin oba firmalaryny we kombinatlaryny döretmäge gönükdiriler.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, bilim ulgamy ýurdumyzyň geljegini jemgyýetiň ruhy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösüşini kesgitleýän iň esasy şertleriň biridir. Hut şonuň üçin hem bu ulgamy dünýä derejesine çykarmak, ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi hem-de gözýetiminiň giňelmegi üçin şertleri döretmek möhümdir.

Gyzykly söhbetdeşligiň barşynda M.Gurbanow duşuşyga gatnaşanlaryň sowallaryna jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň saglygy goraýyş ulgamyny, köpçülikleýin sport we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, medeniýeti, şypahana-dynç alyş düzümini, ulag ulgamyny mundan beýläk hem ösdürmek, welaýatlarda, şäherlerde hem-de etraplarda ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygy boýunça meýilnamalara degişli bölümlerini düşündirdi.

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär üns berip diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatynda ýurdumyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi üçin ähli gujur-gaýratyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy.

29 Maý
Türkmen halysynyň baýramy

Türkmen halysy halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan, umumyadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen ajaýyp sungaty saýylýar.  Bu  sungat nesillerden-nesillere geçip, biziň günlerimize gelip ýe...

06 Apr
Bütindünýä saglyk güni

Asylly däbe görä, her ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda hem Bütindünýä saglyk güni bellenilýär. Ýurdumyzda köp sanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňl...

20 Mart
Ynsanperwerligiň, gözelligiň baýramy

Pederlerimizden miras galan Milli bahar baýramymyz, Nowruz diňe bir bahar baýramy bolmak bilen çäklenmän, eýsem gözelligiň gözbaşy, milli däp-dessurlaryň özboluşly hazynasy, gözel ýaşaýyşyň ýaraşygy,...

13 Mart
Ýazky bag ekmek möwsümi

Biziň ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek  indi özboluşly däbe öwrülip gitdi. Bahar paslynyň  gelmegi bilen obadyr kentlerimizde her bir ynsan dürli bag nahallaryny  ekmek bile...

04 Mart
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 1-nji martynda geçirilen Täjigistan Respublikasynyň Majlisi Oliniň Majlisi namaýandagonyň (parla...

24 Few
Hoş habar

2020-nji ýylyň 18-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň birnäçe orunbasarlarynyň we käbir pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirende, ýurdumyza...

12 Few
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2020-nji ýylyň 9-njy fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň deputatlarynyň nobatdan d...

21 Ýan
2020-nji ýyl — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly

Hormatly Prezidentimiz 2020-nji ýyly «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan etdi. Munuň diňe biziň ýurdumyzyň halky üçin däl-de, eýsem  tutuş  dünýäniň halklary üçin hem özboluşly, simw...