TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

02 Few

Dalaşgär Serdar Jelilow paýtagtymyzyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär-- Ahal welaýatynyň baş ykdysadyýet we ösüş müdirliginiň başlygy S.Jelilowyň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy. Bu ýere ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, zähmetkeş toparlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar ýygnandylar. Şeýle hem duşuşyga Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk baradaky guramanyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň wekilleri gatnaşdylar. Olar 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň we geçirmegiň barşyna baha bermek üçin türkmen paýtagtyna geldiler.

Dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary S.Jelilow bilen tanyşdyryp, onuň zähmet ýolunyň esasy döwürleri barada gürrüň berdi. Şunda ol dalaşgäriň uly önümçilik tejribesine, ýokary ussatlyga we jogapkärçilige eýe bolup, halkyň hem-de Watanyň bähbidine hyzmat etmäge çalyşýandygyny, milli däp-dessurlarymyza ygrarlydygyny aýtdy.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgäre söz berildi. Ol maksatnamasynyň esasy ugurlary barada gürrüň berdi. Olaryň hatarynda ýurdumyzda halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini saklamak, şäherlerimizi we obalarymyzy abadanlaşdyrmak ýaly wezipeler bar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär daşary syýasatda dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy berkitmäge tarap ugra üýtgewsiz eýermegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistan gazylyp alynýan peýdaly zatlara baý ýurtdur. Häzirki wagtda döwletimiz iri energetika döwletleriniň hatarynda mäkäm orun eýeläp, ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň esasynda bu ulgamda öz strategiýasyny üstünlikli amala aşyrýar, nebit-gazly ýataklary özleşdirmek we gurmak boýunça işleri yzygiderli geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň köp ugurly ulgamyny döretmek esasy wezipe bolup durýar. Biziň baş maksadymyz mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň bähbidine milli baýlyklary rejeli peýdalanmakdan ybaratdyr.

Dalaşgär duşuşyga gatnaşyjylar bilen söhbetdeşligiň barşynda dünýä giňişliginde döwletimiziň eýeleýän ornuny berkitmek nukdaýnazaryndan ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak boýunça wezipeleri çözmek babatda garaýşyny beýan etdi.

S.Jelilow obasenagat toplumyndaky özgertmeler barada durup geçmek bilen, bu pudagy ösdürmegiň geljegi bilen bagly garaýşyny beýan etdi. Dalaşgäriň pikirine görä, azyk garaşsyzlygyny oba zähmetkeşlerine uly möçberde maliýe goldawyny bermegiň hasabyna berkitmek möhümdir. Şol serişdeler obasenagat toplumynyň tutuş önümçilik düzümini tehniki taýdan enjamlaşdyrmaga we döwrebaplaşdyrmaga, oba zähmetkeşlerini mineral dökünleri bilen üpjün edýän himiýa senagatyny ösdürmäge, gaýtadan işleýän kärhanalary artdyrmaga gönükdirilýär.

Ýokary döwlet wezipesine dalaşgär duşuşygyň ahyrynda ýygnananlara mähirli kabul edilendigi üçin ýene bir gezek hoşallyk bildirdi hem-de Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan ýagdaýynda halkyň ýokary ynamyny ödemek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...