TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

03 Few

Mary şäherinde Süleýmannepes Nurnepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün Mary welaýatynyň M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga gatnaşyjylar – ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri teklipçi topar tarapyndan hödürlenen S.Nurnepesowyň terjimehaly bilen tanyşdyryldy. Dalaşgäriň ynanylan adamy ony abraýly, iş başarjaň, ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbitlerine wepaly ýolbaşçy hökmünde häsiýetlendirdi.

Soňra dalaşgäriň özi çykyş edip, ýygnananlary saýlawlaryň öňýanyndaky maksatnamasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy. Maksatnama laýyklykda, dalaşgär täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we işe girizmek, uglewodorod çig malynyň senagat taýdan gaýtadan işlenýän möçberini ýokarlandyrmak, täze eksport ugurly turbageçiriji ulgamlary, döwrebap himiýa önümçiliklerini döretmek arkaly milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri dowam etmegi göz öňünde tutýar.

Duşuşygyň barşynda S.Nurnepesow ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi. Saýlawçylary azyk harytlarynyň öndürilişini artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini ýokarlandyrmak, obany ösdürmek we ilaty iş bilen üpjün etmek meseleleri gyzyklandyrdy.

Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün etmek maksady bilen, ylmyň we tehnikanyň gazananlaryny, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmaga, bilimi we saglygy goraýşy ösdürmäge aýratyn üns berler. Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen durmuş-medeni maksatly desgalaryň, awtoulag ýollarynyň, ilatly ýerleri gaz bilen üpjün etmek üçin turbageçirijileriň gurluşygy güýçli depginde dowam etdiriler diýip, dalaşgär aýtdy.

Bulardan başga-da, durmuş maksatnamalaryny mundan beýläk-de goldamak, şäherleri we obalary abadanlaşdyrmak, oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak meseleleri ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bolar.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ol döwletiň demokratik we hukuk esaslaryny pugtalandyrmak ýoluny dowam etmegi, “açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirmegi, dünýäniň dürli döwletleri bilen özara bähbitli dostlukly gatnaşyklary ösdürmegi göz öňünde tutýar.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär ýygnananlara üns berip diňländikleri üçin hoşallyk bildirip, saýlawçylary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýynyň has-da gowulanmagy, Türkmenistanyň halkara giňişliginde abraýyny mundan beýläk-de artmagy üçin ähli güýç-gaýratyny, bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

18 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda geçiriljek  saýlawlar boýunça syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen dalaş...

17 Maý
Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-16-njy maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysta...

16 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA   1-nji saýlaw uçastogy Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen k...

15 Maý
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 2024...

10 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 8-9-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Prezident Wlad...

08 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary öz ýakynda geçiren mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetda...

02 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy  Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şa...

25 Apr
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykaran karary esasynda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýu...