TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

13 Few

Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi

Şu gün Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemleri yglan edildi.

Maslahata daşary ýurtlaryň iri habarlar gulluklarynyň, elektron, metbugat we biziň ýurdumyzda resmi taýdan işleýän beýleki habar beriş serişdeleriniň habarçylary, halkara synçylary, şeýle hem ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we žurnalistler gatnaşdylar.

Türkmen döwletiniň baştutanynyň saýlawlarynyň deslapky jemlerini mälim etmezden öň, Merkezi saýlaw toparynyň başlygy bu ýere ýygnananlara şu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni taýýarlamak we guramaçylykly geçirmek üçin amala aşyrylan uly işler hakynda habar berdi we saýlawa gatnaşanlaryň hemmesine hoşallyk bildirdi. Daşary ýurtly myhmanlara saýlaw prosesini kämilleşdirmek boýunça teklipleri üçin aýratyn hoşallyk sözleri aýdyldy.

Bellenilişi ýaly, türkmen halky özüniň mizemez jebisligini we agzybirligini, ata – babalarymyzyň mukaddes wesýetlerine wepalylygyny görkezip, döwleti mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim ätdi. Metbugat maslahatynda nygtalyşy ýaly, döwlet baştutanynyň saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde, ählumumy we ruhubelentlik ýagdaýynda geçdi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini mälim etmek bilen, daşary ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip gowşan maglumatlary nazara almak bilen, ses bermäge saýlawçylaryň jemi 97,27 göteriminiň gatnaşandygyny habar berdi. Munuň özi ilatyň ýokary raýat işjeňligine, onuň Türkmenistanda demokratik özgertmelere mundan beýläk-de gatnaşmaga hyjuwlydygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Deslapky jemler boýunça saýlawçylaryň sesleriniň has köp sanyny – 97,69 göterimini häzirki döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow aldy.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň ýanyndaky saýlaw uçastoklarynyň käbirinden maglumatlary, has takygy, teswirnamalary nazara almak bilen, saýlawçylaryň seslerini gutarnykly sanamak işleri alnyp barylýar. Şol teswirnamalar ýurtlaryň dürli sagat guşaklyklarynda ýerleşmegi bilen baglylykda wagt tapawudy sebäpli, gijiräk gelip gowuşýar.

Ses bermegiň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda jemlener we habar berler.

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...