TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

13 Few

Halkara synçylary: Türkmenistanda saýlawlar ýokary guramaçylyk derejede, giň bäsdeşlik, aýanlyk we açyklyk ýagdaýynda geçdi

Şu gün Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly düzümleriň halkara synçylarynyň, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar toparynyň gatnaşmagynda geçirilen jemleýji metbugat maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk çärelerine we olaryň geçirilişine guralan synlaryň netijeleri yglan edildi. Çärä ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň, welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlaw toparlarynyň agzalary gatnaşdylar.

Toparlaryň ýolbaşçylary ýygnananlaryň öňünde çykyş etmek bilen, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümine we Merkezi saýlaw toparyna döwletimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy waka gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdiler. Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde, açyklyk we aýanlyk, şeýle hem saýlawçylaryň işjeňligi ýagdaýynda geçirilendigi kanagatlanma bilen bellenildi.

Bellenilişi ýaly, synçylar toparlarynyň saýlawlaryň geçişine beren bahalary saýlawlara görlen taýýarlygyň we onuň geçişiniň anyk ýagdaýyny has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Çykyş edenleriň pikirine görä, gelnen netijeler milli saýlaw kanynçylygyna geçirilen synlara, toparlaryň agzalarynyň biziň ýurdumyzda bolan döwründe toplan anyk maglumatlaryna esaslanýar. Ýokary döwlet wezipesine dalaşgärler bilen geçirilen duşuşyklarda halkara düzümleriniň wekilleri her bir dalaşgäriň maksatnamasynyň halkymyzyň durmuş ulgamynyň üpjün edilmegine we ýurdumyzyň geljekki ösüşine gönükdirilendigine göz ýetirdiler.

Ses bermek döwründe ýüze çykarylan kemçilikler barada aýtmak bilen, toparlaryň ýolbaşçylary olaryň esasan tehniki häsiýetdedigini we saýlawlaryň açyklygyna hiç hili täsiriniň ýokdugyny nygtady.

Toparlaryň ýolbaşçylary umumy pikiri yglan edip, Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň ähli kadalara laýyk, durnukly ýagdaýda geçendigini bellediler. Berlen bahalara görä, saýlawlaryň deslapky netijeleri türkmen halkynyň ýurdumyzyň häzirki ýolbaşçysynyň alyp barýan we döwletiň sazlaşykly ösüşine gönükdirilen parahatçylyk, durnukly ösüş ugry üçin ses berdiler. Çykyşlarda bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň bähbidini nazarlaýan döwlet syýasaty seçilip alnan ýoluň dürsdügini has aýdyňlygy bilen tassyk edýär.

23 Dek
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly     Prezidentimiziň    pähim-parasatly    baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugur...

14 Dek
Wideomaslahat geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň nygtap belleýşi ýaly, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlar bilen halkara ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek meselesi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...