TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Noý

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi

28-nji noýabrda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.

Oňa Merkezi saýlaw toparynyň agzalary, Merkezi saýlaw toparynyň ýanynda döredilen iş toparlarynyň wekilleri, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň jogapkär işgärleri we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň gün tertibine öňde boljak saýlawlary geçirmäge degişli birnäçe meseleler girizildi. Bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Kararyna laýyklykda, 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirilýär.

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlara taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça çäreleriň senenamalaýyn meýilnamasy tassyklandy. Saýlaw kodeksine hem-de Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kararyna laýyklykda, 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan saýlaw möwsüminiň başlanýandygy yglan edildi.

Mejlisiň çäklerinde oňa gatnaşyjylar öňde boljak saýlaw möwsüminiň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahataşdylar. Onuň geçirilişine syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary, dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylar syn ederler. Şeýle-de, mejlisde zerur resminamalar, şol sanda gollanmalar we ýatlamalar tassyklanyldy.

Mejlise gatnaşyjylar saýlawlaryň açyklygynyň we giň bäsdeşliginiň üpjün edilmegini möhüm wezipe hökmünde kesgitlediler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijilikli içeri hem-de daşary syýasatynyň, milli Liderimiziň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän giň gerimli döwlet maksatnamalarynyň we syýasy-demokratik özgertmeleriň mazmunyny hem-de maksatlaryny ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça çäreleri işjeňleşdirmegiň wajypdygy nygtaldy.

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň başlyklarynyň öňde boljak saýlawlara taýýarlyk, dürli derejedäki çäreleri guramak boýunça alnyp barylýan işler baradaky habarlary diňlenildi. Şunun bilen baglylykda, ilatyň arasynda geçirilýän düşündiriş işlerine möhüm ornuň degişlidigi nygtaldy.

Bellenilişi ýaly, bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň üstünlikli geçirilmeginde saýlaw toparlaryna anyk we sazlaşykly işi alyp barmak boýunça aýratyn jogapkärçilik degişlidir. Çünki, Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary ses bermegi guraýarlar we saýlawlaryň jemlerini jemleýärler.

Mejlise gatnaşyjylar milli Parlamentiň hil taýdan täze iki palataly düzüminiň döredilmeginiň Garaşsyz Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri döretjekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agzalary Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň üstünliklere beslenmeginiň ygtybarly binýady bolan demokratik ýörelgeleri işjeňleşdirmegiň ýolunda möhüm ädime öwrüljekdigini nygtap, saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisiniň dowamynda başga-da guramaçylyk meselelerine garaldy we şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...