TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

07 Ýan

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleri dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň geçen ýylyň 28-nji noýabrynda geçiren mejlisinde kabul eden kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň 2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek birinji saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlanýandygy yglan edildi.

Häzirki wagtda Merkezi saýlaw topary tarapyndan tassyklanan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleri  giň gerim bilen dowam edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça gollanmalar, ýatlamalar, kadalaşdyryjy hukuk namalary taýýarlanyldy.

Syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri we raýatlar toparlary tarapyndan milli synçylary bellemek işleri hem dowam edýär. «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýylynyň baharynda geçiriljek saýlawlar bilen baglanşykly taýýarlyk işlerinden çen alsak, bu saýlawlaryň milli ýörelgelerimize  hem-de halkara kadalaryna laýyklykda, demokratik şertlerde geçiriljekdigine göz ýetirýärsiň.

22 Sent
Türkmenistan—BMG: netijeli gatnaşyklar ösdürilýär

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 17-20-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Birleşen Milletl...

21 Sent
Dünýä türkmenleriniň nobatdaky maslahaty

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen ýylyň her bir güni toýlara, möhüm ähmiýeti b...

19 Sent
Umumy geljegiň bähbidine gatnaşyklaryň täze sahypas

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 14-15-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça, Duşenbe...

23 Awg
Paýhas kerweniniň dowamaty – beýik şahyryň sarpasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pähim-paýhas eleginden süzüp ýazýan çuňňur many-mazmuna eýe bolan kitaplarydyr...

22 Awg
Ýaşlar syýasatynyň üstünligi

Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň  saýasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy d...

31 Iýul
Saýlanylan geňeş agzalaryna şahsyýetnama gowşuryldy

2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlary köppartiýalylyk, bäsleşik, açyklyk, aýanlyk, demokratik ýörelgeler es...

27 Iýul
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçirilen saýlawlarda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalygyna saýlanylanlaryň sanawy

1-nji saýlaw okrugy Muhammetseýidow Gurbangeldi – «Wozroždeniýe» önümçilik birleşigi paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky şahamçasynyň gorag bölüminiň goragçysy, Arkadag şäheriniň Kärizek etraby...

25 Iýul
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 25-nji iýulynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Arkadag şäheriniň saýlaw toparynyň ýolbaşçysynyň...