TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

01 Mart

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň-ýaňy ýakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda beren pähim-parasatly tabşyryklaryndan ugur alyp, 2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek maksady bilen, 27-nji fewralda Merkezi saýlaw toparynda mejlis geçirildi.

Mejlise Merkezi saýlaw toparynyň agzalary, iş toparlarynyň wekilleri, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi edaralarynyň jogapkär işgärleri we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary boýunça welaýat, etrap, şäher halk maslahatlary tarapyndan hödürlenen jemi 111 dalaşgär bellige alyndy. Dalaşgärleriň terjimehaly baradaky maglumatlar köpçülikleýin metbugat habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetiriler.

Dalaşgärleriň 20-si  Ahal welaýaty boýunça,  21-si Balkan welaýaty boýunça, 18-si Daşoguz welaýaty boýunça, 18-si Lebap welaýaty boýunça, 17-si Mary welaýaty boýunça we 17-si Aşgabat şäheri boýunça hödürlenen dalaşgärlerdir. Dalaşgärleri hödürlemek 2-nji martda tamamlanýar, bellige almak bolsa 7-nji marta çenli dowam eder.

Şeýle-de, mejlisde saýlawlar güni ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de Aşgabat şäherinde welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň ses bermek boýunça mejlisleriniň geçiriljek ýerleriniň sanawyny tassyklamak, käbir saýlaw we iş toparlarynyň düzümi bilen bagly meselelere seredildi hem-de degişli kararlar kabul edildi.

Şeýle hem, şol gün Aşgabat şäheri boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna bellige alnan 17 dalaşgäre şahsyýetnamalar gowşuryldy.

Mejlise gatnaşyjylar «Türk­me­nis­tan — pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­magyň Watany!» ýylynyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek saýlawlaryň ýurdumyzyň syýasy durmuşynda milli Liderimiziň tutumly başlangyçlary esasynda amala aşyrylýan demokratik özgertmeleriň mundan beýläk hem has-da rowaçlanmagynda uly ähmiýete eýe boljakdygyny, saýlawlaryň demokratik ýörelgeler esasynda geçirilmegi üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny nygtamak bilen, Türkmenistanyň halkyny demokratik ýol bilen bagtyýar geljege alyp barýan Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler we alkyş aýtdylar.

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...