TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

10 Mart

Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Milli Liderimiziň ynsanperwer başlangyçlary esasynda, demokratik ýörelgeler barha giň gerim alýan asuda, parahat ýurdumyzda, häzirki wagtda mart aýynyň 28-inde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça  bellige alnan dalaşgärleriň saýlawçylar, ýagny welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalary bilen duşuşyk ýygnaklary başlandy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirilende dalaşgärlere, dalaşgärleriň ynanylan adamlaryna wagyz işlerini erkin geçirmek üpjün edilýär. Wagyz işleri dalaşgäriň bellige alnan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň bes edilýär.

Saýlaw möwsüminiň wagyz işleriniň çäklerinde geçirilýän duşuşyk ýygnaklarynda saýlawçylar dalaşgärleriň terjimehallary we hormatly Prezidentimiziň il-ýurt, umumadamzat bähbitli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen maksatnamalary bilen giňişleýin tanyşýarlar.

Dalaşgärleriň ynanylan adamlarynyň, milli synçylaryň hem gatnaşmagynda işjeňlik hem-de aýanlyk şertlerinde geçirilýän bu duşuşyk ýygnaklarynyň barşynda dalaşgärler saýlawçylaryň sowallaryna hem jogap berýärler.

Munuň özi saýlawlar güni dalaşgärleriň mynasypdan mynasybynyň saýlanmagy üçin zerurdyr.

Duşuşyk ýygnaklarynda çykyş edenler Türkmenistanyň merdana, agzybir halkyny demokratik ýol bilen eşretli, bagtyýar durmuşa ýetiren Gahryman Arkadagymyzyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar.

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...