TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

30 Mart

Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň jemleri jemlendi.

Maslahata ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň jemlerini mälim etmezden öň, Merkezi saýlaw toparynyň başlygy bu ýere ýygnananlara ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen bu saýlawlaryň aýratynlygyny düşündirdi. Şeýle hem  saýlaw möwsüminiň dowamynda alnyp barlan işler barada giňişleýin habar berdi.

Saýlawlar bilen baglanyşykly işlere işjeň gatnaşan adamlara, hususan-da saýlawlaryň ähli tapgyrlary baradaky maglumatlary, habarlary yzygiderli, öz wagtynda ilatyň dykgatyna ýetiren köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine hoşallyk sözlerini aýytdy.

Saýlaw ulgamyny sanlaşdyrmak işleriniň çäklerinde, saýlawlar güni Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda wideokameralar gurnalyp, saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm internet-saýtynda on-line tertibinde göni görkezildi.

Saýlawlarda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal welaýatynda 97,3 %, Balkan welaýatynda 97,4 %, Daşoguz welaýatynda 100 %, Lebap welaýatynda 100 %, Mary welaýatynda 100 %, Aşgabat şäherinde        97,4 %,  şeýlelikde Türkmenistan boýunça jemi 98,7%  gatnaşyk boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunçaýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylar topary saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik ýörelgeler we bäsleşik esasynda geçirilendigini ykrar etdiler.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň her welaýatdan we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi     48-si saýlandy.

Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, saýlawlaryň netijesi- TürkmenistanyňMilliGeňeşiniňHalkMaslahatynyň saýlanan agzalary baradaky maglumat köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi.  

Hormatly  Prezidentimiziň döwletimiziň  jemgyýetçilik durmuşyny mundan beýläk hem demokratiýalaşdyrmak, ösdürmek, döwlet häkimiýet edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen öňe süren başlangyjyna laýyklykda, ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň esasynda açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly   geçirilen bu saýlawlar demokratik ýörelgeleri çuň­laşdyrmagyň ýolunda möhüm ähmiýetli ädime öwrüldi.

20 Iýun
Parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde häz...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...