TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Mart

Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň jemleri jemlendi.

Maslahata ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň jemlerini mälim etmezden öň, Merkezi saýlaw toparynyň başlygy bu ýere ýygnananlara ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen bu saýlawlaryň aýratynlygyny düşündirdi. Şeýle hem  saýlaw möwsüminiň dowamynda alnyp barlan işler barada giňişleýin habar berdi.

Saýlawlar bilen baglanyşykly işlere işjeň gatnaşan adamlara, hususan-da saýlawlaryň ähli tapgyrlary baradaky maglumatlary, habarlary yzygiderli, öz wagtynda ilatyň dykgatyna ýetiren köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine hoşallyk sözlerini aýytdy.

Saýlaw ulgamyny sanlaşdyrmak işleriniň çäklerinde, saýlawlar güni Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda wideokameralar gurnalyp, saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm internet-saýtynda on-line tertibinde göni görkezildi.

Saýlawlarda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal welaýatynda 97,3 %, Balkan welaýatynda 97,4 %, Daşoguz welaýatynda 100 %, Lebap welaýatynda 100 %, Mary welaýatynda 100 %, Aşgabat şäherinde        97,4 %,  şeýlelikde Türkmenistan boýunça jemi 98,7%  gatnaşyk boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunçaýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylar topary saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik ýörelgeler we bäsleşik esasynda geçirilendigini ykrar etdiler.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň her welaýatdan we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi     48-si saýlandy.

Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, saýlawlaryň netijesi- TürkmenistanyňMilliGeňeşiniňHalkMaslahatynyň saýlanan agzalary baradaky maglumat köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi.  

Hormatly  Prezidentimiziň döwletimiziň  jemgyýetçilik durmuşyny mundan beýläk hem demokratiýalaşdyrmak, ösdürmek, döwlet häkimiýet edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen öňe süren başlangyjyna laýyklykda, ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň esasynda açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly   geçirilen bu saýlawlar demokratik ýörelgeleri çuň­laşdyrmagyň ýolunda möhüm ähmiýetli ädime öwrüldi.

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...

01 Apr
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanylanlara şahsyýetnamalar gowşuryldy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisde ýurdumyzda şu ýylyň 28-nji martynda geçirilen möhüm  syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Milli G...

01 Apr
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat şäheriniň sa...

30 Mart
Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...

28 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda saýlawçylar – welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7% işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal w...

28 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy

2021-njy ýylyň 28-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň hemmesinde sagat 10-da ses bermek başlandy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň, ýagny...

27 Mart
Wagyz işleri tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 63-nji maddasyna laýyklykda, wagyz işleri dalaşgäriň bellige alnan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň bes edilýär. Ýurdumyzda bu möwsü...

16 Mart
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary boýunça wagyz işleri dowam edýär. Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň...