TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Mart

Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň jemleri jemlendi.

Maslahata ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň jemlerini mälim etmezden öň, Merkezi saýlaw toparynyň başlygy bu ýere ýygnananlara ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen bu saýlawlaryň aýratynlygyny düşündirdi. Şeýle hem  saýlaw möwsüminiň dowamynda alnyp barlan işler barada giňişleýin habar berdi.

Saýlawlar bilen baglanyşykly işlere işjeň gatnaşan adamlara, hususan-da saýlawlaryň ähli tapgyrlary baradaky maglumatlary, habarlary yzygiderli, öz wagtynda ilatyň dykgatyna ýetiren köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine hoşallyk sözlerini aýytdy.

Saýlaw ulgamyny sanlaşdyrmak işleriniň çäklerinde, saýlawlar güni Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda wideokameralar gurnalyp, saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm internet-saýtynda on-line tertibinde göni görkezildi.

Saýlawlarda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal welaýatynda 97,3 %, Balkan welaýatynda 97,4 %, Daşoguz welaýatynda 100 %, Lebap welaýatynda 100 %, Mary welaýatynda 100 %, Aşgabat şäherinde        97,4 %,  şeýlelikde Türkmenistan boýunça jemi 98,7%  gatnaşyk boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunçaýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylar topary saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik ýörelgeler we bäsleşik esasynda geçirilendigini ykrar etdiler.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň her welaýatdan we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi     48-si saýlandy.

Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, saýlawlaryň netijesi- TürkmenistanyňMilliGeňeşiniňHalkMaslahatynyň saýlanan agzalary baradaky maglumat köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi.  

Hormatly  Prezidentimiziň döwletimiziň  jemgyýetçilik durmuşyny mundan beýläk hem demokratiýalaşdyrmak, ösdürmek, döwlet häkimiýet edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen öňe süren başlangyjyna laýyklykda, ýurdumyzda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň esasynda açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly   geçirilen bu saýlawlar demokratik ýörelgeleri çuň­laşdyrmagyň ýolunda möhüm ähmiýetli ädime öwrüldi.

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...