TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

01 Apr

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň ýolbaşçylarynyň hasabatlary esasynda, 2021-nji ýylyň 28-nji martynda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň netijelerini jemlemek, tassyklamak we yglan etmek bilen bagly bolan meseleler girizildi.

Mejlisiň başynda Merkezi saýlaw toparynyň başlygy bu ýere ýygnananlara möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmek  we ony geçirmek boýunça alnyp barlan   işler barada habar berdi hem-de hormatly Prezidentimiziň ýakynda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren nobatdaky mejlisinde  saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň  ählisine Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirmek barada tabşyryk berendigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda Merkezi saýlaw toparynyň başlygy saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmegine işjeň gatnaşanlara hem-de Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparynyň ähli işgärlerine Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirip, mejlise gatnaşyjylar işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Mejlisiň dowamynda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň başlyklarynyň  saýlawlaryň netijelerini jemlemek boýunça alnyp barlan işler baradaky hasabatlary diňlenildi. Welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlaw toparlarynyň başlyklarynyň jemleýji maglumatlaryna laýyklykda, saýlawlaryň gutarnykly netijeleri jemlenildi. Şeýlelikde, bellige alnan 112 dalaşgärden her welaýatdan we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi  48-si Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlandy. Munuň özi saýlawlar güni 48 mandat üçin  bir orna iki we üç dalaşgäriň bäsleşendigini görkezýär.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Saýlawlarda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary ýurdumyzda ilkinji gezek göni däl saýlaw hukugy esasynda geçirilen saýlawlarda ses bermek çäresine işjeň gatnaşdylar. Şeýlelikde, ýurdumyz boýunça jemi 98,7%  gatnaşyk boldy.

Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky ähli çäreleriň hereket edýän milli kanunçylygyň we umumy ykrar edilen halkara kadalarynyň talaplaryna laýyk derejede, öz wagtynda geçirilendigi bellenildi.  

Saýlawlar bilen baglanyşykly çäreleriň ähli tapgyrlarynyň geçişine milli synçylaryň 440-si syn etdi. Saýlawlara syn etmek boýunça alnyp barlan işleriň netijeleri hakynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi edaralarynyň milli synçylar boýunça jogapkär wekilleriniň habarlary diňlenildi. Habarlardan mälim bolşy ýaly, milli synçylar saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde we hiç hili düzgün bozulmasyz geçirilendigini nygtadylar.

Milli parlamentiň iki palataly düzüminiň döredilmegi halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň, demokratik düzümleriň berkidilmeginiň bähbidine gulluk etmek üçin täze mümkinçilikleri açar. Munuň özi “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer şygaryň dabaralanýandygynyň aýdyň beýanydyr.

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...

01 Apr
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanylanlara şahsyýetnamalar gowşuryldy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisde ýurdumyzda şu ýylyň 28-nji martynda geçirilen möhüm  syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Milli G...

01 Apr
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat şäheriniň sa...

30 Mart
Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...

28 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda saýlawçylar – welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7% işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal w...

28 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy

2021-njy ýylyň 28-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň hemmesinde sagat 10-da ses bermek başlandy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň, ýagny...

27 Mart
Wagyz işleri tamamlandy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 63-nji maddasyna laýyklykda, wagyz işleri dalaşgäriň bellige alnan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň bes edilýär. Ýurdumyzda bu möwsü...

16 Mart
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçirýän duşuşyk ýygnaklary dowam edýär

2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary boýunça wagyz işleri dowam edýär. Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň...