TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

01 Apr

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň ýolbaşçylarynyň hasabatlary esasynda, 2021-nji ýylyň 28-nji martynda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň netijelerini jemlemek, tassyklamak we yglan etmek bilen bagly bolan meseleler girizildi.

Mejlisiň başynda Merkezi saýlaw toparynyň başlygy bu ýere ýygnananlara möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmek  we ony geçirmek boýunça alnyp barlan   işler barada habar berdi hem-de hormatly Prezidentimiziň ýakynda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren nobatdaky mejlisinde  saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň  ählisine Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirmek barada tabşyryk berendigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda Merkezi saýlaw toparynyň başlygy saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmegine işjeň gatnaşanlara hem-de Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparynyň ähli işgärlerine Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirip, mejlise gatnaşyjylar işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Mejlisiň dowamynda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň başlyklarynyň  saýlawlaryň netijelerini jemlemek boýunça alnyp barlan işler baradaky hasabatlary diňlenildi. Welaýatlaryň we paýtagtymyzyň saýlaw toparlarynyň başlyklarynyň jemleýji maglumatlaryna laýyklykda, saýlawlaryň gutarnykly netijeleri jemlenildi. Şeýlelikde, bellige alnan 112 dalaşgärden her welaýatdan we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi  48-si Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlandy. Munuň özi saýlawlar güni 48 mandat üçin  bir orna iki we üç dalaşgäriň bäsleşendigini görkezýär.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Saýlawlarda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary ýurdumyzda ilkinji gezek göni däl saýlaw hukugy esasynda geçirilen saýlawlarda ses bermek çäresine işjeň gatnaşdylar. Şeýlelikde, ýurdumyz boýunça jemi 98,7%  gatnaşyk boldy.

Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky ähli çäreleriň hereket edýän milli kanunçylygyň we umumy ykrar edilen halkara kadalarynyň talaplaryna laýyk derejede, öz wagtynda geçirilendigi bellenildi.  

Saýlawlar bilen baglanyşykly çäreleriň ähli tapgyrlarynyň geçişine milli synçylaryň 440-si syn etdi. Saýlawlara syn etmek boýunça alnyp barlan işleriň netijeleri hakynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi edaralarynyň milli synçylar boýunça jogapkär wekilleriniň habarlary diňlenildi. Habarlardan mälim bolşy ýaly, milli synçylar saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde we hiç hili düzgün bozulmasyz geçirilendigini nygtadylar.

Milli parlamentiň iki palataly düzüminiň döredilmegi halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň, demokratik düzümleriň berkidilmeginiň bähbidine gulluk etmek üçin täze mümkinçilikleri açar. Munuň özi “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer şygaryň dabaralanýandygynyň aýdyň beýanydyr.

20 Iýun
Parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde häz...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...