TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

07 Maý

Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, sahawatly, päk wyždanly bolmak, halal we arassa ýaşamak halkymyzyň milli häsiýetleriniň esasy aýratynlyklarydyr. Ahlak tämizligine, ynsanperwerlige beslenýän Oraza aýynda halkymyzyň bu milli häsiýetleri has aýdyň ýüze çykýar. Halkymyz gadymy döwürlerden bäri ahlak arassalygynyň, ynsanperwerligiň dabaralanmasy hökmünde, mukaddes Oraza aýyna aýratyn sarpa goýup gelipdir.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy «Aýyň ýagşysyn» diýen şygrynda: «Ýigrimi dört sagat on iki aýda, Remezan diýerler aýyň ýagşysyn» — diýip, bu mukaddes aýa bolan hormatyny beýan edýär. Çeper edebiýatda bahara «pasyllaryň soltany» diýilýär. Diýmek, milady hasaby boýunça her ýyl 10 gün çemesi öňe süýşüp gelýän aýlaryň soltany bu ýyl hem pasyllaryň soltanynda düşledi.

Ýaňy ýalydy... Dillerinden dür saçylýan balajyklarymyzyň şaňňyja sesleri bilen: «Biz-ä sizi baý gördük» diýip, «Ýaremezan» aýdyp ýörenleri göz öňümizden gidenok. Aslynda, tämiz kalply çagalar  päkligiň, Haka ýakynlygyň aýynyň — Orazanyň buşlukçysydyr!

Halkymyz Oraza aýyna sahawatyň, kanagatyň, halallygyň, haýyrly tutumlaryň aýy hökmünde garaýar. Çünki, Oraza aýynyň ynsan üçin ruhy terbiýesi örän ähmiýetli bolup durýar.

Mübärek Oraza aýynyň sogap-sahawatly günlerinde tagat-ybadatlar edilýär, agzaçar sadakalary berilýär. Gadyr gijesi-de türkmeniň baý milli ýörelgeleri bilen dabaralanýar. Remezan aýynyň ýigrimi altysyndan ýigrimi ýedisine geçilýän gije musulmanlar, agyz bekleýänler üçin aýratyn bir haýyrly, arzyly gije hasaplanýar. Sebäbi, bu gije beýik Biribaryň ýerdäki wekili hezreti Muhammediň hadyslarynda aýdylyşy ýaly, «Agzy orazalylaryň dogasynyň kabul bolýan» gijesi — «Gadyr gijesidir». Bu gije pygamberimize Gurhanyň aýatlary inmäge başlapdyr. Şonuň üçinem ony haýyr-dogada, ybadat bilen geçirmegiň sogaby örän uly hasaplanýar.

Oraza aýynda türkmen ojaklarynda kokun kesilip, çapady, pişme ýaly milli tagamlarymyz bişirilip paýlanýar, agyz açdyrylýar, baş pitre çykarylýar, malyňdan baş saglygyňa sadaka berilýär. Muhammet pygamberimiz öz hadyslarynda sadakadyr namaz barada şeýle diýipdir: «Namaz şeýtanyň ýüzüni garaldar we sadaka bermek onuň bilini oňurar».

Gadyr gijesinde her dürli datly tagamlary bişirip, hödür-kerem bilen ony goňşy-golamlara paýlamak hem türkmeniň asylly, ynsanpewer däpleriniň biridir we agzybirliginiň nyşanydyr.

Goý, mübärek Oraza aýynyň sahawatly gadyr gijesinde halkymyzyň agzybirligi, abadançylygy, eziz Diýarymyzyň berkararlygy, Gahryman Arkadagymyzyň ähli tutumlarynyň rowaçlygy üçin ediljek doga-dilegler, ýagşy umyt-arzuwlar gudraty güýçli beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun! Orazalaryňyz gutly-mübärek, sahawat-sadakalaryňyz kabul bolsun, eziz ildeşler!

20 Iýun
Parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek möwsüminiň çäklerinde häz...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 Iýun
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 Iýun
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 Iýun
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 Iýun
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 Maý
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...