TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

07 Maý

Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, sahawatly, päk wyždanly bolmak, halal we arassa ýaşamak halkymyzyň milli häsiýetleriniň esasy aýratynlyklarydyr. Ahlak tämizligine, ynsanperwerlige beslenýän Oraza aýynda halkymyzyň bu milli häsiýetleri has aýdyň ýüze çykýar. Halkymyz gadymy döwürlerden bäri ahlak arassalygynyň, ynsanperwerligiň dabaralanmasy hökmünde, mukaddes Oraza aýyna aýratyn sarpa goýup gelipdir.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy «Aýyň ýagşysyn» diýen şygrynda: «Ýigrimi dört sagat on iki aýda, Remezan diýerler aýyň ýagşysyn» — diýip, bu mukaddes aýa bolan hormatyny beýan edýär. Çeper edebiýatda bahara «pasyllaryň soltany» diýilýär. Diýmek, milady hasaby boýunça her ýyl 10 gün çemesi öňe süýşüp gelýän aýlaryň soltany bu ýyl hem pasyllaryň soltanynda düşledi.

Ýaňy ýalydy... Dillerinden dür saçylýan balajyklarymyzyň şaňňyja sesleri bilen: «Biz-ä sizi baý gördük» diýip, «Ýaremezan» aýdyp ýörenleri göz öňümizden gidenok. Aslynda, tämiz kalply çagalar  päkligiň, Haka ýakynlygyň aýynyň — Orazanyň buşlukçysydyr!

Halkymyz Oraza aýyna sahawatyň, kanagatyň, halallygyň, haýyrly tutumlaryň aýy hökmünde garaýar. Çünki, Oraza aýynyň ynsan üçin ruhy terbiýesi örän ähmiýetli bolup durýar.

Mübärek Oraza aýynyň sogap-sahawatly günlerinde tagat-ybadatlar edilýär, agzaçar sadakalary berilýär. Gadyr gijesi-de türkmeniň baý milli ýörelgeleri bilen dabaralanýar. Remezan aýynyň ýigrimi altysyndan ýigrimi ýedisine geçilýän gije musulmanlar, agyz bekleýänler üçin aýratyn bir haýyrly, arzyly gije hasaplanýar. Sebäbi, bu gije beýik Biribaryň ýerdäki wekili hezreti Muhammediň hadyslarynda aýdylyşy ýaly, «Agzy orazalylaryň dogasynyň kabul bolýan» gijesi — «Gadyr gijesidir». Bu gije pygamberimize Gurhanyň aýatlary inmäge başlapdyr. Şonuň üçinem ony haýyr-dogada, ybadat bilen geçirmegiň sogaby örän uly hasaplanýar.

Oraza aýynda türkmen ojaklarynda kokun kesilip, çapady, pişme ýaly milli tagamlarymyz bişirilip paýlanýar, agyz açdyrylýar, baş pitre çykarylýar, malyňdan baş saglygyňa sadaka berilýär. Muhammet pygamberimiz öz hadyslarynda sadakadyr namaz barada şeýle diýipdir: «Namaz şeýtanyň ýüzüni garaldar we sadaka bermek onuň bilini oňurar».

Gadyr gijesinde her dürli datly tagamlary bişirip, hödür-kerem bilen ony goňşy-golamlara paýlamak hem türkmeniň asylly, ynsanpewer däpleriniň biridir we agzybirliginiň nyşanydyr.

Goý, mübärek Oraza aýynyň sahawatly gadyr gijesinde halkymyzyň agzybirligi, abadançylygy, eziz Diýarymyzyň berkararlygy, Gahryman Arkadagymyzyň ähli tutumlarynyň rowaçlygy üçin ediljek doga-dilegler, ýagşy umyt-arzuwlar gudraty güýçli beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun! Orazalaryňyz gutly-mübärek, sahawat-sadakalaryňyz kabul bolsun, eziz ildeşler!

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...

01 Apr
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlanylanlara şahsyýetnamalar gowşuryldy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisde ýurdumyzda şu ýylyň 28-nji martynda geçirilen möhüm  syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Milli G...

01 Apr
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň welaýatlarynyň, Aşgabat şäheriniň sa...

30 Mart
Merkezi saýlaw topary saýlawlaryň jemlerini jemledi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek boýunça  merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda 28-nji martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...

28 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda saýlawçylar – welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7% işjeň ýagdaýda ses berdiler. Has takygy, Ahal w...

28 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy

2021-njy ýylyň 28-nji martynda saýlaw uçastoklarynyň hemmesinde sagat 10-da ses bermek başlandy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň, ýagny...