TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

07 Maý

Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, sahawatly, päk wyždanly bolmak, halal we arassa ýaşamak halkymyzyň milli häsiýetleriniň esasy aýratynlyklarydyr. Ahlak tämizligine, ynsanperwerlige beslenýän Oraza aýynda halkymyzyň bu milli häsiýetleri has aýdyň ýüze çykýar. Halkymyz gadymy döwürlerden bäri ahlak arassalygynyň, ynsanperwerligiň dabaralanmasy hökmünde, mukaddes Oraza aýyna aýratyn sarpa goýup gelipdir.

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy «Aýyň ýagşysyn» diýen şygrynda: «Ýigrimi dört sagat on iki aýda, Remezan diýerler aýyň ýagşysyn» — diýip, bu mukaddes aýa bolan hormatyny beýan edýär. Çeper edebiýatda bahara «pasyllaryň soltany» diýilýär. Diýmek, milady hasaby boýunça her ýyl 10 gün çemesi öňe süýşüp gelýän aýlaryň soltany bu ýyl hem pasyllaryň soltanynda düşledi.

Ýaňy ýalydy... Dillerinden dür saçylýan balajyklarymyzyň şaňňyja sesleri bilen: «Biz-ä sizi baý gördük» diýip, «Ýaremezan» aýdyp ýörenleri göz öňümizden gidenok. Aslynda, tämiz kalply çagalar  päkligiň, Haka ýakynlygyň aýynyň — Orazanyň buşlukçysydyr!

Halkymyz Oraza aýyna sahawatyň, kanagatyň, halallygyň, haýyrly tutumlaryň aýy hökmünde garaýar. Çünki, Oraza aýynyň ynsan üçin ruhy terbiýesi örän ähmiýetli bolup durýar.

Mübärek Oraza aýynyň sogap-sahawatly günlerinde tagat-ybadatlar edilýär, agzaçar sadakalary berilýär. Gadyr gijesi-de türkmeniň baý milli ýörelgeleri bilen dabaralanýar. Remezan aýynyň ýigrimi altysyndan ýigrimi ýedisine geçilýän gije musulmanlar, agyz bekleýänler üçin aýratyn bir haýyrly, arzyly gije hasaplanýar. Sebäbi, bu gije beýik Biribaryň ýerdäki wekili hezreti Muhammediň hadyslarynda aýdylyşy ýaly, «Agzy orazalylaryň dogasynyň kabul bolýan» gijesi — «Gadyr gijesidir». Bu gije pygamberimize Gurhanyň aýatlary inmäge başlapdyr. Şonuň üçinem ony haýyr-dogada, ybadat bilen geçirmegiň sogaby örän uly hasaplanýar.

Oraza aýynda türkmen ojaklarynda kokun kesilip, çapady, pişme ýaly milli tagamlarymyz bişirilip paýlanýar, agyz açdyrylýar, baş pitre çykarylýar, malyňdan baş saglygyňa sadaka berilýär. Muhammet pygamberimiz öz hadyslarynda sadakadyr namaz barada şeýle diýipdir: «Namaz şeýtanyň ýüzüni garaldar we sadaka bermek onuň bilini oňurar».

Gadyr gijesinde her dürli datly tagamlary bişirip, hödür-kerem bilen ony goňşy-golamlara paýlamak hem türkmeniň asylly, ynsanpewer däpleriniň biridir we agzybirliginiň nyşanydyr.

Goý, mübärek Oraza aýynyň sahawatly gadyr gijesinde halkymyzyň agzybirligi, abadançylygy, eziz Diýarymyzyň berkararlygy, Gahryman Arkadagymyzyň ähli tutumlarynyň rowaçlygy üçin ediljek doga-dilegler, ýagşy umyt-arzuwlar gudraty güýçli beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun! Orazalaryňyz gutly-mübärek, sahawat-sadakalaryňyz kabul bolsun, eziz ildeşler!

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...