TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

14 Iýun

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus ýagdaýda rowaçlanýar.

Arkadag Prezidentimiziň saýlawlary guramaçylykly, demokratik kadalara laýyklykda geçirmek baradaky pähim-parasatly nesihatlaryndan ugur alnyp, saýlaw ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegine we guramaçylykly amala aşyrylmagyna hem aýratyn üns berilýär.

Saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmeginde, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň kepillikleriniň kanunalaýyklyk üpjün edilmeginde ýurdumyzda hereket edýän saýlaw toparlarynyň möhüm ähmiýeti bardyr.

2016-njy ýylyň iýun aýynda döredilen welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanýandygy sebäpli, bu saýlaw toparlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, tassyklanylan meýilnama esasynda we guramaçylykly amala aşyrylýar.

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary Merkezi saýlaw topary tarapyndan 9-13 agzadan ybarat düzümde döredilýär. Ýurdumyzda saýlawlar bilen bagly çäreleriň syýasy köpdürlülik, ýagny köppartiýalylyk ýörelgeleri esasynda geçirilýändigi aýratyn nygtalmaga mynasyp şertlerdir. 

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekiller syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň welaýat, etrap, şäher guramalarynyň mejlislerinde, şeýle hem saýlaw hukukly halk köpçüliginiň hataryndan düzülýän raýatlar toparlarynyň  ýygnaklarynda hödürlenilýär. 

Mejlislerde we ýygnaklarda saýlaw toparlarynyň düzümine hödürlenýänleriň çäklendirilmedik sany ara alnyp maslahatlaşylyp bilner. Her mejlisde we ýygnakda welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparynyň düzümine diňe bir wekil hödürlenilip bilner.

Saýlaw toparlarynyň düzümine hödürlenýänler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatyna we saýlawlar hakyndaky kanunçylyga düşünýän, guramaçy, tejribeli, il arasynda abraýa eýe, dürli ýaşdaky, ýurdumyzyň dürli pudaklarynda işleýän, saýlaw toparynyň agzalygyna mynasyp adamlardyr. Bu bolsa döwrebap derejede demokratiýalaşýan häzirkizaman türkmen jemgyýetinde saýlawlaryň mundan beýläk-de kanunalaýyklykda geçiriljekdigini şertlendirýär.

Hödürleme mejlisleriniň, ýygnaklarynyň netijelerine laýyklykda, bu saýlaw toparlary özleriniň birinji mejlislerini geçirip, toparyň başlygyny, başlygynyň orunbasaryny we kätibini saýlap, düzümini düzerler hem-de olaryň täze düzüminiň agzalaryna şahsyýetnamalar gowşurylar.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, saýlaw toparlarynyň täze düzümi baradaky maglumatlar ilatyň dykgatyna ýetiriler.

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyklary, hukuklary we işini guramagyň, iş şertleriniň üpjün edilmeginiň tertibi Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň ýörite maddalary arkaly kesgitlenilýär we kepillendirilýär.

Ýurdumyzda saýlawlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine, halkara kadalaryna laýyklykda, aýanlykda we demokratik ýörelgeler hem-de bäsleşik esasynda guramaçylykly geçirmek saýlaw toparlarynyň öňünde durýan wajyp wezipedir. Şu nukdaýnazardan, welaýat,  Aşgabat   şäher   saýlaw  toparlarynyň täze düzümi hem geljek bäş ýylyň dowamynda ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işjeň gatnaşar.

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...