TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

03 Iýul

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus ýagdaýda rowaçlanýar. Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly üns berilýär.

Saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmeginde, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň kepillikleriniň kanunalaýyk üpjün edilmeginde ýurdumyzda hereket edýän saýlaw toparlarynyň möhüm orny bardyr.

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, toparlar täzeden döredildi. Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Merkezi saýlaw topary tarapyndan tassyklanylan meýilnama esasynda guramaçylykly amala aşyryldy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekilleri hödürlemek işleri syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň welaýat, Aşgabat şäher guramalarynyň mejlislerinde, şeýle hem raýatlar toparlarynyň ýygnaklarynda geçirildi.  

Has takygy:

Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan  20;

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 4; 

Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan 6;

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryndan 15;

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyndan 8;

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden 5;

Raýatlaryň toparlaryndan 8.

Mejlisler we ýygnaklar aýanlyk, açyklyk ýagdaýynda, demokratik esaslarda geçirildi. Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary özleriniň birinji mejlislerini geçirip, onda toparyň başlygyny, başlygynyň orunbasaryny we kätibini saýladylar. Şeýlelikde, bu saýlaw toparlarynyň düzümi 11 agzadan ybarat boldy. Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň täze düzüminiň agzalaryna şahsyýetnamalar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň täze düzümi geljek bäş ýylyň dowamynda ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işjeň gatnaşar.

Eziz Diýarymyzyň demokratik ýol bilen gülläp ösmegi üçin giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun! Umumadamzat, il-ýurt bähbitli tutumly işleri, demokratik başlangyçlary hemişe rowaç bolsun!

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...