TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Iýul

Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala aşyrylýar.

Şol çäreleriň hatarynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýunyň toýlanylýan ýylynyň iýul aýynda etraplaryň, şäherleriň täzeden döredilen saýlaw toparlary bilen bagly ýerine ýetirilen işleri hem mysal edip görkezmek bolar.

Has anygy, 2016-njy ýylda döredilen etrap, şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, bu saýlaw toparlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, tassyklanylan meýilnama esasynda we bellenilen möhletde welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary tarapyndan guramaçylykly amala aşyryldy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekilleri hödürlemek işleri syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň welaýat, etrap, şäher guramalarynyň mejlislerinde, şeýle hem raýatlar toparlarynyň ýygnaklarynda guramaçylykly geçirildi.

Şeýle-de, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň düzümine dürli ýaşdaky we bilim derejesindäki, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän adamlaryň hödürlenilendigi hem bellärliklidir.

Ýurdumyz boýunça etrap, şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekil hödürlemek hakyndaky mejlisleriň, ýygnaklaryň jemi 662-si  geçirilip, bu çäreler aýanlyk, açyklyk ýagdaýynda we demokratik esaslarda amala aşyryldy.

Geçirilen mejlisleriň, ýygnaklaryň netijelerine ser salanymyzda:

Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan  193;

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 17; 

Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan 48;

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryndan 161;

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyndan 87;

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden 79;

Raýatlaryň toparlaryndan 77 wekiliň hödürlenilendigini görmek bolýar.

Wekil hödürlemek hakynda geçirilen mejlisleriň, ýygnaklaryň teswirnamalaryna laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlary özleriniň birinji mejlislerini geçirip, onda toparyň başlygyny, başlygynyň orunbasaryny we kätibini saýladylar.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 32-nji maddasyna laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlary degişli welaýat, Aşgabat şäher saýlaw topary tarapyndan 11–15 agzadan ybarat düzümde döredilýär.

Şeýlelikde, ýurdumyz boýunça 60 sany etrap, şäher saýlaw toparlarynyň agzalarynyň jemi sany 662-ä deň boldy we olara degişli şahsyýetnamalar gowşuryldy. 

Şol sanda:

Ahal welaýatynda 8 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 88-e;

Balkan welaýatynda 13 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 143-e;

Daşoguz welaýatynda 11 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 121-e;

Lebap welaýatynda 11 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 123-e;

Mary welaýatynda 13 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 143-e;

Aşgabat şäherinde 4 sany etrap saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 44-e deň boldy.

Ýurdumyz boýunça etrap, şäher saýlaw toparlarynyň agzalarynyň 32,33 % zenanlardyr. Bilimi boýunça 65,86 % ýokary, 24,92 % ýörite orta, 9,22 % orta bilimli adamlardyr. Şeýle hem agzalaryň 70,70 % göteriminiň ýaşynyň 30-dan 50-ä çenlidigini bellemek bolar, munuň özi ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna ýaş nesliň hem işjeň gatnaşýandygyny aňladýar.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň täze düzümi öz ygtyýarlyk möhletiniň çäklerinde geljek bäş ýylyň dowamynda ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işjeň gatnaşar.

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...

03 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda milli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem-de halkara tejribes...

07 Maý
Sahawat gijesi

Ynsan kalbyny päklige, halallyga besleýän, merdana ata-babalarymyzdan miras galan, halkymyzyň asyrlar, boýy dowam edip gelýän asylly ýörelgelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň...

08 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...