TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

23 Iýul

Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala aşyrylýar.

Şol çäreleriň hatarynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýunyň toýlanylýan ýylynyň iýul aýynda etraplaryň, şäherleriň täzeden döredilen saýlaw toparlary bilen bagly ýerine ýetirilen işleri hem mysal edip görkezmek bolar.

Has anygy, 2016-njy ýylda döredilen etrap, şäher saýlaw toparlarynyň bäş ýyllyk ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, bu saýlaw toparlaryny täzeden döretmek işleri Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, tassyklanylan meýilnama esasynda we bellenilen möhletde welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary tarapyndan guramaçylykly amala aşyryldy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekilleri hödürlemek işleri syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň welaýat, etrap, şäher guramalarynyň mejlislerinde, şeýle hem raýatlar toparlarynyň ýygnaklarynda guramaçylykly geçirildi.

Şeýle-de, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň düzümine dürli ýaşdaky we bilim derejesindäki, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän adamlaryň hödürlenilendigi hem bellärliklidir.

Ýurdumyz boýunça etrap, şäher saýlaw toparlarynyň düzümine wekil hödürlemek hakyndaky mejlisleriň, ýygnaklaryň jemi 662-si  geçirilip, bu çäreler aýanlyk, açyklyk ýagdaýynda we demokratik esaslarda amala aşyryldy.

Geçirilen mejlisleriň, ýygnaklaryň netijelerine ser salanymyzda:

Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan  193;

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 17; 

Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan 48;

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryndan 161;

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyndan 87;

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden 79;

Raýatlaryň toparlaryndan 77 wekiliň hödürlenilendigini görmek bolýar.

Wekil hödürlemek hakynda geçirilen mejlisleriň, ýygnaklaryň teswirnamalaryna laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlary özleriniň birinji mejlislerini geçirip, onda toparyň başlygyny, başlygynyň orunbasaryny we kätibini saýladylar.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 32-nji maddasyna laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlary degişli welaýat, Aşgabat şäher saýlaw topary tarapyndan 11–15 agzadan ybarat düzümde döredilýär.

Şeýlelikde, ýurdumyz boýunça 60 sany etrap, şäher saýlaw toparlarynyň agzalarynyň jemi sany 662-ä deň boldy we olara degişli şahsyýetnamalar gowşuryldy. 

Şol sanda:

Ahal welaýatynda 8 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 88-e;

Balkan welaýatynda 13 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 143-e;

Daşoguz welaýatynda 11 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 121-e;

Lebap welaýatynda 11 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 123-e;

Mary welaýatynda 13 sany etrap, şäher saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 143-e;

Aşgabat şäherinde 4 sany etrap saýlaw toparlary bolup, olaryň agzalarynyň sany 44-e deň boldy.

Ýurdumyz boýunça etrap, şäher saýlaw toparlarynyň agzalarynyň 32,33 % zenanlardyr. Bilimi boýunça 65,86 % ýokary, 24,92 % ýörite orta, 9,22 % orta bilimli adamlardyr. Şeýle hem agzalaryň 70,70 % göteriminiň ýaşynyň 30-dan 50-ä çenlidigini bellemek bolar, munuň özi ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna ýaş nesliň hem işjeň gatnaşýandygyny aňladýar.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, etrap, şäher saýlaw toparlarynyň täze düzümi öz ygtyýarlyk möhletiniň çäklerinde geljek bäş ýylyň dowamynda ýurdumyzda demokratik esaslarda geçiriljek dürli görnüşli saýlawlara işjeň gatnaşar.

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...