TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

15 Noý

Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­ny bo­lan Ha­syl to­ýuny ulydan bellemek ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem ýurdumyzda «ak altynyň» bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi we ýygnaldy. Pag­ta — ýur­dumy­zyň esa­sy baý­lyk­la­ry­nyň bi­ri.

Milli Liderimiziň döredýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýurdumyzyň pag­ta­çy daý­han­la­ry mu­kad­des Ga­raş­syz­lygy­my­zyň 30 ýyl­ly­gy­nyň ulu­dan belle­ni­len  ýy­lyny  zäh­met üs­tün­li­gi­ne bes­le­di­ler.  Pagtaçy kärendeçileriň, mehanizatorlaryň bilelikdäki tagallalary netijesinde,   Wa­ta­n har­ma­ny­na «ak al­ty­nyň» 1 million  250 müň   ton­na­dan gow­ra­gy­  tapşyrylyp, arzy­ly sep­gi­de ýet­di­ler.

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl türkmen gallaçylary hem ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. Olar Watan harmanyna 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylyny  tabşyryp, azyklyk däne ýygnamak boýunça döwlet borçnamalaryny ýerine ýetirdiler. Şeýle-de,  miwe, gök-bakja önümlerini öndürijiler hem bol hasyl ösdürip ýetişdirip, milli ykdysadyýetimiziň berkemegine mynasyp goşantlaryny goşdular.

Gahryman Arkadagymyzyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly eserinde belleýişi ýaly: «Biziň topragymyz: «Kesewini dürtseň, gögerýär» diýen toprak. Ýoluny tapsaň, zähmetini çekseň, munda ynsan ýaşaýşy üçin gerekli ekinleriň bitmeýäni, zerur önümleriň önmeýäni ýok. Bugdaý, pagta, pile, şaly, gök we bakja ekinleri, miweli baglar». Ekerançy alymlaryň aýtmagyna görä, ýurdumyzda sebitleriň toprak-howa şertlerine laýyklykda, gowaçanyň 20-den gowrak sorty ekilýär.

Pagtaçylyk Türkmenistanyň daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi we milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça hormatly Prezidentimiz tarapyndan tassyklanylan döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine mynasyp goşandy üpjün edýän ähmiýetli pudakdyr.

Hawa, gowaça — yrýasyz ekin. Hasylynyň 95 göterimi dürli önümleri almaga ýaramly bu gadymy ekiniň durmuşyň tas ähli ugrunda öz orny, ähmiýeti bar. Pagtanyň diňe egin-eşik önümçiligindäki ulanyş  taryhyna ser salsak, ol üç müň ýyldan hem geçýär. Mälim bolşy ýaly, gymmaty barha artýan gowaça häzirki wagtda dünýäniň 100-den gowrak ýurdunda ösdürilip ýetişdirilýär. Ýöne «Ýer ala, ýurt ala» diýleni, ähli ýerde bitginliligi, berekedi deň däl. Günüň tylla howrundan, topragyň sahawatyndan ýetdik paýyny alyp ýetişýän türkmen pagtasy hili boýunça dünýäde iň gowularyň biri diýlip ykrar edilýär. Güneşli Diýarymyzyň toprak-howa şertleri gowaçanyň orta we inçe süýümli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek üçin amatlydyr. Täzeçil tehnologiýa esaslanýan häzirki zaman önümçiliginde pagta süýümi Diýarymyzyň dokma senagaty üçin örän gymmatly çig maldyr.

Milli  yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň mö­hüm pu­dak­la­rynyň bi­ri bo­lan dok­ma se­na­ga­tyn­y ösdürmek maksady bilen, ýur­du­my­zyň dür­li se­bit­le­rin­de häzir­ki döw­rüň ösen ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­ýän, kä­mil en­jam­lar bi­len enjamlaşdyrylan dok­ma kär­ha­na­la­ry­ny  gu­rup, ulan­ma­ga bermek işleri dowam edýär. Şu ýyl hem şeýle toplumlaryň biri hormatly Prezidentimiziň gatnaşyp, ak pata bermegi bilen  Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda işe girizildi. Bu top­lu­myň önüm­çi­lik kuw­wa­ty ýylda 3 650 ton­na ýo­ka­ry hil­li ýüp­lük­le­ri, 12 mil­lion ine­dör­dül metr dür­li gör­nüş­li ma­ta­la­ry hem-de 1 mil­lion 200 müň sa­ny taý­ýar ti­kin önüm­le­ri­ni ön­dür­mä­ge ukyp­ly­dyr.  

Hä­zir­ki dö­wür­de bu pu­da­gyň ga­ra­ma­gyn­da 60-dan gow­rak kär­ha­na bo­lup, olar­da 24 müňden gow­rak adam zäh­met çek­ýär. Ýo­ka­ry hil­li, eko­lo­gi­k taý­dan aras­sa dok­ma önüm­le­ri­miz bu gün «Türkmenistanda öndürilen» diýen nyşan bilen, dün­ýä­niň on­lar­ça döw­le­ti­ne eks­port edil­ýär.

Ata-babalarymyzdan gelýän  «Daýhandan hereket, ýerden bereket» diýen pähime eýerip, daýhanlarymyzyň ene topraga yhlas siňdirip  ýetişdiren bol hasyly  her bir maşgalanyň rysgal-berekediniň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň kepilidir. 

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny uly ösüşlere besleýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli beýik işleri rowaç bolsun!

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...