TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Noý

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  Dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde bu çäre giňden beýan edildi. YHG-nyň Tertipnamasyna laýyklykda, oňa agza döwlet Baştutanlarynyň duşuşyklary iki ýyldan bir gezek geçirilýär. Şoňa laýyklykda, Guramanyň başlygy wezipesini oňa agza döwletleriň her biri iki ýyl möhlet bilen, gezekleşikli ýerine ýetirýär.

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu taryhy sammite Gurama agza ýurtlaryň – Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň we Özbegistanyň döwlet hem-de hökümet ýolbaşçylary, şeýle hem sammite YHG-nyň Baş sekretary gatnaşdy.

Döwletimiz 1992-nji ýyldan bäri YHG-nyň agzasy bolmak bilen, köptaraplaýyn görnüşde özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga saldamly goşant goşup, Gurama girýän döwletler bilen ikitaraplaýyn dostluk, hoşniýetli goň­şuçylyk gatnaşyklaryny üstünlikli amala aşyrýar. Milli Liderimiz Sammitiň barşynda çykyş edip, ýurdumyzyň bu Gurama başlyklyk etmeginiň çäklerinde öňe süren hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi. Türkmen tarapynyň bu forumyň geçirilmegini oňa gatnaşýan ýurtlaryň ykdysady, söwda-maýa goýum, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm çäre hökmünde kabul edýändigini belläp geçdi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik hem-de oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny amala aşyrmak bilen, öz dostlary we hyzmatdaşlary üçin hemişe açykdyr.  Häzirki zaman şertlerinde döwletimiz sebit derejesinde däp bolan gatnaşyklara ygrarly bolup, YHG-nyň ähli agza döwletleri bilen ozaldan gelýän hoşniýetli we ýakyn gatnaşyklary saklaýar.

Häzirki wagtda Gurama agza-ýurtlaryň durmuş-ykdysady hyzmatdaş-lygynyň giňeldilmegi, önjeýli özara hereketleriň ýaýbaňlandyrylmagy üçin ähmiýetli mümkinçilikler döredilendir. 

Halkara derejeli forumyň barşynda çykyş eden döwlet we hökümet baştutanlary hem-de YHG-nyň Baş sekretary bu sammitiň oňyn çözgütleriň kabul edilmegine itergi beren netijeli meýdança bolandygyny belläp geçdiler.

Şeýlelikde, Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­nyň paý­tag­ty­myz­yň köpugurly işewürlik merkezli bolan «Garagum» otelinde  ge­çi­ri­len XV sam­mi­ti Türk­menistanyň bu guramanyň işine işjeň gatnaşyp, dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ryň pugta­lan­dy­ryl­ma­gyna önjeýli goşant goşýandygynyň, halkara abraýynyň artýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...