TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

30 Noý

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  Dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde bu çäre giňden beýan edildi. YHG-nyň Tertipnamasyna laýyklykda, oňa agza döwlet Baştutanlarynyň duşuşyklary iki ýyldan bir gezek geçirilýär. Şoňa laýyklykda, Guramanyň başlygy wezipesini oňa agza döwletleriň her biri iki ýyl möhlet bilen, gezekleşikli ýerine ýetirýär.

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen bu taryhy sammite Gurama agza ýurtlaryň – Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Pakistanyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň we Özbegistanyň döwlet hem-de hökümet ýolbaşçylary, şeýle hem sammite YHG-nyň Baş sekretary gatnaşdy.

Döwletimiz 1992-nji ýyldan bäri YHG-nyň agzasy bolmak bilen, köptaraplaýyn görnüşde özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga saldamly goşant goşup, Gurama girýän döwletler bilen ikitaraplaýyn dostluk, hoşniýetli goň­şuçylyk gatnaşyklaryny üstünlikli amala aşyrýar. Milli Liderimiz Sammitiň barşynda çykyş edip, ýurdumyzyň bu Gurama başlyklyk etmeginiň çäklerinde öňe süren hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi. Türkmen tarapynyň bu forumyň geçirilmegini oňa gatnaşýan ýurtlaryň ykdysady, söwda-maýa goýum, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm çäre hökmünde kabul edýändigini belläp geçdi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik hem-de oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat ugruny amala aşyrmak bilen, öz dostlary we hyzmatdaşlary üçin hemişe açykdyr.  Häzirki zaman şertlerinde döwletimiz sebit derejesinde däp bolan gatnaşyklara ygrarly bolup, YHG-nyň ähli agza döwletleri bilen ozaldan gelýän hoşniýetli we ýakyn gatnaşyklary saklaýar.

Häzirki wagtda Gurama agza-ýurtlaryň durmuş-ykdysady hyzmatdaş-lygynyň giňeldilmegi, önjeýli özara hereketleriň ýaýbaňlandyrylmagy üçin ähmiýetli mümkinçilikler döredilendir. 

Halkara derejeli forumyň barşynda çykyş eden döwlet we hökümet baştutanlary hem-de YHG-nyň Baş sekretary bu sammitiň oňyn çözgütleriň kabul edilmegine itergi beren netijeli meýdança bolandygyny belläp geçdiler.

Şeýlelikde, Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­nyň paý­tag­ty­myz­yň köpugurly işewürlik merkezli bolan «Garagum» otelinde  ge­çi­ri­len XV sam­mi­ti Türk­menistanyň bu guramanyň işine işjeň gatnaşyp, dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ryň pugta­lan­dy­ryl­ma­gyna önjeýli goşant goşýandygynyň, halkara abraýynyň artýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

23 Dek
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly     Prezidentimiziň    pähim-parasatly    baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugur...

14 Dek
Wideomaslahat geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň nygtap belleýşi ýaly, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlar bilen halkara ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek meselesi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

30 Noý
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň paýtagtymyzda geçen sammiti

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Aşgabat şäherinde şu ýylyň 28-nji noýabrynda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.  ...

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...