TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

11 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär M.Annanepesowyň Ahal welaýatynda saýlawçylar bilen duşuşygy

Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan Türkmenistanyň Prezidentligine saýlaw möwsüminiň çäklerinde Ahal welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet Baştutany wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Änew şäheriniň Medeniýet öýünde geçdi. Oňa ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, sebitiň jemgyýetçilik guramalarynyň, edara-kärhanalaryň zähmetkeşler toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 

Ilki bilen, dalaşgäriň ynanylan wekili ýygnananlary raýatlaryň teklipçi topary tarapyndan hödürlenen dalaşgäriň zähmet ýoly hem-de şahsy häsiýetleri bilen tanyşdyrdy. Ol dalaşgäri abraýly, örän uly iş tejribesi hem-de bilimi bolan işbaşarjaň ýolbaşçy, ýurduna hem-de halkyna wepaly pähim-paýhasly adam hökmünde häsiýetlendirip, saýlawçylara saýlaw gününde M.Annanepesow üçin öz seslerini bermeklerini maslahat berdi. 

Soňra ýokary döwlet wezipesine dalaşgäriň özi çykyş etdi. M.Annanepesow ýygnananlara mähirli garşylandyklary üçin hoşallyk bildirip, häzir öz durmuşynda iň jogapkärli we tolgundyryjy pursadyň gelip ýetendigini belledi. Ol döwlet Baştutany wezipesine hödürlenmegiň hiç zada deňäp bolmajak hormatynyň halkyň ynamyny ödemek üçin ähli gujur-gaýratyňy gaýgyrmazlyga borçly edýändigini aýdyp, Watanymyzyň we türkmen halkynyň mundan beýläk hem gülläp ösmegine gönükdirilen saýlaw maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. 

Ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine dalaşgäriň nygtamagyna görä, ol «Açyk gapylar» syýasatyny dowam etdirmegi, milli bähbitlerimize gabat gelýän halkara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn giňeltmegi, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüji döwlet hökmünde abraýyny mundan beýläk hem ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Içeri syýasatyň esasy ugurlary durmuş üpjünçiligi, ulag we aragatnaşyk, nebitgaz ulgamlarynda we beýleki pudaklarda, zawodlaryň we fabrikleriň, önümçilik desgalarynyň gurluşygynda özgertmeleri hemmetaraplaýyn giňeltmekden we çuňlaşdyrmakdan, halkara forumlaryň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň netijeliligini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. 

Soňra ýurduň mundan beýläkki ösüşi barada bolan gyzykly söhbetdeşligiň barşynda M.Annanepesow ýygnananlaryň köp sanly sowallaryna jogap berdi hem-de saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasynyň käbir bölümlerini anyklaşdyrdy. 

Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär üns bilen diňländikleri üçin ýygnananlara hoşallyk bildirip, döwletimiziň mundan beýläk hem ösmegi, türkmen halkynyň bagtyýar hem-de abadan durmuşy üçin özüniň ähli gujur-gaýratyny hem-de başarnygyny gaýgyrmajagyna saýlawçylary ýene bir gezek ynandyrdy.

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...