TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

16 Ýan

Jumanazar Annaýew Balkan welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Türkmenbaşyda Balkan welaýatynyň saýlawçylarynyň döwlet baştutany wezipesine dalaşgär, Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary Jumanazar Annaýew bilen duşuşygy boldy. Duşuşyk Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni- sport merkezinde boldy. Oňa ýerli häkimiýet düzümleriniň ýolbaşçylary, edara-kärhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Ynanylan wekil J.Annaýewi oňat guramaçylyk ukyplary bolan, ak ýürekli we sowatly hünärmen, dalaşgärlige mynasyp adam hökmünde häsiýetlendirdi.

Özüniň saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasyny beýan edip, D.Annaýew eger-de özüniň ýokary döwlet wezipesine saýlanan ýagdaýynda Türkmenistanyň beýleki döwletler bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmegine aýratyn üns beriljekdigini belläp geçdi. Oba hojalygynda ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suw hem-de ýer serişdelerini rejeli peýdalanmak, telekeçiligi we ilatyň zerur önümlere bolan islegini öz önümçiligimiziň hasabyna kanagatlandyrmaga, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga ýardam etmäge niýetlenen beýleki ulgamlaýyn çäreleri goldamak ýaly ugurlara aýratyn üns berler.

Nebitgaz pudagynda täze geljegi uly känleri özleşdirmek üçin ep-esli maýa goýumlary zerur bolup durýar. Energiýa serişdelerini eksport etmek hem özüniň aýratyn ähmiýetini saklar. Derwaýys meseleleriň hatarynda dokma senagatynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak, ulag we aragatnaşygy, bilim, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk ulgamlaryny ösdürmek bar.

Duşuşygyň barşynda dalaşgär saýlawçylaryň sowallaryna jogap berdi. Olar Balkan welaýatyny, nebit-himiýa senagatyny we milli ykdysadyýetiň beýleki pudaklaryny mundan beýläk hem ösdürmegiň anyk meýilnamalary bilen gyzyklandylar.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...