TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

19 Apr

GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň demokratik ýörelgeler esasynda geçirilişine syn etmek üçin, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Türkiýeden, Eýran Yslam Respublikasyndan halkara synçylar toparlary gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň saý­law­la­rynyň geçişine syn etmek üçin gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary L.Anfimowyň ýolbaşçylygyndaky Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary hem ýurdumyzda geçirilen Prezident saýlawlaryna ýokary baha berdi.

Saýlawlara syn eden  Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary öz saýtynda ýerleşdirilen beýanynda  şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri barada  şeýle belleýär:

«Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň çakylygy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary 2022-nji ýylyň 28-nji fewralyndan başlap, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň barşyna we geçirilişine syn etdi.

Synçylar topary öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna esaslanyp, saýlawlaryň geçirilişine we döwletiň içerki işlerine gatyşmazdan, Arkalaşygyň çäginde kabul edilen kadalary­ň esasynda,  erkin we garaşsyz amala aşyrdy.

Synçy hökmünde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, şol sanda Russiýa Federasiýasyndan, Belarus, Gazagystan, Özbegistan, Täjigistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Gyrgyz Respublikalaryndan, şeýle hem GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetinden wekilçilik edýän synçylaryň 40-sy gatnaşdy.

Synçylaryň arasynda deputatlar, milli parlamentleriň wekilleri, Arkalaşygyň ýurtlarynyň merkezi saýlaw toparlarynyň başlyklary, agzalary we daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleri hem bar.

Synçylar Türkmenistanyň umumy ykrar edilen  demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly, bäsleşik esasynda geçirilendigini bellediler».

Munuň şeýledigini Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri baradaky beýany hem tassyklaýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn eden Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar toparynyň beýannamasy aşakda görkezilen netijeler bilen jemlenilýär:

«Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar topary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen saýlawlar boýunça şeýle netijä gelýär:

Saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi;

Saýlawlar açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda hem-de giň bäsleşik esasynda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi;

Demokratik saýlawlar babatda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk gelýär».

Arkalaşygyň synçylary Türkmenistanyň Prezidentine hem-de Merkezi saýlaw toparyna döwlet durmuşynyň wajyp jemgyýetçilik-syýasy çäresine gatnaşmaga çakylygy we saýlawlara halkara derejesinde syn etmäge döredilen ähli zerur şertler üçin hoşallyklaryny bildirýärler.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mart
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mart
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mart
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mart
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...