TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

19 Apr

GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň demokratik ýörelgeler esasynda geçirilişine syn etmek üçin, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Türkiýeden, Eýran Yslam Respublikasyndan halkara synçylar toparlary gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň saý­law­la­rynyň geçişine syn etmek üçin gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary L.Anfimowyň ýolbaşçylygyndaky Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary hem ýurdumyzda geçirilen Prezident saýlawlaryna ýokary baha berdi.

Saýlawlara syn eden  Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary öz saýtynda ýerleşdirilen beýanynda  şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri barada  şeýle belleýär:

«Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň çakylygy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary 2022-nji ýylyň 28-nji fewralyndan başlap, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň barşyna we geçirilişine syn etdi.

Synçylar topary öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna esaslanyp, saýlawlaryň geçirilişine we döwletiň içerki işlerine gatyşmazdan, Arkalaşygyň çäginde kabul edilen kadalary­ň esasynda,  erkin we garaşsyz amala aşyrdy.

Synçy hökmünde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, şol sanda Russiýa Federasiýasyndan, Belarus, Gazagystan, Özbegistan, Täjigistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Gyrgyz Respublikalaryndan, şeýle hem GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetinden wekilçilik edýän synçylaryň 40-sy gatnaşdy.

Synçylaryň arasynda deputatlar, milli parlamentleriň wekilleri, Arkalaşygyň ýurtlarynyň merkezi saýlaw toparlarynyň başlyklary, agzalary we daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleri hem bar.

Synçylar Türkmenistanyň umumy ykrar edilen  demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly, bäsleşik esasynda geçirilendigini bellediler».

Munuň şeýledigini Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri baradaky beýany hem tassyklaýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn eden Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar toparynyň beýannamasy aşakda görkezilen netijeler bilen jemlenilýär:

«Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar topary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen saýlawlar boýunça şeýle netijä gelýär:

Saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi;

Saýlawlar açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda hem-de giň bäsleşik esasynda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi;

Demokratik saýlawlar babatda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk gelýär».

Arkalaşygyň synçylary Türkmenistanyň Prezidentine hem-de Merkezi saýlaw toparyna döwlet durmuşynyň wajyp jemgyýetçilik-syýasy çäresine gatnaşmaga çakylygy we saýlawlara halkara derejesinde syn etmäge döredilen ähli zerur şertler üçin hoşallyklaryny bildirýärler.

08 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyr-makda ösüş hem...

06 Iýun
Saýlaw uçastogy döredildi

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň s...

05 Iýun
Türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 3-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, türk tarapynyň çakylygy boýunça, Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünd...

02 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çärelerin...

24 Maý
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada maglumat

1-nji saýlaw okrugy: Araçäkleri: Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Bajam Kowusow köçesiniň 2-13, 21, 23, 25, 27, 29-njy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.   2-nji sa...

24 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Saýlaw möwsümi...

22 Maý
Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy...

22 Maý
Türkmenistan—Hytaý: dostlukly gatnaşyklaryň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Hytaý Halk Re...