TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

19 Apr

GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň demokratik ýörelgeler esasynda geçirilişine syn etmek üçin, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Türkiýeden, Eýran Yslam Respublikasyndan halkara synçylar toparlary gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň saý­law­la­rynyň geçişine syn etmek üçin gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary L.Anfimowyň ýolbaşçylygyndaky Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary hem ýurdumyzda geçirilen Prezident saýlawlaryna ýokary baha berdi.

Saýlawlara syn eden  Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary öz saýtynda ýerleşdirilen beýanynda  şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri barada  şeýle belleýär:

«Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň çakylygy boýunça Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary 2022-nji ýylyň 28-nji fewralyndan başlap, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň barşyna we geçirilişine syn etdi.

Synçylar topary öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna esaslanyp, saýlawlaryň geçirilişine we döwletiň içerki işlerine gatyşmazdan, Arkalaşygyň çäginde kabul edilen kadalary­ň esasynda,  erkin we garaşsyz amala aşyrdy.

Synçy hökmünde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, şol sanda Russiýa Federasiýasyndan, Belarus, Gazagystan, Özbegistan, Täjigistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Gyrgyz Respublikalaryndan, şeýle hem GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetinden wekilçilik edýän synçylaryň 40-sy gatnaşdy.

Synçylaryň arasynda deputatlar, milli parlamentleriň wekilleri, Arkalaşygyň ýurtlarynyň merkezi saýlaw toparlarynyň başlyklary, agzalary we daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleri hem bar.

Synçylar Türkmenistanyň umumy ykrar edilen  demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, guramaçylykly, bäsleşik esasynda geçirilendigini bellediler».

Munuň şeýledigini Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar toparynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri baradaky beýany hem tassyklaýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn eden Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar toparynyň beýannamasy aşakda görkezilen netijeler bilen jemlenilýär:

«Garaşsyz döwletleriň Arkalaşygynyň Synçylar topary 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen saýlawlar boýunça şeýle netijä gelýär:

Saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi;

Saýlawlar açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda hem-de giň bäsleşik esasynda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi;

Demokratik saýlawlar babatda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk gelýär».

Arkalaşygyň synçylary Türkmenistanyň Prezidentine hem-de Merkezi saýlaw toparyna döwlet durmuşynyň wajyp jemgyýetçilik-syýasy çäresine gatnaşmaga çakylygy we saýlawlara halkara derejesinde syn etmäge döredilen ähli zerur şertler üçin hoşallyklaryny bildirýärler.

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...