TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

26 Apr

Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdat Amreýewiň ýolbaşçylygyndaky halkara synçylar toparynyň hem saýlawlara syn etmäge gatnaşandygyny bellemek gerek.

Saýlawlara syn eden bu synçylar toparynyň Türkmenistanda geçirilen Prezident saýlawlarynyň jemleri barada öz saýtynda ýerleşdirilen beýannamasynda, hususan, şular bellenilýär:

«Biz öz işimizi Türkmenistanyň milli kanunçylygyna hem-de saýlawlary guramak we geçirmek boýunça halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda alyp bardyk.

Synçylar topary Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler, Saýlaw kodeksi, saýlawlara halkara synçylaryň gatnaşyşy, ýurtda we onuň çäginden daşardaky raýatlaryň ses bermegini guramak babatynda alnyp barlan işler bilen jikme-jik tanyşdy. Saýlaw möwsüminde ýörite okuwlaryň geçirilmegine uly ähmiýet berilmegi aýratyn nygtalmaga mynasypdyr.

Saýlawlara taýýarlyk barada aýdylanda bolsa, ýurtda ses bermek üçin  saýlaw uçastoklarynyň 2618-si döredildi. Şol sanda saýlaw uçastoklarynyň  41-si daşary ýurtlaryň 30-synda döredildi. Bu bolsa daşary ýurtlarda ýaşaýan saýlaw hukukly raýatlaryň ses bermekleri üçin oňaýly şertleri döretdi. Munuň özi şeýle iri jemgyýetçilik-syýasy çäräni guramakda zerur bolan esasy tagallalaryň biridir.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň ählisiniň hem ilkinji gezek dalaşgär hökmünde hödürlenmegi, öz gezeginde, ýurduň syýasy gurluşynyň täzelenilýändigini hem-de saýlap alan ösüş ýolunyň berkidilýändigini alamatlandyrýar.

Dalaşgärleriň hereket edýän syýasy partiýalardan we welaýatlaryň ählisinden we Aşgabat şäherinden raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenmegi jemgyýetiň hemme gatlaklarynyň wekilçiliginiň giňeýändiginden nyşandyr.

Saýlaw möwsüminde dalaşgärlere ähli ugurlarda deň mümkinçilikler we şertler döredildi. Saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleriniň çäklerinde, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde öz maksatnamalary bilen çykyş etmekleri üçin her bir dalaşgäre 15 minut bölünip berildi. Bu bolsa dalaşgärlere deň şertleriň we mümkinçilikleriň döredilendigini aňladýar.

Türki Döwletleriň Guramasynyň Synçylar toparynyň wekilleri saýlawlaryň geçirilen gününde Aşgabat şäherinde 8, Ahal welaýatynda 3 saýlaw uçastogyna baryp gördüler. Ses bermegiň barşy hem-de oňa gatnaşan saýlawçylaryň sany baradaky maglumatlar, milli saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, bellenilen wagtda yglan edildi. Saýlawlar gününde saýlawçylaryň öz islegine görä, mynasyp dalaşgäre ses berip, raýatlyk borjuny berjaý etmegi üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutuldy.

Saýlawlara gatnaşyk ýokary derejede boldy we saýlawlar Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi. Ilkinji gezek ses bermek hukugyna eýe bolan ýaş raýatlara saýlaw uçastoklarynda aýratyn üns berildi we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Synçylar topary, daşyndan başga bir adamyň saýlawçylara nädip ses bermelidigine täsir etmäge synanyşandygyny görmedi, saýlaw uçastoklaryna barmaga doly ygtyýar berildi we saýlaw uçastogynyň agzalaryndan jikme-jik maglumat aldy. Şeýle hem Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň arassaçylyk kadalarynyň doly berjaý edilmeginde, asuda we parahat ýagdaýda geçendigi bellärliklidir.

Synçylar topary dolandyryş we hukuk goraýjy düzümleriň saýlaw uçastoklarynyň hiç biriniňem işine goşulan ýagdaýynyň ýüze çykmandygyny, saýlawlaryň asuda we parahat ýagdaýda geçendigini nygtaýar.

Ýurduň Saýlaw kodeksine laýyklykda, milli synçylara-da, halkara synçylaryna-da saýlawlaryň geçişine yzygiderli syn etmek işlerini amala aşyrmaga mümkinçilik döredildi. Bu bolsa möhüm syýasy wakanyň aç-açanlygyny we aýanlygyny, synçylaryň jemgyýetçiligiň öňündäki hasabatlylygynyň ýokary derejesini gazanmaga ýardam etdi.

Saýlawlaryň geçişiniň ýurduň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly okyjylara dessin ýetirilip, giňden ýaýradylmagy hem saýlawlaryň açyklyk we aýdyň­lyk ýagdaýynda geçmeginde uly ähmiýete eýedir.

Şeýlelikde, Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar topary saýlaw işleri halkara ülňülerine we milli kanunçylyga laýyklykda geçirildi diýip baha berendigini tassyklaýar. Şol sebäpden, Türkmenistanyň hormatly Prezidentini we türkmen halkyny saýlawlaryň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlaýarys we saýlawlaryň netijeleriniň ýurduň mundan beýläk-de ösmegine goşant goşjakdygyna umyt edýäris».

08 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyr-makda ösüş hem...

06 Iýun
Saýlaw uçastogy döredildi

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň s...

05 Iýun
Türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 3-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, türk tarapynyň çakylygy boýunça, Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünd...

02 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çärelerin...

24 Maý
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada maglumat

1-nji saýlaw okrugy: Araçäkleri: Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Bajam Kowusow köçesiniň 2-13, 21, 23, 25, 27, 29-njy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.   2-nji sa...

24 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Saýlaw möwsümi...

22 Maý
Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy...

22 Maý
Türkmenistan—Hytaý: dostlukly gatnaşyklaryň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Hytaý Halk Re...