TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

26 Apr

Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdat Amreýewiň ýolbaşçylygyndaky halkara synçylar toparynyň hem saýlawlara syn etmäge gatnaşandygyny bellemek gerek.

Saýlawlara syn eden bu synçylar toparynyň Türkmenistanda geçirilen Prezident saýlawlarynyň jemleri barada öz saýtynda ýerleşdirilen beýannamasynda, hususan, şular bellenilýär:

«Biz öz işimizi Türkmenistanyň milli kanunçylygyna hem-de saýlawlary guramak we geçirmek boýunça halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda alyp bardyk.

Synçylar topary Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler, Saýlaw kodeksi, saýlawlara halkara synçylaryň gatnaşyşy, ýurtda we onuň çäginden daşardaky raýatlaryň ses bermegini guramak babatynda alnyp barlan işler bilen jikme-jik tanyşdy. Saýlaw möwsüminde ýörite okuwlaryň geçirilmegine uly ähmiýet berilmegi aýratyn nygtalmaga mynasypdyr.

Saýlawlara taýýarlyk barada aýdylanda bolsa, ýurtda ses bermek üçin  saýlaw uçastoklarynyň 2618-si döredildi. Şol sanda saýlaw uçastoklarynyň  41-si daşary ýurtlaryň 30-synda döredildi. Bu bolsa daşary ýurtlarda ýaşaýan saýlaw hukukly raýatlaryň ses bermekleri üçin oňaýly şertleri döretdi. Munuň özi şeýle iri jemgyýetçilik-syýasy çäräni guramakda zerur bolan esasy tagallalaryň biridir.

Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň ählisiniň hem ilkinji gezek dalaşgär hökmünde hödürlenmegi, öz gezeginde, ýurduň syýasy gurluşynyň täzelenilýändigini hem-de saýlap alan ösüş ýolunyň berkidilýändigini alamatlandyrýar.

Dalaşgärleriň hereket edýän syýasy partiýalardan we welaýatlaryň ählisinden we Aşgabat şäherinden raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenmegi jemgyýetiň hemme gatlaklarynyň wekilçiliginiň giňeýändiginden nyşandyr.

Saýlaw möwsüminde dalaşgärlere ähli ugurlarda deň mümkinçilikler we şertler döredildi. Saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleriniň çäklerinde, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde öz maksatnamalary bilen çykyş etmekleri üçin her bir dalaşgäre 15 minut bölünip berildi. Bu bolsa dalaşgärlere deň şertleriň we mümkinçilikleriň döredilendigini aňladýar.

Türki Döwletleriň Guramasynyň Synçylar toparynyň wekilleri saýlawlaryň geçirilen gününde Aşgabat şäherinde 8, Ahal welaýatynda 3 saýlaw uçastogyna baryp gördüler. Ses bermegiň barşy hem-de oňa gatnaşan saýlawçylaryň sany baradaky maglumatlar, milli saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, bellenilen wagtda yglan edildi. Saýlawlar gününde saýlawçylaryň öz islegine görä, mynasyp dalaşgäre ses berip, raýatlyk borjuny berjaý etmegi üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutuldy.

Saýlawlara gatnaşyk ýokary derejede boldy we saýlawlar Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi. Ilkinji gezek ses bermek hukugyna eýe bolan ýaş raýatlara saýlaw uçastoklarynda aýratyn üns berildi we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Synçylar topary, daşyndan başga bir adamyň saýlawçylara nädip ses bermelidigine täsir etmäge synanyşandygyny görmedi, saýlaw uçastoklaryna barmaga doly ygtyýar berildi we saýlaw uçastogynyň agzalaryndan jikme-jik maglumat aldy. Şeýle hem Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň arassaçylyk kadalarynyň doly berjaý edilmeginde, asuda we parahat ýagdaýda geçendigi bellärliklidir.

Synçylar topary dolandyryş we hukuk goraýjy düzümleriň saýlaw uçastoklarynyň hiç biriniňem işine goşulan ýagdaýynyň ýüze çykmandygyny, saýlawlaryň asuda we parahat ýagdaýda geçendigini nygtaýar.

Ýurduň Saýlaw kodeksine laýyklykda, milli synçylara-da, halkara synçylaryna-da saýlawlaryň geçişine yzygiderli syn etmek işlerini amala aşyrmaga mümkinçilik döredildi. Bu bolsa möhüm syýasy wakanyň aç-açanlygyny we aýanlygyny, synçylaryň jemgyýetçiligiň öňündäki hasabatlylygynyň ýokary derejesini gazanmaga ýardam etdi.

Saýlawlaryň geçişiniň ýurduň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly okyjylara dessin ýetirilip, giňden ýaýradylmagy hem saýlawlaryň açyklyk we aýdyň­lyk ýagdaýynda geçmeginde uly ähmiýete eýedir.

Şeýlelikde, Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar topary saýlaw işleri halkara ülňülerine we milli kanunçylyga laýyklykda geçirildi diýip baha berendigini tassyklaýar. Şol sebäpden, Türkmenistanyň hormatly Prezidentini we türkmen halkyny saýlawlaryň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlaýarys we saýlawlaryň netijeleriniň ýurduň mundan beýläk-de ösmegine goşant goşjakdygyna umyt edýäris».

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...