TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

06 Maý

Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar.

Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyz sanly ulgam arkaly şu ýylyň 25-nji martynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimize ýüzlenip, ençeme ýyllaryň dowamynda ýolbaşçy wezipede işläp, şol ýyllaryň 25 ýylyny syýasat bilen meşgul bolandygyny aýtdy. Şeýle hem işiniň köp bolanlygy sebäpli, doly derejede dynç alyp bilmändigini mälim edip, özüne 1-nji aprelden zähmet rugsadynyň berilmegini  haýyş etdi. Şeýle-de zähmet rugsady döwüründe öz täze kitaplaryny tamamlap biljekdigini belledi.

Ynha, her bir güni toýlara-baýramlara, şatlykly wakalara beslenýän,  «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygar astynda geçýän şanly ýylda milli Liderimiziň zähmet rugsadynda bolup, «Öm­rümiň ma­ny­sy» at­ly ede­bi-fi­lo­so­fik ese­ri­ni mübärek Remezan aýynda bagtyýar hal­ky­my­za sow­gat et­megi türkmen okyjylary üçin gymmatly ruhy serpaý boldy. Kitabyň girişinde awtor — Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow diňe bir geçilen ýol we edilen işler barada oýlanmak bilen çäklenmän, eýsem, durmuşda mundan beýläk-de nämeleri etmelidigi barada pikirlenmegiň her bir adamyň borjudygyny  belleýär.

Alym Arkadagymyz pederlerimiziň asylly ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen, biziň günlerimize çenli ýetip gelen çeşmeleri we maglumatlary jikme-jik öwrenip, olary täze eserinde jemläpdir hem-de ulgamlaşdyrypdyr. Kitapda türkmen topragynyň müň­lerçe ýylyň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin örän ähmiýetli mekan, uly wakalaryň, siwilizasiýalaryň mesgeni bolandygyny beýan edýär.

Milli Liderimiz ata-babalarymyzyň döreden beýik ýaşaýyş medeniýetleriniň, guran beýik döwletleriniň adamzadyň taryhynda lowurdap durandygyna aýratyn üns çekýär. Ol döwletleriň ylym, ýol-ýörelge, adalat baýdagy bolup pasyrdandygyny nygtaýar.

Hormatly Arkadagymyz şeýle diýýär: «Biz — bu günki türkmenler, geçmişimizi çuň­ňur öwrenmek bilen, gadymy oguztürkmen döwletiniň, Parfiýa döwletiniň, seljuk türkmenleriniň döreden onlarça döwletleriniň, osman türkmenleriniň soltanlyklarynyň, beýleki türkmen döwletleriniň şöhratyna buýsanyp bileris».

Täze kitabyň «Ömrümiň manysy» diýlip atlandyrylmagynyň aýratyn ähmiýeti, uly manysy bar, çünki Gahryman Arkadagymyz manyly durmuş ýolunda ençeme ýyllaryň dowamynda türkmen jemgyýetine sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, döwletimiziň Ýer ýüzündäki abraýyny has-da beýgeltmek, halkymyzyň baý milli mirasyny dünýä ýaýmak babatda ägirt uly işleri alyp bardy. Şonuň netijesinde ýurdumyzyň ençeme taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikleri Bütindünýä mirasynyň genji-hazynasyna girizildi.

Milli Liderimiz täze filosofik eserinde toplan bilimini we baý tejribesini seljerip, olary umumylaşdyrmak bilen, ruhy kämillik, ýaradylyşyň kanuny, her bir adamy belende göterýän oňat gylyk-häsiýetler we ýagşy niýet meselelerine aýratyn üns berýär.
Kitap «Ýaşaýyş medeniýeti», «Ynanç hakynda söz», «Müňýyllyklaryň jümmüşinden gaýdýan ýol-ýörelge», «Gadymyýete nazar», «Mukaddes Mekge-Medinä zyýarat», «Milletiň ruhy-ahlak mekdebi» atly bölümlerden ybaratdyr. Eserde halk döredijiliginiň, geçmişiň görnükli şahsyýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanylmagy hem-de edebi taýdan ussatlyk bilen beýan edilmegi türkmen halkynyň ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini has-da artdyrýar.

Tä­ze eser­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň öm­rü­niň ma­ny­ly menzil­le­ri, dur­muş ýo­ly ba­ra­da­ky mag­lumat­lar, hal­ky­my­zyň dün­ýä nus­ga­lyk asyl­ly ýö­rel­ge­le­ri, mil­li däp-des­sur­lary­myz ba­ra­da söh­bet edil­ýär. Ki­tap­da mil­li baý­ra­my­myz bo­lan Ora­za baý­ramy­nyň türk­men hal­ky­nyň dur­mu­şyn­daky or­ny, onuň äh­mi­ýeti ha­kyn­da çe­per, anyk de­lil­ler ar­ka­ly be­ýan edil­ýän maglu­mat­lar oky­jy­ny bi­parh goý­ma­ýar.

Biz Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly üçin kesgitlenen belent maksatlara ýetmekde ýaşuly hem ýaş nesillere ruhy goldaw boljakdygyna berk ynanýarys.

25 Ýan
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw...

16 Ýan
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we...

13 Ýan
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň,...

10 Ýan
Dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklaryň täze tapgyry

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy.  Ýeri gelende aýtsak, h...

30 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

27 Dek
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýylyň ahyrynda Garaşs...

26 Dek
Täze eýýamyň täsin şäheri

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji de­kabrynda  hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşy...

23 Dek
Geljegi nazarlap geçirilýän möhüm çäre

Hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere...