TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

18 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Ramazan Durdyýewiň Ahal welaýatyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Duşuşyga gatnaşýan ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmetkeşler toparlarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri R.Durdyýewiň terjimehaly bilen tanyşdyryldy we teklipçi raýatlar toparyndan görkezilden dalaşgäriň şahsy we işewür häsiýetleri barada maglumat berildi. Dalaşgäriň ynanylan adamy ony abraýly, öz işini bilýän ýolbaşçy, ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbidine berlen adam hökmünde häsiýetlendirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaş edýäne söz berdi.

Bu ýere ýygnananlara mähirli duşuşyk üçin hoşallyk bildirip, R.Durdyýew munuň öz durmuşynyň iň tolgundyryjy we jogapkärli pursatlarynyň biridigini nygtady. Ýurduň Prezidenti wezipesine dalaşgär görkezilmegiň ägirt uly hormatdygyny belläp, ol özüne bildirilen ynamy abraý bilen ödemek ugrunda güýç-gaýratyny gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Soňra dalaşgär özüniň maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Azyk howpsuzlygynyň binýadyny berkitmek, ýangyç-energetika toplumyny hasaba almak bilen, esasy pudaklary köpugurly esasda ösdürmek bilen ykdysady kuwwatlyklary artdyrmak onuň maksatnamasynyň esasy ugry bolup durýar.Aýratyn-da, dalaşgär turba geçirijiler ulgamynyň kämil düzüminiň döredilmeginiň, nebitgaz toplumynyň birnäçe desgalarynyň, aragtanaşyk ulgamynyň kämilleşdirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Nebiti gaýtadan işlemek, nebitgaz we himiýa senagatyny ösdürmek pudagyň esasy ugry bolup durýar. Bu meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň içeri syýasatynyň möhüm ugruna öwrelmelidir diýip, R.Durdyýew belledi.

Mundan başga-da, durmuş maksatnamalaryna goldaw bermek, dürli maksatly desgalaryň gurluşygyny we şäherleriň hem-de obalaryň abadanlaşdyrylyşyny giňden ýaýbaňlandyrmak, ylmy, bilimi ösdürmek, obasenagat toplumyny özgertmek meseleleri ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bolar.

Soňra ýokary döwlet wezipesine dalaşgär bu ýere ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi hem-de olaryň arzuw-isleglerini üns bilen diňledi. Duşuşyga gatnaşyjylar bilen bolan gürrüňdeşligiň barşynda dalaşgär öňe sürýän wezipeleriniň netijeleri hem-de olary çözmegiň anyk ugurlary barada gürrüň berdi. Duşuşykda guralan netijeli söhbetdeşlige ýaşulular we ýaşlar işjeň gatnaşdylar.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ol döwletiň demokratik we hukuk binýatlaryny pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemek, türkmen halkynyň medeni we ruhy-ahlak gymmatlyklaryny dikeltmek hem-de baýlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam eder.

Bildirilen gyzyklanmalar we uly üns üçin duşuşyga gatnaşyjylara hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär özüniň ähli ukyp-başarnygyny mähriban halkymyza gulluk etmäge bagyşlajakdygyna saýlawçylary ýene bir ýola ynandyrdy.

20 Maý
Doganlyk—dostlugyň nyşany

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň  rugsat bermegi bilen, Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň degişli wekiliýet...

20 Maý
Dostluk gatnaşyklary dabaralanýar

Şu ýylyň 19-njy maýynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Russiýa Federasiýasyndan gelip gowşan hoş habar mälim edildi. Habarda hormatly Preziden...

06 Maý
Manyly ömrüň kämil menzilleri

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­rasat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li gymmat­lyk­la­ry­my­za   aý­ra­tyn sar­pa go­ýul­ýar. Bilşimi...

26 Apr
Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylar toparynyň beýannamasy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna halkara synçylar toparlary syn etmäge gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda, Türki Döwletleriň Guramasynyň Ba...

19 Apr
GDA-nyň synçylar topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna ýokary baha berdi

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary  geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy naz...

31 Mart
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Hormatly     Prezidentimiziň    parasatly    baştutanlygynda, halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni uly ruhubelentlik bilen garşylap, has belent maksatlary, iň nurana arzuw-umytl...

29 Mart
Halkara guramalary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary barada

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlara taýýarlyk görülýän we ses berilýän günler halkara jemgyýetçiliginiň synçy nazary Türkmenistana gönükdi....

15 Mart
Prezident saýlawlarynyň jemleri

2022-nji ýylyň 12-nji martynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre – Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen we ruhubelentlikde geçirildi. Saýlawlar güni sag...