TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

18 Ýan

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Ramazan Durdyýewiň Ahal welaýatyň saýlawçylary bilen duşuşdy

Şu gün Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy boldy.

Duşuşyga gatnaşýan ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmetkeşler toparlarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri R.Durdyýewiň terjimehaly bilen tanyşdyryldy we teklipçi raýatlar toparyndan görkezilden dalaşgäriň şahsy we işewür häsiýetleri barada maglumat berildi. Dalaşgäriň ynanylan adamy ony abraýly, öz işini bilýän ýolbaşçy, ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbidine berlen adam hökmünde häsiýetlendirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaş edýäne söz berdi.

Bu ýere ýygnananlara mähirli duşuşyk üçin hoşallyk bildirip, R.Durdyýew munuň öz durmuşynyň iň tolgundyryjy we jogapkärli pursatlarynyň biridigini nygtady. Ýurduň Prezidenti wezipesine dalaşgär görkezilmegiň ägirt uly hormatdygyny belläp, ol özüne bildirilen ynamy abraý bilen ödemek ugrunda güýç-gaýratyny gaýgyrmajakdygyny aýtdy. Soňra dalaşgär özüniň maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan etdi. Azyk howpsuzlygynyň binýadyny berkitmek, ýangyç-energetika toplumyny hasaba almak bilen, esasy pudaklary köpugurly esasda ösdürmek bilen ykdysady kuwwatlyklary artdyrmak onuň maksatnamasynyň esasy ugry bolup durýar.Aýratyn-da, dalaşgär turba geçirijiler ulgamynyň kämil düzüminiň döredilmeginiň, nebitgaz toplumynyň birnäçe desgalarynyň, aragtanaşyk ulgamynyň kämilleşdirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Nebiti gaýtadan işlemek, nebitgaz we himiýa senagatyny ösdürmek pudagyň esasy ugry bolup durýar. Bu meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň içeri syýasatynyň möhüm ugruna öwrelmelidir diýip, R.Durdyýew belledi.

Mundan başga-da, durmuş maksatnamalaryna goldaw bermek, dürli maksatly desgalaryň gurluşygyny we şäherleriň hem-de obalaryň abadanlaşdyrylyşyny giňden ýaýbaňlandyrmak, ylmy, bilimi ösdürmek, obasenagat toplumyny özgertmek meseleleri ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bolar.

Soňra ýokary döwlet wezipesine dalaşgär bu ýere ýygnananlaryň sowallaryna jogap berdi hem-de olaryň arzuw-isleglerini üns bilen diňledi. Duşuşyga gatnaşyjylar bilen bolan gürrüňdeşligiň barşynda dalaşgär öňe sürýän wezipeleriniň netijeleri hem-de olary çözmegiň anyk ugurlary barada gürrüň berdi. Duşuşykda guralan netijeli söhbetdeşlige ýaşulular we ýaşlar işjeň gatnaşdylar.

Dalaşgäriň belleýşi ýaly, ol döwletiň demokratik we hukuk binýatlaryny pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemek, türkmen halkynyň medeni we ruhy-ahlak gymmatlyklaryny dikeltmek hem-de baýlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam eder.

Bildirilen gyzyklanmalar we uly üns üçin duşuşyga gatnaşyjylara hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär özüniň ähli ukyp-başarnygyny mähriban halkymyza gulluk etmäge bagyşlajakdygyna saýlawçylary ýene bir ýola ynandyrdy.

15 Noý
Rysgal-berekediň toýy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­ly zäh­me­ti­niň ne­ti­je­le­ri­ne, türk­men top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len bol ha­sy­la äh­li­halk buý­san­jy­nyň ny­şa­n...

08 Noý
Bag ekmegiň güýzki möwsümi

Täze taryhy eýýamda — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramak, türkmen tebigatynyň baýlyklaryny artdyrmak baradaky meseleler döwletimiziň üns merkezinde bolup, arkadag Prezide...

21 Okt
Däp bolan önümçilik tejribesi

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda, öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi aýratyn möhüm ugurlaryň biri...

30 Iýul
Welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Ýurdumyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak ýoly bilen öňe ynamly gadam urýar. Demokratik şertleriň çäklerinde ýurdumyzda her bir türkmen raýatynyň saýlaw hukuklarynyň üpjün edilmegine hem uly...

23 Iýul
Etraplaryň, şäherleriň täze döredilen saýlaw toparlary: jemler, sanlar

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen il-ýurt bähbitli çäreler yzygiderli amala a...

03 Iýul
Halkara konferensiýasy geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam edýär....

03 Iýul
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredildi

?Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp...

14 Iýun
Welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlary täzeden döredilýär

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan il-ýurt bähbitli, giň gerimli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne mahsus...