TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

16 Iýun

Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki ikitaraplaýyn bähbitli döwletara gepleşikler geçirildi.

Häzirki döwürde ýakyn goň­şy ýurt bilen hoşniýetli hyzmatdaşlyk di­ňe bir özara bähbitli esasda däl, eýsem, tutuş sebitde abadançylygyň, rowaçlygyň bähbidine netijeli ösdürilýär. Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeň­leşdirilmegine güýçli itergi bolup, bilelikdäki işleriň netijeleri boýunça toplanan tejribeleri hem-de ykdysady mümkinçilikleri nazara alyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge bolan çemeleşmeleri kesgitlemekde oňyn şertleri üpjün etdi.

Ýeri gelende bellesek, hormatly Prezidentimiziň  döwlet ýolbaşçysy wezipesinde daşary ýurtlara amala aşyrýan saparlarynyň çäklerinde Tährana guran ilkinji saparydyr. Munuň özi Türkmenistanyň Eýran bilen iki taraplaýyn dostlukly hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

Iş saparynyň dowamynda iki ýurduň Liderleriniň ikiçäk görnüşdäki duşuşygynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri dünýä döwletleri, ilkinji nobatda, ýakyn goň­şular bilen birek-birege hormat goýmaga esaslanýan gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr. Şunda Türkmenistan Eýran Yslam Respublikasy bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge we berkitmäge uly üns berýär diýip belledi.

Soň­ra gepleşikler Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Hökümet wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda gi­ňişleýin düzümde dowam etdi.

Gepleşikler tamamlanandan soň­ra, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Seýed Ebrahim Raisi dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda resmi saparyň jemleri boýunça Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler.

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň­ra, döwlet Baştutanlary metbugat üçin gysgaça ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

Mundan başga-da, iş saparynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz «Saadabad» toplumynyň «Jumhuri» köşgünden Eýran Yslam Respublikasynyň Beýik ruhy lideri Aýatolla Ali Hameneýi bilen duşuşdy. Şeýle-de, hormatly Prezidentimiz Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen duşuşdy.

Soň­ra «Hafeziýe» köşgünde döwlet Baştutanlary eýran halkynyň milli gymmatlyklaryna we goň­şy ýurduň amaly-haşam sungatyna degişli sergini synladylar.

Hormatly Prezidentimiziň Eýran Yslam Respublikasyna şu gezekki saparynyň çäklerinde gazanylan ylalaşyklar iki goňşy döwletiň hem-de olaryň doganlyk halklarynyň bähbidine alnyp barylýan deňhukukly, özara hormat goýmaga we ynanyşmaga esaslanýan türkmen-eýran gatnaşyklarynyň ösdürilmegine täze itergi berer.

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

24 Okt
Türkmen-özbek gatnaşyklarynda täze sahypa

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýy­lyň 20-21-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­sy bo­lan Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zda iki gün­lük res­mi sa­pa­rda...

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...