TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

28 Iýun

Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynda aýratyn orna eýe bolan Hazar ugrunyň has işjeňleşmegi üçin täze hukuk binýady döredilýär. Arkadagly Serdarymyzyň başlyklyk etmeginde 29-njy iýunda Aşgabat şäherinde geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammiti hem bu ugurda nobatdaky möhüm ädim bolar.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan ýurtlaryň arasyndaky doganlyk hem-de hoşniýetli goň­şuçylyk gatnaşyklaryna, Hazaryň parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk deň­zi derejesiniň pugtalandyrylmagyna mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw bermegini dowam etdirer.

Ýeri gelende aýtsak, Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň I-nji  sammiti 20 ýyl mundan ozal, 2002-nji ýylda eziz Watanymyzyň paýtagtynda geçirilendigini ýatlamak örän ýakymlydyr. Munuň özi dostluk deňzindäki gatnaşyklary pugtalandyrmagyň hut Aşgabatdan badalga alandygyny tassyklaýar. Şondan soňra Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen sammitlerde garalan esasy mesele Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy bilen bagly bolupdy.

Hazar deňziniň halkara hukuk ýagdaýynyň kesgitlenmeginde Türkmenistanyň deslapdan Hazarýaka döwletleri bilen el-ele, egin-egne berip, uly tagallalar edendigi, netijede, 2018-nji ýylda Aktauda geçen V sammitde bu resminamanyň kabul edilmegine uly goşant goşandygy hem bellärliklidir. Geçirilen sammitde Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy baradaky Konwensiýanyň kabul edilmegi sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçiliklere giň ýol açdy.

Şeýle-de, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça üstünlikli geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy Aziýa bilen Ýewropanyň serhedinde ýerleşen bu sebitiň ykdysady utgaşmasynda täze meýdançanyň binýadyny goýdy.

Gadymy alymlar tarapyndan Girkan diýlip atlandyrylan dünýäniň iň uly kölüniň – Hazar deňziniň kenarýaka zolagynyň umumy uzynlygy 6700 kilometre barabar bolup, şonuň takmynan 1200 kilometri Türkmenistanyň, 2320 kilometri Gazagystanyň, 955 kilometri Azerbaýjanyň, 724 kilometri Eýranyň, 695 kilometri Russiýanyň paýyna düşýär.

Şeýlelikde, Hazar – suwüsti gatnaşyklaryň, söwda flotiliýasy boýunça ykdysady ösüşleriň deňzidir. Hazar – ulag-üstaşyr geçelgeleriň deňzidir. Hut şonuň üçin hem Hazar deňzi gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup, Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammiti uzak geljegi nazarlaýan tutuş sebit bähbitli möhüm çäredir.

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

24 Okt
Türkmen-özbek gatnaşyklarynda täze sahypa

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýy­lyň 20-21-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­sy bo­lan Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zda iki gün­lük res­mi sa­pa­rda...

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...