TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

28 Iýun

Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynda aýratyn orna eýe bolan Hazar ugrunyň has işjeňleşmegi üçin täze hukuk binýady döredilýär. Arkadagly Serdarymyzyň başlyklyk etmeginde 29-njy iýunda Aşgabat şäherinde geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammiti hem bu ugurda nobatdaky möhüm ädim bolar.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan ýurtlaryň arasyndaky doganlyk hem-de hoşniýetli goň­şuçylyk gatnaşyklaryna, Hazaryň parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk deň­zi derejesiniň pugtalandyrylmagyna mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw bermegini dowam etdirer.

Ýeri gelende aýtsak, Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň I-nji  sammiti 20 ýyl mundan ozal, 2002-nji ýylda eziz Watanymyzyň paýtagtynda geçirilendigini ýatlamak örän ýakymlydyr. Munuň özi dostluk deňzindäki gatnaşyklary pugtalandyrmagyň hut Aşgabatdan badalga alandygyny tassyklaýar. Şondan soňra Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen sammitlerde garalan esasy mesele Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy bilen bagly bolupdy.

Hazar deňziniň halkara hukuk ýagdaýynyň kesgitlenmeginde Türkmenistanyň deslapdan Hazarýaka döwletleri bilen el-ele, egin-egne berip, uly tagallalar edendigi, netijede, 2018-nji ýylda Aktauda geçen V sammitde bu resminamanyň kabul edilmegine uly goşant goşandygy hem bellärliklidir. Geçirilen sammitde Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy baradaky Konwensiýanyň kabul edilmegi sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze mümkinçiliklere giň ýol açdy.

Şeýle-de, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça üstünlikli geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy Aziýa bilen Ýewropanyň serhedinde ýerleşen bu sebitiň ykdysady utgaşmasynda täze meýdançanyň binýadyny goýdy.

Gadymy alymlar tarapyndan Girkan diýlip atlandyrylan dünýäniň iň uly kölüniň – Hazar deňziniň kenarýaka zolagynyň umumy uzynlygy 6700 kilometre barabar bolup, şonuň takmynan 1200 kilometri Türkmenistanyň, 2320 kilometri Gazagystanyň, 955 kilometri Azerbaýjanyň, 724 kilometri Eýranyň, 695 kilometri Russiýanyň paýyna düşýär.

Şeýlelikde, Hazar – suwüsti gatnaşyklaryň, söwda flotiliýasy boýunça ykdysady ösüşleriň deňzidir. Hazar – ulag-üstaşyr geçelgeleriň deňzidir. Hut şonuň üçin hem Hazar deňzi gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup, Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammiti uzak geljegi nazarlaýan tutuş sebit bähbitli möhüm çäredir.

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...