TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

01 Iýul

Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherinde hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilen Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammiti  bolup, ol halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy. Parahatçylyga we hoşniýetli goň­şuçylyk gatnaşyklaryna esaslanýan su syýasy ähmiýetli döwletara çäresi dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edildi.

Hazarýaka ýurtlarynyň halklarynyň arasyndaky hoşniýetli goň­şuçylygyň taryhy ençeme asyrlardan gözbaş alýar. Şu döwürde özara gatnaşyklaryň özboluşly, köp babatda täsin tejribesi toplanyldy. Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitinde hem taraplar şu gatnaşyklary pugtalandyrmak we baýlaşdyrmak, ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek, medeni hyzmatdaşlygy gi­ňeltmek üçin mundan beýläk-de şertleri döretmek barada ylalaşdylar.

Oňa gatnaşyjylaryň oňyn meýilleri, umumy döredijilikli maksatlara ygrarlylygy Hazar deň­zinde ysnyşykly hyzmatdaşlygyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Şeýlelikde, bu bäştaraplaýyn duşuşyk Türkmenistanyň Hazar sebitinde köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesine öň­dengörüjilikli, örän jogapkärçilikli çemeleşýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezdi.

Mundan başga-da, şol gün Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Gahryman Arkadagymyz altynjy Hazar sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen döwlet baştutanlary bilen duşuşdy. Dostlukly döwletleriň baştutanlary Milli Ge­ňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzy doglan güni, ýagny 65 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, egsilmez güýç-kuwwat hem-de ata Watanymyzyň ösüşiniň, abadançylygynyň bähbidine döwlet hem-de jemgyýetçilik işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Şeýle-de, duşuşygyň dowamynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň degişli permanyna laýyklykda, iki ýurduň we olaryň doganlyk halklarynyň arasyndaky dostluk, hoşniýetli goň­şuçylyk gatnaşyklarynyň hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna goşan ägirt uly şahsy goşandy üçin Gazagystanda meşhur döwlet işgäri hökmünde oňat tanalýan hem-de belent sarpa goýulýan Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Gazagystan Respublikasynyň ýokary sylagy — «Altyn Bürgüt» («Altyn Kyran») ordeni bilen sylaglamak dabarasy boldy.

Dabara gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen dostlukly döwletiň Baştutany Gahryman Arkadagymyza Gazagystan Respublikasynyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary üçin aýry-aýry raýatlara, şeýle hem häzirki zamanyň görnükli jemgyýetçilik we syýasy işgärlerine gowşurylýan ýokary tapawutlandyryş nyşanyny — «Altyn Bürgüt» ordenini gowşurdy.

Soňra, Gahryman Arkadagymyz ýokary sylag üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, bu sylagy türkmen halkyna hem-de Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk syýasatyna ýokary sarpa hökmünde kabul edýändigini aýtdy.

Biz hem häzirki döwrüň görnükli jemgyýetçilik we syýasy işgäri, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Gahryman Arkadagymyzy bu ýokary sylagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

24 Okt
Türkmen-özbek gatnaşyklarynda täze sahypa

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýy­lyň 20-21-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­sy bo­lan Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zda iki gün­lük res­mi sa­pa­rda...

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...