TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

01 Awg

Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak babatda alnyp barylýan işleriň rowaçlyga beslenýändiginiň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň oba hojalyk ulgamynda uly özgerişler we ösüşler amala aşyrylyp, ilatyň bolelin durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Oba hojalygynda ýaýbaň­landyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm pudagy ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Diýarymyzda oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine gönükdirilen giň gerimli işler amala aşyrylýar. Döwletimiz daýhanlar üçin ähli şertleri döredýär. Olar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, himiki serişdeler, döwrebap oba hojalyk tehnikalary hem-de suw bilen doly üpjün edilýär.

Arkadagly Serdarymyzyň üns-aladasynyň netijesinde şu ýyl bugdaý hasyly has-da bereketli boldy, orak möwsümi hem ýokary derejede alnyp baryldy. Gün nu­ru­na al­tyn­sow öwsüp, my­la­ýym şe­ma­la yg­şyl­da­ýan, tol­kun atyp du­ran ha­syl­ly meý­dan­lar be­re­ket-bol­çu­ly­gyň, ha­lal zäh­me­tiň ny­şa­ny bolup gö­rün­ýär. Bu gün­ki gün ata Wa­ta­ny­myz­da azyk bol­çu­lygy­ny dö­ret­mä­ge gö­nük­di­ri­len sa­ha­wat­ly hem-de buý­sanç­ly çöz­güt­ler   hal­ky­ň hal-ýag­da­ýy­ny has-da ýokar­lan­dyr­ýar.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hormatly Prezidentimiziň мukaddes Mekge-Medinä eden zyýaratynyň yzysüre Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy, il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen, «Çä­ji­ňe be­re­ket!» di­ýen söz­ler    bi­len ýurdumyzda galla oragyna girişildi. Galla oragy gysga möhletli, üstesine-de örän jogapkärli möwsüm. Ekin meýdanlarynda ýetişen hasyly yrýa etmän ýygnap almak ýokary başarnygy, guramaçylygy talap edýär. Halkymyzyň arasynda: «Ekin ekseň bugdaý ek...» diýlip aýdylýan      ajaýyp söz bar. Munuň özi ak ekine — bugdaýa uly sarpa goýulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Ene topraga ak bugdaýyň tohumyny ekmek, ondan bol hasyl almak sogap iş hasaplanýar.

«Zähmet soňy — rehnet» diýleni. Halal hem tutanýerli zähmet hemişe oňyn netije berýär, ynsany belent mertebäniň eýesi edýär.

Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli hemaýat-goldawy bilen ruhlanyp işleýän oba hojalyk toplumynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň bu pudagy düýpli ösüşlere eýe etmek babatynda kabul edýän taryhy çözgütlerine mynasyp iş bilen jogap bermegi başarýarlar.

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegi ilatyň ýaşaýyş derejesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ta­ry­hy ýaz­gy­lar ak bug­daýyň iň iri eke­ran­çy­lyk zo­la­gy­nyň bi­ziň ýur­du­myz­da ýer­le­şen­di­gini tas­syk­la­ýar. Daý­ha­nyň al­ty aý guwanjy hasaplanylýan bug­daý tu­tuş adam­za­dyň azyk go­ru­nyň bin­ýa­dy­dyr.

Şeýlelikde, Watanymyzyň eder­men gal­laçy­la­rynyň yh­las­ly zäh­me­tiniň neti­je­sin­de ekin meý­dan­la­ryn­da bug­da­ýyň bol ha­sy­ly ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­di. Rysgal-bereketiň gözbaşy bolan guşgursak ak bugdaýyň her dänesini zere deňeýän ruhubelent babadaýhanlarymyz Watan öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler. Olar 690 müň gek­tar meý­dandan 1 million 500 müň tonna golaý guşgursak däne ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirdiler.

Gallaçy daýhanlarymyzyň bu gazanan zähmet ýeňşi Arkadagly Serdarymyz tarapyndan oba senagat toplumyny ösdürmek baradaky edilýän aladalara, netijeli zähmet çekmek babatda döredilen şertlere mynasyp jogapdyr.

Galla — rysgal-berekediň çeşmesi. Çä­ji­ňi­ze be­reket, türk­men daý­ha­ny! Goý, bereketli sa­çak­la­rymyz he­mi­şe ak bug­daý unun­dan bi­şi­rilen türk­men çö­re­gin­den do­lup-daş­syn!

05 Dek
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 1-2-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy.   Hormatly Prezidentimiz Dubaý...

29 Noý
Aşgabatda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda halkara sport guramalary bilen hyzmatdaşlykda, paýtagtymyzda halkara derejesinde iri sport ýaryşlary yzyg...

10 Noý
Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň baştutanlarynyň nobatdaky sammiti

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 9-njy noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Arkadagly Gahryman Serdarymyz P...

06 Noý
Türki döwletleriň guramasynyň ýubileý sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýy­lyň 3-nji noýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly, goňşy ýurt bolan Gazagystan Respublikasyna...

30 Okt
Türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 25-26-njy oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Türkiýe Resp...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

20 Okt
Taryhy ähmiýetli maslahat

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 17-19-njy oktýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahr...

16 Okt
Geljegi nazarlap geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji oktýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ol ýerde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşy...