TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

01 Awg

Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak babatda alnyp barylýan işleriň rowaçlyga beslenýändiginiň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň oba hojalyk ulgamynda uly özgerişler we ösüşler amala aşyrylyp, ilatyň bolelin durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Oba hojalygynda ýaýbaň­landyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm pudagy ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Diýarymyzda oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine gönükdirilen giň gerimli işler amala aşyrylýar. Döwletimiz daýhanlar üçin ähli şertleri döredýär. Olar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, himiki serişdeler, döwrebap oba hojalyk tehnikalary hem-de suw bilen doly üpjün edilýär.

Arkadagly Serdarymyzyň üns-aladasynyň netijesinde şu ýyl bugdaý hasyly has-da bereketli boldy, orak möwsümi hem ýokary derejede alnyp baryldy. Gün nu­ru­na al­tyn­sow öwsüp, my­la­ýym şe­ma­la yg­şyl­da­ýan, tol­kun atyp du­ran ha­syl­ly meý­dan­lar be­re­ket-bol­çu­ly­gyň, ha­lal zäh­me­tiň ny­şa­ny bolup gö­rün­ýär. Bu gün­ki gün ata Wa­ta­ny­myz­da azyk bol­çu­lygy­ny dö­ret­mä­ge gö­nük­di­ri­len sa­ha­wat­ly hem-de buý­sanç­ly çöz­güt­ler   hal­ky­ň hal-ýag­da­ýy­ny has-da ýokar­lan­dyr­ýar.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hormatly Prezidentimiziň мukaddes Mekge-Medinä eden zyýaratynyň yzysüre Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy, il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen, «Çä­ji­ňe be­re­ket!» di­ýen söz­ler    bi­len ýurdumyzda galla oragyna girişildi. Galla oragy gysga möhletli, üstesine-de örän jogapkärli möwsüm. Ekin meýdanlarynda ýetişen hasyly yrýa etmän ýygnap almak ýokary başarnygy, guramaçylygy talap edýär. Halkymyzyň arasynda: «Ekin ekseň bugdaý ek...» diýlip aýdylýan      ajaýyp söz bar. Munuň özi ak ekine — bugdaýa uly sarpa goýulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Ene topraga ak bugdaýyň tohumyny ekmek, ondan bol hasyl almak sogap iş hasaplanýar.

«Zähmet soňy — rehnet» diýleni. Halal hem tutanýerli zähmet hemişe oňyn netije berýär, ynsany belent mertebäniň eýesi edýär.

Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli hemaýat-goldawy bilen ruhlanyp işleýän oba hojalyk toplumynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň bu pudagy düýpli ösüşlere eýe etmek babatynda kabul edýän taryhy çözgütlerine mynasyp iş bilen jogap bermegi başarýarlar.

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegi ilatyň ýaşaýyş derejesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ta­ry­hy ýaz­gy­lar ak bug­daýyň iň iri eke­ran­çy­lyk zo­la­gy­nyň bi­ziň ýur­du­myz­da ýer­le­şen­di­gini tas­syk­la­ýar. Daý­ha­nyň al­ty aý guwanjy hasaplanylýan bug­daý tu­tuş adam­za­dyň azyk go­ru­nyň bin­ýa­dy­dyr.

Şeýlelikde, Watanymyzyň eder­men gal­laçy­la­rynyň yh­las­ly zäh­me­tiniň neti­je­sin­de ekin meý­dan­la­ryn­da bug­da­ýyň bol ha­sy­ly ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­di. Rysgal-bereketiň gözbaşy bolan guşgursak ak bugdaýyň her dänesini zere deňeýän ruhubelent babadaýhanlarymyz Watan öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler. Olar 690 müň gek­tar meý­dandan 1 million 500 müň tonna golaý guşgursak däne ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirdiler.

Gallaçy daýhanlarymyzyň bu gazanan zähmet ýeňşi Arkadagly Serdarymyz tarapyndan oba senagat toplumyny ösdürmek baradaky edilýän aladalara, netijeli zähmet çekmek babatda döredilen şertlere mynasyp jogapdyr.

Galla — rysgal-berekediň çeşmesi. Çä­ji­ňi­ze be­reket, türk­men daý­ha­ny! Goý, bereketli sa­çak­la­rymyz he­mi­şe ak bug­daý unun­dan bi­şi­rilen türk­men çö­re­gin­den do­lup-daş­syn!

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...

13 Iýun
Ýokary derejede geçirilen gepleşikler

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz  Russiýa Federasiýasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy.  Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara...

10 Iýun
Yhlasly zähmet üstünlige ýetirýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda    ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda düýpli özgerişlikler amala aşyrylýar we ýokary depginli ösüş üpjün edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýa...