TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

01 Awg

Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak babatda alnyp barylýan işleriň rowaçlyga beslenýändiginiň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzyň oba hojalyk ulgamynda uly özgerişler we ösüşler amala aşyrylyp, ilatyň bolelin durmuşda ýaşamagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Oba hojalygynda ýaýbaň­landyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm pudagy ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Diýarymyzda oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine gönükdirilen giň gerimli işler amala aşyrylýar. Döwletimiz daýhanlar üçin ähli şertleri döredýär. Olar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, himiki serişdeler, döwrebap oba hojalyk tehnikalary hem-de suw bilen doly üpjün edilýär.

Arkadagly Serdarymyzyň üns-aladasynyň netijesinde şu ýyl bugdaý hasyly has-da bereketli boldy, orak möwsümi hem ýokary derejede alnyp baryldy. Gün nu­ru­na al­tyn­sow öwsüp, my­la­ýym şe­ma­la yg­şyl­da­ýan, tol­kun atyp du­ran ha­syl­ly meý­dan­lar be­re­ket-bol­çu­ly­gyň, ha­lal zäh­me­tiň ny­şa­ny bolup gö­rün­ýär. Bu gün­ki gün ata Wa­ta­ny­myz­da azyk bol­çu­lygy­ny dö­ret­mä­ge gö­nük­di­ri­len sa­ha­wat­ly hem-de buý­sanç­ly çöz­güt­ler   hal­ky­ň hal-ýag­da­ýy­ny has-da ýokar­lan­dyr­ýar.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hormatly Prezidentimiziň мukaddes Mekge-Medinä eden zyýaratynyň yzysüre Arkadagly Serdarymyzyň ak patasy, il sylagly ýaşulularyň «Bismillasy» bilen, «Çä­ji­ňe be­re­ket!» di­ýen söz­ler    bi­len ýurdumyzda galla oragyna girişildi. Galla oragy gysga möhletli, üstesine-de örän jogapkärli möwsüm. Ekin meýdanlarynda ýetişen hasyly yrýa etmän ýygnap almak ýokary başarnygy, guramaçylygy talap edýär. Halkymyzyň arasynda: «Ekin ekseň bugdaý ek...» diýlip aýdylýan      ajaýyp söz bar. Munuň özi ak ekine — bugdaýa uly sarpa goýulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Ene topraga ak bugdaýyň tohumyny ekmek, ondan bol hasyl almak sogap iş hasaplanýar.

«Zähmet soňy — rehnet» diýleni. Halal hem tutanýerli zähmet hemişe oňyn netije berýär, ynsany belent mertebäniň eýesi edýär.

Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli hemaýat-goldawy bilen ruhlanyp işleýän oba hojalyk toplumynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň bu pudagy düýpli ösüşlere eýe etmek babatynda kabul edýän taryhy çözgütlerine mynasyp iş bilen jogap bermegi başarýarlar.

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegi ilatyň ýaşaýyş derejesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ta­ry­hy ýaz­gy­lar ak bug­daýyň iň iri eke­ran­çy­lyk zo­la­gy­nyň bi­ziň ýur­du­myz­da ýer­le­şen­di­gini tas­syk­la­ýar. Daý­ha­nyň al­ty aý guwanjy hasaplanylýan bug­daý tu­tuş adam­za­dyň azyk go­ru­nyň bin­ýa­dy­dyr.

Şeýlelikde, Watanymyzyň eder­men gal­laçy­la­rynyň yh­las­ly zäh­me­tiniň neti­je­sin­de ekin meý­dan­la­ryn­da bug­da­ýyň bol ha­sy­ly ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­di. Rysgal-bereketiň gözbaşy bolan guşgursak ak bugdaýyň her dänesini zere deňeýän ruhubelent babadaýhanlarymyz Watan öňündäki şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen berjaý etdiler. Olar 690 müň gek­tar meý­dandan 1 million 500 müň tonna golaý guşgursak däne ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirdiler.

Gallaçy daýhanlarymyzyň bu gazanan zähmet ýeňşi Arkadagly Serdarymyz tarapyndan oba senagat toplumyny ösdürmek baradaky edilýän aladalara, netijeli zähmet çekmek babatda döredilen şertlere mynasyp jogapdyr.

Galla — rysgal-berekediň çeşmesi. Çä­ji­ňi­ze be­reket, türk­men daý­ha­ny! Goý, bereketli sa­çak­la­rymyz he­mi­şe ak bug­daý unun­dan bi­şi­rilen türk­men çö­re­gin­den do­lup-daş­syn!

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

24 Okt
Türkmen-özbek gatnaşyklarynda täze sahypa

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýy­lyň 20-21-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­sy bo­lan Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zda iki gün­lük res­mi sa­pa­rda...

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...