TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

09 Sent

«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýunyň toýlanylýan ýylynda amala aşyrylýan beýik işler, ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan şanly üstünlikler galkynyşly döwrümiziň döredijilik ruhuny açyp görkezmek bilen, ildeşlerimiziň her biriniň kalbynda çäksiz buýsanç duýgusyny döredýär.

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda örän möhüm we jogapkärli möwsüm bolan pagta ýygymynyň ýetip gelendigini belledi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary    döwlet Baştutanymyza il içinde hormatlanýan ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiz «Harmanyňyza bereket, merdana pagtaçy daýhanlar!» diýip, edermen pagtaçylara, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we ýurdumyzyň welaýatlarynda pagta ýygymyna başlamaga ak pata berdi. Şeýle-de, döwlet Baştutanymyz il sylagly ýaşululardan ýygymy «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen, şu ýylyň 7-nji sentýabrynda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna girişmek boýunça «ak kerwen» dabaralary guramaçylykly geçirildi.  Daşoguz welaýatynda bolsa il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna girişmek boýunça «ak kerwen» dabarasy 14-nji sentýabrda geçiriler.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde obasenagat toplumynyň ähli önümçilik düzümleriniň tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagy, oba zähmetkeşleriniň ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, suwaryş suwlary bilen ýeterlik derejede üpjün edilmegi, häzirki zaman traktorlarynyň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň yzygiderli satyn alnyp, olaryň ygtyýaryna berilmegi hem ýer eýeleri hakda edilýän aladalardan nyşandyr.

Türkmen daýhanlary hem özleri hakdaky aladalardan ruhlanyp, topraga yhlas-azabyny siňdirýärler hem-de bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bereketli hasylyny kemala getirýärler. Şunuň bilen baglylykda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň giňden toý ediljek şanly ýylynda güneşli Diýarymyzyň pagtaçy daýhanlary ýurdumyz boýunça 580 müň gektarda bu gymmatly ekini ýetişdirmek bilen, şondan «ak altynyň» 1 million 250 müň tonnasyny taýýarlamagy belent maksat edinýärler.

 

«Harmanyňyza bereket, pagtaçy daýhanlar!».

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...

01 Awg
Galla — rysgal-berekediň çeşmesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň hal-ýagdaýyny, ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwaty...

14 Iýul
BMG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda 2022-nji ýylyň 13-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Saýlawlary geçirmegiň talaplaryna baha bermek boý...

01 Iýul
Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň paýtagtymyzda geçen VI sammiti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan buýsançly, taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem 29-njy iýunda Aşgabat şäherin...

28 Iýun
Dost-doganlyk deňzi: täze garaýyşlar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dost-doganlygyň, parahatçylygyň mekany Türkmenistan beýleki Hazarýaka döwletleri bilen bilelikde sebit we dünýä ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçiri...

16 Iýun
Türkmen — eýran dostluk gatnaşyklary berkidilýär

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 14-15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz  dostlukly goňşy döwletimiz bolan Eýran Yslam Respublikasyna resmi iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň dowamynda goň­şy döwle...

13 Iýun
BMG-den gelen hoş habar

2022-nji ýylyň 11-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda — 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen...