TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

09 Sent

«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýunyň toýlanylýan ýylynda amala aşyrylýan beýik işler, ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan şanly üstünlikler galkynyşly döwrümiziň döredijilik ruhuny açyp görkezmek bilen, ildeşlerimiziň her biriniň kalbynda çäksiz buýsanç duýgusyny döredýär.

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hormatly Prezidentimiz oba hojalygynda örän möhüm we jogapkärli möwsüm bolan pagta ýygymynyň ýetip gelendigini belledi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary    döwlet Baştutanymyza il içinde hormatlanýan ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Hormatly Prezidentimiz «Harmanyňyza bereket, merdana pagtaçy daýhanlar!» diýip, edermen pagtaçylara, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we ýurdumyzyň welaýatlarynda pagta ýygymyna başlamaga ak pata berdi. Şeýle-de, döwlet Baştutanymyz il sylagly ýaşululardan ýygymy «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi.

Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen, şu ýylyň 7-nji sentýabrynda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna girişmek boýunça «ak kerwen» dabaralary guramaçylykly geçirildi.  Daşoguz welaýatynda bolsa il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda pagta ýygymyna girişmek boýunça «ak kerwen» dabarasy 14-nji sentýabrda geçiriler.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde obasenagat toplumynyň ähli önümçilik düzümleriniň tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagy, oba zähmetkeşleriniň ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, suwaryş suwlary bilen ýeterlik derejede üpjün edilmegi, häzirki zaman traktorlarynyň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň yzygiderli satyn alnyp, olaryň ygtyýaryna berilmegi hem ýer eýeleri hakda edilýän aladalardan nyşandyr.

Türkmen daýhanlary hem özleri hakdaky aladalardan ruhlanyp, topraga yhlas-azabyny siňdirýärler hem-de bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bereketli hasylyny kemala getirýärler. Şunuň bilen baglylykda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygynyň giňden toý ediljek şanly ýylynda güneşli Diýarymyzyň pagtaçy daýhanlary ýurdumyz boýunça 580 müň gektarda bu gymmatly ekini ýetişdirmek bilen, şondan «ak altynyň» 1 million 250 müň tonnasyny taýýarlamagy belent maksat edinýärler.

 

«Harmanyňyza bereket, pagtaçy daýhanlar!».

25 Ýan
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw...

16 Ýan
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we...

13 Ýan
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň,...

10 Ýan
Dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklaryň täze tapgyry

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy.  Ýeri gelende aýtsak, h...

30 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

27 Dek
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýylyň ahyrynda Garaşs...

26 Dek
Täze eýýamyň täsin şäheri

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji de­kabrynda  hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşy...

23 Dek
Geljegi nazarlap geçirilýän möhüm çäre

Hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere...