TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

04 Noý

Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň çakylygy boýunça Russiýa Federasiýasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň degişli wekiliýetiniň agzalary bilen resmi sapary amala aşyrdy.

Resmi saparyň maksatnamasynyň çäklerinde 1-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşyga iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň agzalary hem gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan bilen Russiýanyň parlamentara hyzmatdaşlygynyň formatynyň dürli wezipeleriň köpüsiniň çözülmegini göz öňünde tutýandygyny belläp, olaryň esasylary barada durup geçdi we parahatçylygyň, hyzmatdaşlygyň, özara düşünişmegiň guraly hökmünde parlament diplomatiýasynyň ähmiýetini nygtady. Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Bu gol çekilen Ylalaşyk geljekde iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga gönükdirilendir.

Gahryman Arkadagymyz Russiýa Federasiýasyna resmi saparynyň çäklerinde 2-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň umumy mejlisinde maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Şeýle-de şol gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin bilen duşuşdy. Duşuşyga iki ýurduň wekiliýetiniň agzalary hem gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynda bolan resmi saparynyň çäklerinde 3-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy. Şeýle-de, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygyna — Gahryman Arkadagymyza iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga goşan uly şahsy goşandy üçin, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Permany esasynda, Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» diýen orden dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Gahryman Arkadagymyz bu ýokary derejeli döwlet sylagy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, munuň özüne bildirilen uly hormatdygyny we taryhy ähmiýetli wakadygyny nygtady. Munuň özi Türkmenistanyň we Russiýanyň halklarynyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň esasynda, hakykatdan-da, hemişe dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk hyzmatdaşlygynyň durýandygyny ýene-de bir gezek subut edýär. Bize hem Siziň bilen bilelikde däp bolan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly goşandymyzy goşandygymyzy bellemek ýakymlydyr diýip aýtdy.

Gahryman Arkadagymyzyň Russiýa Federasiýasyna resmi saparynyň dowamynda geçirilen gepleşikler, duşuşyklar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň täze derejä çykýandygyny görkezdi.

23 Noý
Türkmenistan bilen BAE-niň dostluk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrdy. Halkara derejesindäki abr...

22 Noý
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň wekilleri 2022-nji ýylyň 20-nji noýabrynda Gazagystan Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary geçirilen s...

14 Noý
Dost-doganlyga esaslanýan hoşniýetli gatnaşyklar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýun...

04 Noý
Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary täze derejä çykýar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 1-3-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň...

27 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

24 Okt
Türkmen-özbek gatnaşyklarynda täze sahypa

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýy­lyň 20-21-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň hoş­ni­ýet­li goň­şu­sy bo­lan Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zda iki gün­lük res­mi sa­pa­rda...

16 Sent
Dünýä türkmenleri ata watanda

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Bu sene täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

09 Sent
«Ak altynym» — ak bagtym

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda öçmejek yz goýýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31...