TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

02 Dek

ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji noýabry – 2-nji dekabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň wekiliýeti  paýtagtymyzda saparda boldy.

Saparyň çäklerinde 2022-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň uly geňeşçisi Alekseý Gromow we ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň geňeşçisi Hamadziripi Munikwaň gatnaşmagynda duşuşyk boldy. Duşuşyga Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Gulmyrat Myradow, şeýle-de Merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça düýbi tutulan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän ikitaraplaýyn we köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen bellediler.

Soňra Merkezi saýlaw toparynyň başlygy şeýle diýdi: «Biziň döwletimiz Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen köpugurly gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär».

Duşuşykda myhmanlara ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, şonuň bilen birlikde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, şeýle hem degişli saýlaw toparlarynda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça amala aşyrylýan işler barada giňişleýin gürrüň berildi.

Duşuşygyň dowamynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň uly geňeşçisi Alekseý Gromowa söz berildi. Ol myhmansöýerlik  bilen garşylanandygy üçin hoşallyk bildirdi. Saparyň esasy maksadynyň 2023-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşmakdygyny beýan etdi. Geljek ýylda geçiriljek parlament saýlawlaryny guramaçylykly geçirmekde ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri hem-de bu babatda zerur bolan bilelikdäki çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bulardan başga-da, saýlaw işine dahylly adamlar üçin halkara guramalary tarapyndan guralýan seminar okuw maslahatlarynyň ähmiýeti barada durlup geçildi. Hususan-da, ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň guraýan seminar okuw maslahatlarynyň geçirilişine üns çekildi.

Şeýle hem, wekiliýetiň saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  Halk Maslahatynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda, Türkmenistanyň Adalat ministrliginde, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginde, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynda we jemgyýetçilik guramalarynda hem şular ýaly duşuşyklar geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň döwletimiziň halkara syýasatynyň strategik ugurlarynyň biridigini, mundan beýläk-de şeýle boljakdygyny belleýär. Halkara guramalary bilen köpugurly gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berlip, şol gatnaşyklar soňky ýyllarda täze mazmuna eýe bolýar.

Merkezi saýlaw toparynyň edarasynda geçirilen duşuşyga gatnaşyjylar şu ýylyň 23-nji sentýabrda geçirilen Döwlet Maslahatynda hormatly Prezidentimiziň beren tabşyrygyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýändigini aýratyn nygtadylar.

Şeýle-de, ýurdumyzda geljekde hem saýlawlaryň demokratik ýörelgeler esasynda geçirilmeginde peýdaly boljak şular ýaly duşuşyk-maslahaty geçirmäge döredip beren mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize – Arkadagly Serdarymyza hoşallyklaryny aýtdylar. 

25 Ýan
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň we Ge­ňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw...

16 Ýan
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we...

13 Ýan
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň karary bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň,...

10 Ýan
Dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklaryň täze tapgyry

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrdy.  Ýeri gelende aýtsak, h...

30 Dek
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda halk bilen döwletiň jebisligi ähli ös...

27 Dek
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy

Bilşimiz ýaly, 2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýylyň ahyrynda Garaşs...

26 Dek
Täze eýýamyň täsin şäheri

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 21-nji de­kabrynda  hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşy...

23 Dek
Geljegi nazarlap geçirilýän möhüm çäre

Hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere...