TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

02 Dek

ÝHHG-niň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 28-nji noýabry – 2-nji dekabry aralygynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň wekiliýeti  paýtagtymyzda saparda boldy.

Saparyň çäklerinde 2022-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň uly geňeşçisi Alekseý Gromow we ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň geňeşçisi Hamadziripi Munikwaň gatnaşmagynda duşuşyk boldy. Duşuşyga Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Gulmyrat Myradow, şeýle-de Merkezi saýlaw toparynyň edarasynyň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça düýbi tutulan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän ikitaraplaýyn we köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen bellediler.

Soňra Merkezi saýlaw toparynyň başlygy şeýle diýdi: «Biziň döwletimiz Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen köpugurly gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär».

Duşuşykda myhmanlara ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, şonuň bilen birlikde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, şeýle hem degişli saýlaw toparlarynda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça amala aşyrylýan işler barada giňişleýin gürrüň berildi.

Duşuşygyň dowamynda ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň uly geňeşçisi Alekseý Gromowa söz berildi. Ol myhmansöýerlik  bilen garşylanandygy üçin hoşallyk bildirdi. Saparyň esasy maksadynyň 2023-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşmakdygyny beýan etdi. Geljek ýylda geçiriljek parlament saýlawlaryny guramaçylykly geçirmekde ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri hem-de bu babatda zerur bolan bilelikdäki çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bulardan başga-da, saýlaw işine dahylly adamlar üçin halkara guramalary tarapyndan guralýan seminar okuw maslahatlarynyň ähmiýeti barada durlup geçildi. Hususan-da, ÝHHG-niň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň guraýan seminar okuw maslahatlarynyň geçirilişine üns çekildi.

Şeýle hem, wekiliýetiň saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň  Halk Maslahatynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda, Türkmenistanyň Adalat ministrliginde, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginde, Türkmenistanyň syýasy partiýalarynda we jemgyýetçilik guramalarynda hem şular ýaly duşuşyklar geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmegiň döwletimiziň halkara syýasatynyň strategik ugurlarynyň biridigini, mundan beýläk-de şeýle boljakdygyny belleýär. Halkara guramalary bilen köpugurly gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berlip, şol gatnaşyklar soňky ýyllarda täze mazmuna eýe bolýar.

Merkezi saýlaw toparynyň edarasynda geçirilen duşuşyga gatnaşyjylar şu ýylyň 23-nji sentýabrda geçirilen Döwlet Maslahatynda hormatly Prezidentimiziň beren tabşyrygyna laýyklykda, 2023-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle-de Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýändigini aýratyn nygtadylar.

Şeýle-de, ýurdumyzda geljekde hem saýlawlaryň demokratik ýörelgeler esasynda geçirilmeginde peýdaly boljak şular ýaly duşuşyk-maslahaty geçirmäge döredip beren mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize – Arkadagly Serdarymyza hoşallyklaryny aýtdylar. 

18 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda geçiriljek  saýlawlar boýunça syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen dalaş...

17 Maý
Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-16-njy maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysta...

16 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA   1-nji saýlaw uçastogy Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen k...

15 Maý
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 2024...

10 Maý
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 8-9-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Prezident Wlad...

08 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary öz ýakynda geçiren mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetda...

02 Maý
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy  Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şa...

25 Apr
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykaran karary esasynda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýu...