TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

15 Dek

Geljegi nazarlaýan üçtaraplaýyn duşuşyk

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik ösüşlere beslenip, taryhy ähmiýetli şanly wakalar bilen baýlaşýar. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 14-nji dekabrynda bolup geçdi. Şol gün Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde ýokary derejede Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň  döwlet Baştutanlarynyň birinji üçtaraplaýyn sammiti geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dünýäniň dürli döwletleri hem-de iri halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýmak bilen, döwletimiziň halkara derejesindäki abraý-mertebesini barha belende galdyrýar.

Gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan medeni gatnaşyklar türkmen, azerbaýjan we türk  halklaryny biri-birine has ýakynlaşdyrýar, jebisleşdirýär. Şu ýerde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň paýhasly setirleri bagtyýar ýadymyza düşýär:

Yrak bolma gadryň bilen gardaşdan, 
Her iş tutsaň, ol guwanar ýanyňdan.

Sözümizi jemläp aýdanymyzda, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň halklaryny köpasyrlyk taryhy dost-doganlyk gatnaşyklary, dil, din, medeni miras we umumy ynsanperwer ýörelgeler baglanyşdyrýar.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň, Azerbaý­janyň we Türkiýäniň halklarynyň asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy, medeni we ruhy däpleriniň umumylygy dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, häzirki döwürde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat edýär.  

Häzirki wagtda bu ýurtlar köpugurly hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda bilelikdäki giň gerimli işleri amala aşyrýarlar, şunda energetika, ulag-logistika, söwda-ykdysady ulgamlaryň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenendir. Üçtaraplaýyn gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrundaky tagallalaryň birleşdirilmegine-de uly ähmiýet berilýär.

Bu sammitiň barşynda ýokarda agzalan ulag we energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary we döwletara gatnaşyklaryň gün tertibinde durýan beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Sammitde seredilýän möhüm meseleleriň biri hem Türkmenistanyň energiýa çeşmeleriniň Ýewropa bazarlaryna ugradylmagynyň mümkinçiliklerini öwrenmek boldy.

Parahatçylyga we hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryna esaslanyp geçirilen bu sammit halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy. Geljegi nazarlaýan bu syýasy ähmiýetli sammit barada dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edildi.

Mundan başga-da, döwlet baştutanlarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy tamamlanandan soňra  duşuşygyň jemleri boýunça resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Sammit tamamlanandan soňra, üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş edip, duşuşygyň jemleri barada habar berdiler.

Şeýle-de, şol gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz birinji üçtaraplaýyn sammite gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlary bilen duşuşdy.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň «Awaza» duşuşygy däp bolan türkmen — azerbaýjan — türk halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde möhüm taryhy ähmiýetli waka boldy.

Berkarar döwletimiziň başlangyjy esasynda ata Watanymyzda ilkinji gezek  geçirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti taryhy waka bolup, häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk gelýän özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýolunda geljegi nazarlaýan täze sepgitlere çykmada giň ýol açar.

28 Few
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 25-nji fewralynda geçirilen Belarus Respublikasynyň Milli ýygnagynyň wekilçilikli palatasynyň dep...

26 Few
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky hyzmatdaşlyk

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we Birle...

09 Few
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna...

09 Few
Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji fewralynda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Azerb...

23 Ýan
Halkymyzyň milli buýsanjy dünýäde dabaralanýar

Mälim bolşy ýaly, 20-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birind...

02 Ýan
2024-nji ýyl «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda döwrüň talaplaryna we m...

27 Dek
GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl sammiti

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Sankt-Peterbur...

26 Dek
Welaýat saýlaw toparynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Mary welaýatynyň saýlaw toparynyň düzüminden bir agzanyň çykyp gidenligi sebäpli hem-de Türkmenistanyň Demokratik partiý...