TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

15 Dek

Geljegi nazarlaýan üçtaraplaýyn duşuşyk

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda beýik ösüşlere beslenip, taryhy ähmiýetli şanly wakalar bilen baýlaşýar. Ine, şeýle taryhy wakalaryň biri hem «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 14-nji dekabrynda bolup geçdi. Şol gün Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde ýokary derejede Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň  döwlet Baştutanlarynyň birinji üçtaraplaýyn sammiti geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dünýäniň dürli döwletleri hem-de iri halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýmak bilen, döwletimiziň halkara derejesindäki abraý-mertebesini barha belende galdyrýar.

Gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan medeni gatnaşyklar türkmen, azerbaýjan we türk  halklaryny biri-birine has ýakynlaşdyrýar, jebisleşdirýär. Şu ýerde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň paýhasly setirleri bagtyýar ýadymyza düşýär:

Yrak bolma gadryň bilen gardaşdan, 
Her iş tutsaň, ol guwanar ýanyňdan.

Sözümizi jemläp aýdanymyzda, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň halklaryny köpasyrlyk taryhy dost-doganlyk gatnaşyklary, dil, din, medeni miras we umumy ynsanperwer ýörelgeler baglanyşdyrýar.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň, Azerbaý­janyň we Türkiýäniň halklarynyň asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy, medeni we ruhy däpleriniň umumylygy dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýar, häzirki döwürde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat edýär.  

Häzirki wagtda bu ýurtlar köpugurly hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda bilelikdäki giň gerimli işleri amala aşyrýarlar, şunda energetika, ulag-logistika, söwda-ykdysady ulgamlaryň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenendir. Üçtaraplaýyn gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrundaky tagallalaryň birleşdirilmegine-de uly ähmiýet berilýär.

Bu sammitiň barşynda ýokarda agzalan ulag we energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary we döwletara gatnaşyklaryň gün tertibinde durýan beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Sammitde seredilýän möhüm meseleleriň biri hem Türkmenistanyň energiýa çeşmeleriniň Ýewropa bazarlaryna ugradylmagynyň mümkinçiliklerini öwrenmek boldy.

Parahatçylyga we hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryna esaslanyp geçirilen bu sammit halkara derejesinde uly ähmiýete eýe boldy. Geljegi nazarlaýan bu syýasy ähmiýetli sammit barada dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edildi.

Mundan başga-da, döwlet baştutanlarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy tamamlanandan soňra  duşuşygyň jemleri boýunça resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Sammit tamamlanandan soňra, üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş edip, duşuşygyň jemleri barada habar berdiler.

Şeýle-de, şol gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz birinji üçtaraplaýyn sammite gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlary bilen duşuşdy.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň «Awaza» duşuşygy däp bolan türkmen — azerbaýjan — türk halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde möhüm taryhy ähmiýetli waka boldy.

Berkarar döwletimiziň başlangyjy esasynda ata Watanymyzda ilkinji gezek  geçirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti taryhy waka bolup, häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk gelýän özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýolunda geljegi nazarlaýan täze sepgitlere çykmada giň ýol açar.

26 Mart
Saýlawlara syn etmäge gelen halkara guramalarynyň wekiliýetleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradow ýurdumyzda geçirilýän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara As...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 91,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 91,74%, Balkan welaýatynda 91,49%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 17-ä çenli saýlawçylaryň 83,88% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 86,02%, Balkan welaýatynda 84,65%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 15-e çenli saýlawçylaryň 74,48% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 76,43%, Balkan welaýatynda 75,25%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 13-e çenli saýlawçylaryň 61,68% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 61,95%, Balkan welaýatynda 59,93%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 43,73% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 43,81%, Balkan welaýatynda 42,95%, Daşoguz wela...

26 Mart
Ses bermek dowam edýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaý...

26 Mart
Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy!

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar. Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy. Has...