TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

23 Dek

Geljegi nazarlap geçirilýän möhüm çäre

Hormatly Prezidentimiziň  parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin iri maksatna-malar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň döwletimize baştutanlyk eden döwründe alyp baran durmuş maksatly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen, durnukly ykdysady ösüş gazanylyp, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlandy. Döwlet tarapyndan her bir maşgala üçin döredilýän mümkinçilikleriň netijesinde ilatyň sany yzygiderli artýar.

Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Prezidenti «2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek hakynda» Karara gol çekipdi. Resminama laýyklykda, çäreleriň senenama meýilnamasy tassyklanylyp, ilat ýazuwyna taýýarlyk görmek we ony geçirmek üçin jogapkär ministrliklerdir pudak edaralary kesgitlenildi.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 17—27-nji dekabry aralygynda «Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik. Bagtyýarlyk. Röwşen geljek» şygary bilen tutuş ýurdumyz boýunça ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy geçirilýär. Bu çäräniň esasy aýratynlylyklarynyň biri hem sanly tehnologiýalaryň peýdalanylmagydyr. Çünki, ilat ýazuwynyň geçirilýän häzirki döwründe maglumatlary ýygnamakda, döwrebap planşetleri ulanmak arkaly elektron usulda geçirilmegi ýazuw kagyzlaryny çalyşmaga mümkinçilik berýär.

Ilat ýazuwyna taýýarlyk görmegiň barşynda usulyýet maglumatlaryny işläp taýýarlamak boýunça işler alnyp baryldy. Şeýle-de, BMG-niň maslahatlaryna laýyklykda, ýazuw kagyzlary işlenilip taýýarlanyldy. Olar 70-den gowrak sowaly, şol sanda: demorgafiýa degişli sowallary, ykdysady häsiýetnamalary, şeýle hem öý hojalygynyň we ýaşaýyş jaýynyň häsiýetnamasyny öz içine alýar. Bu çäre ýörite okuwlary geçen hasaplaýjylar tarapyndan sowal-jogap geçirmek hem-de elektron ýazuw resminamalaryny doldurmak arkaly amala aşyrylýar.

Şu geçirilýän ilat ýazuwy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynda, konsullyk edaralarynda hem geçiriler.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary, şol sanda Ilat gaznasy (UNFPA), BMG-niň statistika bölümi we beýleki ugurdaş düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär.

Birleşen Milletler Guramasy ilat ýazuwyny her on ýyldan azyndan bir gezek geçirmegi ündeýär. Şeýle ortaça çägiň kesgitlenmegi ýöne ýerden däldir. Sebäbi, on ýylda her bir ynsanyň durmuşynda-da, ýurtlaryň ilat sanynyň özgermegi babatda-da üýtgeşiklik emele gelýär. Bu bolsa ýurtda durmuş-ykdysady babatda işleriň ýola goýulmagyna öz täsirini ýetirýär.

Ýeri gelende bellesek, şu ýylda geçirilýän ilat ýazuwy ata-Watanymyzyň Garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri geçirilýän üçünji ilat ýazuwydyr. Mundan öň 1995-nji we 2012-nji ýyllarda ilat ýazuwlary guramaçylykly geçirilipdi. Ilat ýazuwynyň barşynda alnan maglumatlary Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti öwrener we seljerme geçirer.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwynyň baş maksady ilatyň demografik düzümi hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş-ykdysady ýagdaýy barada anyk maglumatlary ýygnamakdan ybaratdyr. Munuň özi ilatymyzyň durmuş-ýaşaýşy barada anyk maglumatlary jemlemäge we ýurdumyzyň geljekki ösüşiniň maksatnamalaryny meýilleşdirmäge mümkinçilik berer. Esasan hem halkymyzyň bagtyýar durmuşyny mundan beýläk-de üpjün etmekde, geljege ynamly gadamlar bilen barmakda ähmiýetlidir.

Halkymyzyň parahat, asuda, eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda çäksiz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň — Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun!

08 Iýun
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyr-makda ösüş hem...

06 Iýun
Saýlaw uçastogy döredildi

Mälim bolşy ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň s...

05 Iýun
Türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynda täze sahypa

Bilşimiz ýaly, şu ýylyň 3-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, türk tarapynyň çakylygy boýunça, Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünd...

02 Iýun
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çärelerin...

24 Maý
2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada maglumat

1-nji saýlaw okrugy: Araçäkleri: Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň Bajam Kowusow köçesiniň 2-13, 21, 23, 25, 27, 29-njy ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alýar.   2-nji sa...

24 Maý
Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylyň 23-nji iýulynda geçiriljek Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesiniň geňeş agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görülýär. Saýlaw möwsümi...

22 Maý
Deputatlar üçin täze ýaşaýyş jaýy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyýar ýaşaýşynyň, öndürijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy...

22 Maý
Türkmenistan—Hytaý: dostlukly gatnaşyklaryň täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 18-19-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Hytaý Halk Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz, Hytaý Halk Re...